« zaniechać » traduction en anglais

PL

« zaniechać » en anglais

PL

zaniechać {verbe perfectif}

volume_up
1. général
Przestań gniewu, a zaniechaj popędliwości; nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić.
Cease from anger, and forsake wrath: Fret not thyself, [it tendeth] only to evil-doing.
Środki te spowodują, że porty będą musiały zaniechać obsługiwania statków, które następnie zostaną oddelegowane do większych kompleksów portowych.
The measures will make these ports give up the handling of freight that will be channelled to larger port facilities.
Komisja oferuje państwom członkowskim dobrowolny system wykupu kwot w celu zachęcenia producentów mleka do częściowego lub całkowitego zaniechania produkcji.
The Commission is offering the Member States a voluntary quota buy-back scheme in order to motivate milk producers to partially or definitively give up milk production.
Nie oznacza to jednak, że musimy zaniechać zorganizowanej regulacji.
However, that does not mean that we have to abandon organised means of regulation.
Wysiłków na rzecz znalezienia rozwiązania nie można jednak zaniechać.
However, the efforts to find solutions must not be abandoned.
Niestety, jego propozycja pokojowego rozwiązania została od tego czasu zaniechana.
Unfortunately, though, this option for a peaceful solution has since been abandoned.
2. "czegoś"
zaniechać
volume_up
to discard {v} (idea, plan, strategy)

Exemples d'usage pour « zaniechać » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMusimy zaniechać mówienia pierwszej rzeczy, jaka nam przyjdzie do głowy na ten temat.
We must stop saying the first thing that comes into our minds on this question.
PolishInnymi słowy, powinniśmy zaniechać dotacji i zacząć płacić za świadczone usługi.
In other words, we should stop paying subsidies and start paying for the services provided.
PolishNależy natychmiast zaniechać dyskusji na temat propozycji komisarza Mandelsona.
The Mandelson proposals should be taken off the table immediately.
PolishW przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i zaniechać podania hCG.
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld.
PolishMiałżebyś zaniechać ludzi jako ryb morskich, jako płazu, który nie ma pana?
and makest men as the fishes of the sea, as the creeping things, that have no ruler over them?
PolishRównież polityka inwestycyjna nie może zaniechać uwzględnienia tych kwestii.
Investment policy cannot fail to take it into account, either.
PolishPrzez cały okres trwania terapii należy zaniechać karmienia piersią.
Breastfeeding must be discontinued for the duration of therapy.
PolishWysiłków na rzecz znalezienia rozwiązania nie można jednak zaniechać.
However, the efforts to find solutions must not be abandoned.
PolishW przypadku nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i zaniechać podawania hCG (patrz punkt 4:
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see 4.
PolishW przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i zaniechać podania hCG (patrz ostrzeżenia).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld.
PolishTak, borykamy się z coraz większą konkurencyjnością, ale nie jest to powód, aby zaniechać działania.
Yes, we face increasing international competition, but that is no excuse to shy away from taking action.
PolishW przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i zaniechać podania hCG (patrz punkt 4. 4).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4.4).
PolishW przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i zaniechać podania hCG (patrz ostrzeżenia).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4.4).
PolishZe względu na możliwość wyrządzenia dziecku szkody, przez cały okres leczenia należy zaniechać karmienia piersią.
Because of the possibility of harm to the infant, breast-feeding must be discontinued for the duration of treatment.
Polishczy zaniechać?
And they said, Go up; for the Lord will deliver it into the hand of the king.
PolishNależy zaniechać terapii produktem VELCADE
PolishA gdy przyszedł do króla, rzekł król do niego: Micheaszu, mamyż ciągnąć na wojnę przeciw Ramot Galaad, czyli zaniechać?
And when he was come to the king, the king said unto him, Micaiah, shall we go to Ramoth-gilead to battle, or shall we forbear?
PolishNie możemy jednak zaniechać możliwości dokonania natychmiastowych postępów, jaką daje wniosek w sprawie mikropodmiotów.
However, with your support, this does not prevent us from making the immediate progress which this proposal on micro-entities represents.
PolishJeżeli uzyskano nadmierną odpowiedź, leczenie należy przerwać i zaniechać podania hCG (patrz punkt „ Możliwe działania niepożądane ”).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section headed ‘ Possible Side Effects’).
PolishTo dlatego Stany Zjednoczone Ameryki Północnej muszą dokonać rewizji swego systemu sądów wojskowych, zamknąć Guantánamo oraz raz na zawsze zaniechać tortur.
That is why the United States of America must examine its military courts, shut down Guantánamo, and refrain from torture in all cases.