« zakład » traduction en anglais

PL

« zakład » en anglais

PL zakład
volume_up
{masculin}

1. général

zakład
volume_up
bet {substantif}
Say you are right and I lose the bet?
This seems like a good bet.
And if I rescue the King and win the bet?
zakład (aussi: fabryka, kombinat)
volume_up
factory {substantif}
pomocnik przy koparce przedniej węgla brunatnego; pomocnik tokarza w zakładzie maszyn lekkich
Assistant on brown coal excavators; assistant lathe operator at an alternator factory
Zakład ten zaopatrywał tylko około 10 placówek, tak więc podjęte działanie miało ogromny zasięg, ale należało je podjąć.
The factory concerned was only supplying something like 10 outlets, so it was a big move to make, but it was the right move to make.
Spółka Opel miała duży zakład produkcyjny w Portugalii, w miejscowości Azambuja, w którym zatrudnionych było niemal 2 tysiące pracowników.
(PT) Madam President, Opel had a large factory in Portugal, in Azambuja, and employed a total of almost 2 000 workers.
zakład (aussi: fabryka, elektrownia, roślina)
volume_up
plant {substantif}
Głównym miejscem zatrudnienia jest zakład drobiarski Purdue.
The biggest employer is the Purdue chicken processing plant.
Zakład wymieniony w pytaniu nie był poddany inspekcji podczas ogólnego kontroli w 2008 r.
The plant mentioned in the question was not one of those subjected to inspection in the 2008 general audit.
Zakład w Figueruelas znajduje się w moim regionie, tzn. w Aragonii, więc sprawa ta dotyczy nas bezpośrednio.
The Figueruelas plant is in my region, Aragón, so this matter affects us directly.
zakład (aussi: oddział, wydział, urząd, resort)
volume_up
department {substantif}
zakład (aussi: ustalenie, założenie)
volume_up
establishment {substantif}
Zakład stawał się miejscem rynkowych spekulacji z jednej strony i demagogii oraz populizmu z drugiej.
The establishment became a place of market speculation, on the one hand, and demagogy and populism, on the other.
Ponadto nie poparto poprawek, które znoszą obowiązek dokładnego prowadzenia rejestrów w zakładzie użytkownika.
Also, amendments that remove the obligation for accurate record-keeping in the user establishment were not supported.
zakład (aussi: łódź płaskodenna)
volume_up
punt {substantif}
zakład
volume_up
wager {substantif}
I want to have another wager with you
zakład (aussi: pracownia)
volume_up
workplace {substantif}
Myślę, że uratowanie tego zakładu jest honorem nie tylko Polaków, ale także już i Unii Europejskiej.
I believe that saving this workplace would be an honourable action not just for Poles, but also for the European Union.
Stoczniowcy uważają, że podejście Komisji do ich zakładu pracy jest zbyt rygorystyczne i niesprawiedliwe.
The shipyard workers believe that the Commission's approach to their workplace is too rigorous and unfair.
Zagadnienia związane z uprawnieniami pracowników w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę są przedmiotem regulacji art.
Article 231 of the Labour Code regulates matters related to the employees’ rights in the case of the transfer of their workplace or its part to another employer.
volume_up
company {substantif}
Jednakże spółka Opel zamknęła ten zakład, porzuciła produkcję w Portugalii i przeniosła ją do Hiszpanii.
However, the company closed down, abandoned production in Portugal and moved to Spain.
technical services company
Jednakże niedawno niemiecka spółka chemiczna Bayer postanowiła zamknąć swój zakład w Antwerpii, żeby przenieść produkcję gdzie indziej, i jest to zły znak.
Recently, however, the German chemical company Bayer decided to relocate from Antwerp, and that is a bad omen.
zakład (aussi: oddział, jednostka, moduł, rozdział)
volume_up
unit {substantif}
zakład (aussi: praca, wytwór, wyrób, utwór)
volume_up
work {substantif}
To pierwszy na świecie zakład opieki zdrowotnej dla biednej klasy robotniczej.
Indeed it is the emerging world's first HMO for the urban working poor.
Porady możesz uzyskać w zakładzie ubezpieczeń emerytalnych w kraju, w którym pracujesz.
You should seek advice from the pension authority in the country where you work.
Świadczenia pieniężne (zastępujące dochody za ewentualny okres, w którym nie możesz pracować) wypłaca Twój zakład ubezpieczeń (w kraju, w którym pracujesz na stałe).
Income replacement for any time off is paid by your insurance authority (in the country where you usually work).
zakład (aussi: mechanizm, werk)
Mówię o Zakładach Metalurgicznych Kremikovtzi, które mają odgrywać strategiczną rolę w bułgarskiej gospodarce.
I am talking about Kremikovtzi Metallurgical Works, which is supposed to play a strategic role in the Bulgarian economy.
zakład (aussi: pracownia, warsztat, manufakturta)
volume_up
workshop {substantif}

2. "zakładka"

zakład (aussi: obszycie, rąbek)
volume_up
hem {substantif}
zakład (aussi: szczypanka)
volume_up
tuck {substantif}
Tuck flap here to close.

Exemples d'usage pour « zakład » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Polishzakład Duo zostanie zamknięty na stałe nie później niż do 31 grudnia 2006 roku.
the Duo Mill shall be permanently closed no later than 31 December 2006.
PolishTo pierwszy na świecie zakład opieki zdrowotnej dla biednej klasy robotniczej.
Indeed it is the emerging world's first HMO for the urban working poor.
PolishAzaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą, wszyscyć więc bieżą, lecz jeden zakład bierze?
Know ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize?
PolishDell otworzył zakład w Irlandii wiele lat temu dzięki pomocy państwa.
Dell established itself in Ireland a number of years ago with the help of State aid.
PolishJeśli chodzi o restrukturyzację, to czytałem w prasie, że dotknięty będzie tylko jeden zakład.
As far as restructuring is concerned, I have read in the press that only one site would be affected.
PolishMamy ogromy zakład produkcyjny General Motors w Wiedniu.
We have a large General Motors manufacturing site in Vienna.
PolishTen zakład przekaże wniosek właściwym organom.
They will forward your request to the right authority.
PolishOczywiste jest, że jeżeli zakład zostanie ostatecznie zamknięty będziemy musieli zapewnić zwalnianym pracownikom pomoc.
Naturally, if the closure ever goes ahead, we shall have to ensure that people are offered assistance.
Polish. ~~~ I powiedział mi: „To jest zakład karny.
And the warden was quite amused, and he told me he thought that I was a nut and he told me, "This place is a correction facility.
PolishW przypadku leczenia szpitalnego zakład ubezpieczeń zdrowotnych prawie zawsze będzie wymagać od Ciebie wystąpienia o uprzednią zgodę.
For hospital treatment, your health insurance institution will almost always require you to seek prior authorisation.
PolishZakład Ubezpieczeń Społecznych
PolishZakład ubezpieczeń zdrowotnych.
Polishczy to dobry zakład?
Polishzakład opieki długoterminowej
PolishJeśli chcesz, aby krajowy zakład ubezpieczeń zdrowotnych pokrył koszt leczenia szpitalnego za granicą, musisz zwrócić się do niego o uprzednią zgodę.
If you want your home health insurer to cover the cost of hospital treatment abroad, you must ask for prior authorisation.
PolishFormularz wydają publiczne służby zatrudnienia lub właściwy zakład ubezpieczeń społecznych w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.
The form is issued by the public employment service or the competent social security institution in the country where you became unemployed
Polish(NL) Uważam, że zakład spółki Opel w Antwerpii miałby przed sobą przyszłość, gdyby nie kryzys i załamanie się całej koncepcji spółki General Motors.
(NL) I think Opel Antwerp would have had a future if it had not been for the crisis and the collapse of the whole concept of General Motors.
PolishMusisz wystąpić o wydanie Ci formularza S3 przez zakład ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, który odpowiada za Twoje ubezpieczenie emerytalne.
You need to apply for a S3 form from the health insurance authority in the country that is responsible for your social security coverage as a pensioner.
PolishFormularz wydają publiczne służby zatrudnienia lub właściwy zakład ubezpieczeń społecznych w ostatnim kraju/ostatnich krajach, w którym/których pracowałeś(-aś).
The form is issued by the public employment service or the competent social security institution in the last country(ies) where you worked.
PolishProponowana przez Komisję redukcja liczby pochylni z trzech do jednej pozbawiłaby ten zakład zdolności do długoterminowej rentowności w budowie statków.
The reduction in the number of slipways from three to one, proposed by the Commission, would deprive it of its long-term profitability as a shipbuilder.