« zlokalizować » traduction en anglais

PL

« zlokalizować » en anglais

PL zlokalizować
volume_up
{verbe perfectif}

zlokalizować (aussi: lokalizować)
Np. jeśli podłożycie rękę pod blatem i spróbujecie zlokalizować ją drugą ręką, możecie chybić o kilka centymetrów z powodu hałasu w dotykowym sprzężeniu zwrotnym.
So for example, if you put your hand under a table and try to localize it with your other hand, you can be off by several centimeters due to the noise in sensory feedback.

Synonymes polonais de « zlokalizować »

zlokalizować

Exemples d'usage pour « zlokalizować » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishTo wspaniałe, móc zlokalizować różne miejsca w odniesieniu do starej topografii.
So this is fun for finding where things are relative to the old topography.
PolishMusimy też zlokalizować spekulację, ograniczyć ją i zwalczyć.
We also need to localise speculation, we need to limit it and we need to combat it.
PolishTe napędzane smołą protokomórki także potrafią zlokalizować zasoby w swoim w otoczeniu.
These are also, these tar-fueled protocells, are also able to locate resources in their environment.
PolishMożemy je zlokalizować tylko dlatego, że znamy ich rozmieszczenie anatomiczne wzdłuż naczyń krwionośnych.
They are traced just by their known anatomical path along vasculature.
PolishPrezydent Jakaya Kikwete, używając policji, stara się zlokalizować ukrywających się albinosów, deklarując zapewnienie im ochrony.
President Kikwete has been using the police to try and locate albinos in hiding.
PolishW imieniu mojego rządu, narodu i naukowców proponuję, aby kwaterę główną Instytutu zlokalizować w Budapeszcie.
On behalf of my Government, nation and scientists, I offer Budapest as a seat for the EIT headquarters.
PolishPo drugie, musimy zaapelować do Niemiec, aby uczyniły wszystko, co tylko można, aby zlokalizować miejsce pochodzenia bakterii.
Secondly, we must call on Germany to do everything it can to locate the origin of the bacterium.
PolishPoławia się coraz mniejsze ryby, często zanim osiągną one wiek rozrodczy, jak również coraz trudniej te ryby zlokalizować.
Smaller and smaller fish are being caught, often before they reach reproductive age, and they are becoming more and more difficult to locate.
PolishNiezależnie od tego, gdzie ja się znajduję system okulograficzny [eye-tracking] próbuje zlokalizować moje oczy.
And no matter where I am, what's really going on here is that it's an eye-tracking system that tries to locate my eyes. ~~~ And if I get really far away I'm blurry.
PolishBierzemy wycinek tkanki z biopsji guza i wykorzystujemy materiał, by zlokalizować wirusa, i znajdujemy komórki zawierające cząstki wirusa.
We take slices of these biopsies of tumor tissue and use material to actually locate the virus, and we find cells here with viral particles in them.
Polish70 dzieci nie potrafiła znaleźć Afganistanu czy Iraku na mapie, 60 nie potrafiło zlokalizować Indii, a 30 nie potrafiło znaleźć Oceanu Spokojnego.
70 percent of the kids couldn't find Afghanistan or Iraq on a map; 60 percent couldn't find India; 30 percent couldn't find the Pacific Ocean.
PolishPoniższe strony pomogą ci zlokalizować najlepsze praktyki zawodowe, pracę sezonową i stałą oraz dostarczą ci informacji o prawach pracownika.
The following pages can help you locate the best traineeships, seasonal work and jobs, as well as offer a reference point to your rights as an employee.
PolishW jaki sposób powinniśmy w przyszłości postępować z utworami osieroconymi, czyli takimi książkami, w przypadku których właściciela praw autorskich nie da się ustalić ani zlokalizować?
How should we deal with orphan works in future, in other words, books whose copyright holder cannot be identified or located?
PolishJestem zdania, iż nie tylko musimy zmniejszyć poziom zużycia energii, lecz także zlokalizować ją w sposób likwidujący naszą zależność od rodzaju wykorzystywanej energii.
I am of the view that we not only have to reduce our consumption levels but also localise it in a way that removes our dependence on the type of energy involved.
PolishWszystkie statki muszą być wyposażone w AIS - automatyczny system podający informacje o statkach wpływających na wody europejskie, pozwalający je zlokalizować i ograniczać zagrożenie.
All ships must be equipped with AIS, an automatic system that provides information on ships entering European waters, enabling us to locate and contain the risks.