« zapobiec » traduction en anglais

PL

« zapobiec » en anglais

PL zapobiec
volume_up
{verbe}

Aby temu zapobiec, wprowadzono procedurę „orzeczeń w trybie prejudycjalnym”.
To prevent this happening, there is a ‘preliminary ruling procedure’.
Rozwiązanie takie mogłoby zapobiec akumulacji kapitału spekulacyjnego.
This measure could prevent the accumulation of speculative capital.
Musimy zapobiec osłabianiu przez ten proces pozycji negocjacji europejskich.
We must prevent this process from weakening the European negotiating position.
zapobiec (aussi: uprzedzić, uprzedzać)
Rynki zetrą nas na miazgę w razie porażki i musimy temu zapobiec; nie ma czasu do stracenia.
The markets will make mincemeat out of failure and we need to forestall it; there is no time to delay.
Akcja na szczeblu europejskim stała się reakcją, działaniem a posteriori, które ma w zamierzeniu zapobiec jeszcze większym szkodom.
Action at European level has been reactive, 'a posteriori', seeking to forestall even greater damage.
Rzecz jest godna ubolewania, gdyż mogło to nawet zapobiec wojnie.
This is regrettable, for this could have even forestalled the war.
Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, można zapobiec narkozie azotowej, tym niebieskim kropkom na ciele... jeżeli usuniemy azot, a w jego miejsce umieścimy hel.
Now the one thing that I forgot to mention, is that to obviate the problem of the nitrogen narcosis -- all of those blue dots in our body -- you remove the nitrogen and you replace it with helium.
zapobiec (aussi: zapobiegać)

Synonymes polonais de « zapobiec »

zapobiec

Exemples d'usage pour « zapobiec » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNależy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.
Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
PolishA prawie wszystkie są z winy człowieka, nie maszyny a maszyny mogą im zapobiec.
Do you know that driving accidents are the number one cause of death for young people?
PolishAby zapobiec stosowaniu przez nas tego źródła, wystarczy dodać metatag do źródła stron.
You can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
PolishPan Toubon przyznaje, że Unii Europejskiej nie udało się zapobiec kryzysowi zaufania.
He allows that the EU has not succeeded in overcoming a crisis of confidence.
PolishNależy zapobiec powtarzaniu się podobnych doświadczeń z niedalekiej przeszłości.
A repeat of a situation similar to the experiences of the recent past must be prevented.
PolishTa wyjątkowa pomoc Wspólnoty pomogła zapobiec poważnemu kryzysowi humanitarnemu.
This exceptional EC assistance has contributed to preventing a major humanitarian crisis.
PolishSłużby bezpieczeństwa muszą od razu podjąć interwencję, aby zapobiec eskalacji przemocy.
The security forces have to intervene right away to stop an escalation of violence.
PolishW przyszłości należy temu zapobiec za pomocą proaktywnego informowania i polityki dialogu.
This must be prevented in future by a pro-active information and dialogue policy.
PolishPomyślcie, aby zapobiec wielu z tych problemów, wystarczy zapewnić noworodkom ciepło.
Imagine: Many of these problems could be prevented if these babies were just kept warm.
PolishZabili oni również chłopca, który próbował zapobiec ukamienowaniu Aishy Duhulow.
They also killed a boy who tried to stop Duhulow from being stoned.
PolishBy zapobiec powtarzaniu się podobnej sytuacji, Europa musi działać teraz.
Europe must act now to avoid future repetitions of this type of situation.
PolishKomisja nie jest w stanie zapobiec tym zwolnieniom, ale może przewidzieć ich skutki.
It is unable to avoid them, but it can anticipate their consequences.
PolishPoprawa nie nastąpi z dnia na dzień ale na tym etapie możemy jeszcze zapobiec katastrofie.
Improvement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
PolishMożna temu zapobiec jedynie poprzez przyjęcie wspólnego europejskiego podejścia.
It can be prevented only by means of a common European approach.
PolishW związku z tym musimy zapobiec dyskredytowaniu czy podważaniu roli funduszy strukturalnych.
We therefore need to ensure that structural funds are not discredited or undermined.
PolishPonieważ uczyniono wszystko, aby zapobiec turystyce zdrowotnej, widzę w tym jedynie postęp.
Provided that everything is done to avoid medical tourism, I see this only as progress.
PolishWprowadzając inteligentne technologie, można zapobiec 16% wypadków.
By introducing intelligent technologies, 16% of accidents can be prevented.
PolishPaństwa członkowskie mogły zapobiec znacznej części tych błędnych płatności.
A large proportion of these erroneous payments could have been prevented by the Member States.
Polishmg/ dobęU pacjentów, którzy otrzymywali olanzapinę leczeniu epizodów manii, aby zapobiec
KRKA, d. d., Novo mesto Š marješ cesta 6, 8501 Novo mesto ka Slovenia
PolishDzięki takiej wymianie informacji zdołano zapobiec wielu okrucieństwom na mojej wyspie, Irlandii.
Many atrocities have been prevented by such exchanges on my own island of Ireland.