« zdrowego trybu życia » traduction en anglais

PL

« zdrowego trybu życia » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « zdrowego trybu życia » employé en contexte.

Traductions similaires pour « zdrowego trybu życia » en anglais

zdrowy adjectif
tryb substantif
życia substantif
English
żyć verbe
życie substantif

Exemples d'usage pour « zdrowego trybu życia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPatrzymy na narodziny, gier pasujących do zdrowego trybu życia.
Here is what we see coming. ~~~ It's games that fit into a healthy lifestyle.
PolishKultura fizyczna pomaga młodzieży szkolnej rozwinąć nawyk prowadzenia zdrowego trybu życia.
Physical education helps schoolchildren to develop the habit of pursuing a healthy lifestyle.
PolishZe względu na ograniczenie czasu wypowiedzi, poprzednio nie mogłem sobie pozwolić na powiedzenie kilku słów na temat zdrowego trybu życia.
Due to the time constraint, I had no time earlier on to say a few words about a healthy lifestyle.
PolishKomisja w pełni podziela pogląd, że niezbędne jest propagowanie zdrowego trybu życia, w szczególności zdrowego odżywiania.
The Commission fully shares your views about the need to promote healthy lifestyles, in particular as regards nutrition.
PolishPaństwa członkowskie muszą dzisiaj propagować ćwiczenia fizyczne jako przedmiot szkolny po to, by przygotować dzieci do zdrowego trybu życia.
Member States today must promote physical exercise as a school subject in order to prepare children for a healthy lifestyle.
PolishPromowanie zdrowego trybu życia to jedna z metod przyczyniających się do profilaktyki.
Promoting a healthy lifestyle is a good prophylactic method which can prevent a variety of diseases and illnesses.
PolishW czasach, kiedy dzieci wolą gry komputerowe, rośnie potrzeba propagowania aktywnego, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodych ludzi.
In a time when children prefer to play computer games, there is a growing need to promote active, healthy lifestyles for children and young people.
PolishNależy wspierać propagowanie zdrowego trybu życia na wszelkie sposoby, na szczeblu Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, regionu, także na poziomie lokalnym.
Making a healthy lifestyle more popular must be supported in every possible way, at European Union, Member State, regional and local level.
PolishW chwili obecnej wychowanie fizyczne pozostaje jedyną w programie szkolnym dyscypliną mającą na celu przygotowanie dzieci do prowadzenia zdrowego trybu życia.
For the moment, physical education remains the only discipline in the school curriculum that aims at preparing children for a healthy way of life.
PolishKomisja przygotowała liczne programy na rzecz promocji zdrowego trybu życia i w dziedzinie zdrowego żywienia, jednak brak jest koordynacji między tymi programami.
The Commission has prepared numerous programmes for promoting a healthy lifestyle, and in the field of healthy nutrition, but there is not enough coordination among these programmes.
PolishPociąga też za sobą obowiązek dbania o siebie poprzez zdrowe odżywianie, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz aktywny udział w procesie leczenia w przypadku, gdy jest ono konieczne.
It also involves an obligation to take care of oneself by eating healthily, having a healthy lifestyle and playing an active role in one's own treatment, if treatment is required.
PolishPowinniśmy skoncentrować się na profilaktyce chorób poprzez promowanie zdrowego trybu życia i zapewnienie optymalnego leczenia, a także na inwestowaniu w nowe technologie i badania.
We should concentrate on disease prevention through the promotion of healthy lifestyles and the provision of optimum treatment, as well as on investment in new technologies and research.

Autres mots

Polish
  • zdrowego trybu życia