« omis » traduction en anglais

RO

« omis » en anglais

volume_up
omis {adj. m.}
EN

RO omis
volume_up
{adjectif masculin}

omis
Comisia a omis să includă acest aspect în propunerea sa.
The Commission omitted to include this in its proposal.
Am inclus poziția insulelor în raport și nu este adevărat că acest lucru a fost omis.
I have included the position of islands in the report and it is not true that this has been omitted.
Aş dori să vă întreb ceva despre un lucru pe care l-aţi omis din discursul dumneavoastră.
I would also like to ask you about what you omitted from your speech.

Exemples d'usage pour « omis » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianCu toate acestea, ați omis să menționați un grup, din care fac parte și eu.
However, you forgot to mention one group, to which I myself belong.
RomanianEste evident că domnul Mölzer a omis să menționeze că nu a avut loc un referendum în acest caz.
Mr Mölzer obviously failed to notice that a referendum did not take place in this case.
RomanianAm omis să plătim pentru aceasta când am plătit pentru bunurile noastre.
We have failed to pay for it in the price we pay for our goods.
RomanianAcesta nu a omis să transmită condoleanţe în numele Comisiei.
He did express his condolences on behalf of the Commission.
RomanianComisia se află acum pe calea cea bună, dar din păcate a omis să efectueze verificări în ultimii ani.
The Commission is now on the right track, but unfortunately it has neglected to carry out checks in recent years.
RomanianCu toate acestea, mă tem că doamna De Keyser a omis să accepte măcar câteva dintre propunerile mele de amendamente.
However, I am concerned that Mrs De Keyser has failed to accept at least some of my amendment proposals.
RomanianSubiectul gestionării cantitative a producţiei a fost omis în mod deliberat de comunicarea Comisiei.
The subject of quantitative production management has been deliberately swept under the carpet in the Commission's communication.
RomanianCeea ce ați omis să menționați au fost diferențele profunde ale celor două cele mai mari guverne din Europa cu privire la această chestiune.
What you failed to mention was the deep differences between Europe's two largest governments on this issue.
RomanianÎn realitate, mai există vreo problemă între majoritatea de aici și Consiliu - sau ați omis să menționați acest lucru?
In actual fact, you would then still have a problem between the majority here and the Council - or did you forget to mention that?
RomanianUn alt lucru care a fost omis, dle Președinte - și care este probabil cel mai mare eșec al nostru - ține de marketing.
Another thing which has been overlooked, Mr President - and which is perhaps our greatest failure of all - is the matter of marketing.
RomanianParlamentul European este omis complet şi totuşi acest acord este o premisă esenţială pentru ca acordul să intre în vigoare.
The European Parliament is completely left out, and yet its agreement is an essential precondition for the agreement to come into effect.
RomanianEste adevărat, dar ați omis să menționați faptul că China cumpără în prezent cărbunele din lume și investește mult mai mult în cărbune.
That is true, but you failed to mention the fact that China is currently buying up the world's coal and is investing much more in coal.
RomanianMi se pare la fel de curios că dna Bauer a omis să menţioneze că a fost în contact cu Consiliul cu privire la un raport care a fost respins.
I find it just as strange that Mrs Bauer forgot to mention that she has been in contact with the Council about a report that has been rejected.
RomanianDoamnă comisar, vă mulţumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte lungă şi detaliată, pe care o apreciez foarte mult, dar daţi-mi voie să vă spun că aţi omis elementul cel mai evident.
Commissioner, thank you for your very long and detailed presentation, which I appreciate very much, but can I just say that you missed the elephant in the room.
RomanianTotuşi, ceea ce am omis să ne amintim este că, în acelaşi timp, un alt zid important s-a prăbuşit în Rusia şi că procesul de tranziţie, aflat încă în desfăşurare, a început.
However, what we failed to recall is that, at the same time, another important wall collapsed in Russia, and that the process of transition, which is still in progress, began.
RomanianDe fapt, nu trebuie omis faptul că Uniunea Europeană este în continuare singura zonă din întreaga lume care a adoptat obiective obligatorii din punct de vedere juridic de reducere a emisiilor.
It should not be forgotten, in fact, that the European Union is still the only area in the world to have adopted legally binding emission reduction targets.
RomanianVoiam libertate, stabilitate și democrație și am omis faptul că acest proces, tranziția de la o dictatură stabilă la democrație, este rareori pașnică, ordonată și stabilă.
We wanted freedom, stability and democracy, and we overlook the fact that this process, the transition from a stable dictatorship to a democracy, is rarely peaceful, orderly and stable.
RomanianSolicităm o evaluare cuprinzătoare a impactului, care să cuprindă nu numai cele 6,3 miliarde de consecinţe pozitive, ci şi impactul negativ; Comisia a omis acest fapt.
What we are calling for is a comprehensive impact assessment, covering not only the 6.3 billion positive consequences but also the negative impact; this has been an omission on the Commission's part.