« zbierać się » traduction en anglais

PL

« zbierać się » en anglais

volume_up
zbierać się {v. pron. imper.}

PL zbierać się
volume_up
[zbieram się|zbierałbym się] {verbe pronominal}

1. général

zbierać się
zbierać się (aussi: zaspokajać, poznać, zastać, zastawać)
zbierać się (aussi: zebrać się)
volume_up
to muster [mustered|mustered] {v.int.} (troops, volunteers, helpers)

2. "żeby coś zrobić"

volume_up
to gang together {v} (to do sth)

3. familier

zbierać się (aussi: zasuwać, uciekać)

Traductions similaires pour « zbierać się » en anglais

zbierać verbe
się pronom

Exemples d'usage pour « zbierać się » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMam nadzieję, że po raz ostatni państwa członkowskie muszą się zbierać w tym celu.
I hope it will be the last time that the Member States have to get together for this.
PolishMy również staramy się zbierać informacje stosować lepsze technologie.
We're also trying to collect our information and become more technologically literate.
PolishWięc tworzymy chłodne miejsce, gdzie chmury mogą się zbierać i mamy drzewa, które inicjują deszcz.
So you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
PolishPo chwili także w jej oczach zaczęły zbierać się łzy.
And she spoke to the grandmother for a moment, and then she started getting tears in her eyes.
PolishZatem uważamy również, że należy zbierać dane, by przyczynić się do lepszego zrozumienia problemu.
By the same token, we believe that data has to be collected to promote better understanding of the problem.
PolishNastępnie zaobserwujecie ludzi zaczynających zbierać się w centrum aby świętować poprzedzającą to noc, co dzieje się tutaj.
And then you're going to see people start to gather in the center of the city to celebrate the night before, which happens right here.
PolishNiektórym rolnikom nie opłacało się nawet zbierać plonów z pól... Oszacowaliśmy, że 300 tysięcy ton zboża zmarnowano - pozostawiając je na polach, początkiem 2002 roku.
And we calculated that some 300,000 tons of grain was left in the fields to rot in early 2002.
PolishMy taką modernizację możemy skutecznie wspierać tylko wtedy, gdy ludzie będą potrafili bez przeszkód zbierać się, by uczyć się od siebie nawzajem i wymieniać doświadczenia.
We can only successfully support such modernisation, however, if people can come together easily in order to learn from each other and exchange experiences.
PolishSamodzielnie starałam się zbierać informacje na ten temat od samego początku debat, za pośrednictwem mediów, od wielu ich przedstawicieli, którzy obserwują rozwój sytuacji.
I have kept myself informed on this issue, right from the very start of the debates, through the media, many representatives of which are following its development.