« zorganizować » traduction en anglais

PL

« zorganizować » en anglais

PL zorganizować
volume_up
{verbe perfectif}

1. général

Potrzeba kory mózgowej, by móc zorganizować wszystkie te elementy jednocześnie.
It takes a central cortex, if you like, to be able to orchestrate all those elements at the same time.
Musimy zorganizować swoją odpowiedź odpowiednio.
And we have to organize our response appropriately.
Tylko państwo mogło zorganizować opiekę zdrowotną, edukację, utrzymywanie porządku, wymiar sprawiedliwości.
It was able -- but only it was able -- to organize health care, education, policing, justice.
You actually need to organize it.
Konferencja ta zorganizowana została przez czeską Krajową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.
It was set up by the Czech National Council for Persons with Disabilities.
W związku z tym wydaje mi się, że nie może to dłużej trwać i wysłanie rozjemców jest większą operacją, którą spróbujemy zorganizować.
It therefore seems to me that this cannot continue and sending in peacekeepers is a bigger operation which we will try to set up.
Jak państwo wiecie, utworzyliśmy forum kulturowe, zorganizowane po raz pierwszy podczas prezydencji portugalskiej, za co jestem wdzięczny.
As you know, we set up the cultural forum and the first was organised under the Portuguese Presidency, for which I am grateful.

2. "np. skomplikowane przedsięwzięci"

zorganizować (aussi: zaplanować, sterować)
volume_up
to mastermind {v} [Amer.]

3. "coś"

zorganizować (aussi: załatwić, zaaranżować)
W cztery oczy by zadziałało, ale trudno to zorganizować.
Face to face would work, but it's hard to set it up.
Przed Serbią z pewnością pozostaje jeszcze wiele pracy związanej z reformą sądownictwa i walką z przestępczością zorganizowaną.
Serbia certainly has much work still to be done, relating to judicial reform and the fight against organised crime.
Pani wysoka przedstawiciel! Chciałabym podziękować pani za pracę nad zorganizowaniem szybkiej reakcji UE w tej sprawie.
High Representative, I want to thank you for the work you have done in pulling together a quick EU response on this matter.
zorganizować (aussi: załatwić, zaaranżować)

Exemples d'usage pour « zorganizować » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW jaki sposób Unia Europejska ma zamiar się zorganizować, aby dojść do porozumienia?
How is the European Union going to organise itself in order to reach an agreement?
PolishKiedy Komisja zamierza zorganizować Europejski Rok Walki z Przemocą wobec Kobiet?
When does the Commission intend to organise a European Year against Violence against Women?
PolishZachodzi pytanie, w jaki sposób należy zorganizować i ulepszać ochronę konsumentów?
The question is how should consumer protection and the improvement of the same be organised?
PolishAgencja będzie w stanie zorganizować posiedzenie w ciągu 24 godzin, w dowolnym dniu tygodnia.
The Agency will be able to organise meetings within 24 hours, on any day of the week.
PolishKonferencja ta musi zarządzać kontynuacją protokołu z Kioto i zorganizować ją.
This conference must manage and organise the post-Kyoto phase.
PolishDotyczą one głównie tego, jak zorganizować pokój i co jest konieczne.
This basically deals with how to organise peace and what is necessary.
PolishJak należałoby zorganizować takie szkolenia i kto powinien je prowadzić?
How should this be organised, and who would provide such training?
PolishNależy również zorganizować działania następcze w stosunku do omawianego sprawozdania.
It is also very important to organise followup for this report.
PolishProblem polega na tym, jak przełożyć te badania na produkty i jak zorganizować cały łańcuch.
The problem is how to turn that research into products and how to organise the whole chain.
PolishObiecał walczyć z korupcją i zorganizować wybory przed rokiem 2010.
He promised to fight corruption and to organise elections before 2010.
PolishMusimy podjąć inicjatywę legislacyjną dotyczącą dochodu minimalnego i zorganizować finansowanie...
We must take a legislative initiative on minimum income and organise the financing ...
PolishEBC chce zorganizować dzień otwarty.
Visitors’ Day at the ECB On Sunday 29 April 2012, the ECB plans to open its doors to the public.
PolishJeśli chcemy to zorganizować następnym razem, być może jego przedstawiciele będą obecni w przyszłym roku.
If we want to organise it for the next time, they could maybe be present next year.
PolishPrzemysł chce teraz opracować plany, chce się teraz zorganizować.
Industry wants to make plans now; it wants to organise itself now.
PolishW tym celu należy koniecznie zorganizować wielką kampanię informacyjną, która będzie skierowana do rodzin.
In this regard, a huge information campaign targeted at families must be carried out.
PolishPomyślałem, że takiemu projektowi mógłbym poświęcić całe życie i postanowiłem zorganizować prawdziwe biennale.
I felt, oh this is the kind of project that I could spend my whole life doing.
PolishPrzed nami mnóstwo fajnych obchodów, które zamierzamy zorganizować.
We have a lot of cool celebrations that we're going to do.
PolishCzy moglibyśmy przerwać walki i zorganizować konferencję pokojową?
Could we cease the combat and organise a peace conference?
PolishJeśli my, przywódcy polityczni, nie zdobędziemy się na odwagę, by zorganizować debatę, kto się na nią zdobędzie?
If we, the political leaders, do not have the courage to debate, who will?
PolishStaraliśmy się zorganizować to jak najprościej i najbardziej przejrzyście pod względem administracyjnym.
We have tried to organise this as simply and transparently as possible in administrative terms.