RO a produce
volume_up
{verbe}

1. général

Numai o acţiune armonizată şi eficientă va produce rezultate la scară comunitară.
Only harmonised and effective action will produce results on an EU-wide scale.
Nu va produce rapoarte doar pentru a fi auzit, aşa cum a fost cazul până acum.
It is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.
Reforma PAC va determina capacitatea agricultorilor de a produce hrană.
CAP reform will determine the farmers' ability to produce food.
a produce (aussi: a invoca, a avansa, a aduce)
a produce
În regiunile sudice ale Moraviei şi într-o parte a Boemiei se produce vin.
Wine is produced in the southern regions of Moravia and in part of Bohemia.
Redistribuirea este posibilă doar dacă se produce efectiv un lucru care să fie redistribuit.
Redistribution is only possible if there is actually something produced to be redistributed.
Datorită lor, raportul final este infinit mai bun decât orice aş fi putut produce fără sprijinul acestora.
Thanks to them, the final report is infinitely better than anything that I could have produced without their support.
a produce
a produce (aussi: a odrăsli, a făta, a crea)

2. "a crea"

a produce (aussi: a urzi, a face, a ridica, a întemeia)
La urma urmei, prosperitatea se creează acolo unde se produce ceva, unde oamenii pot trăi şi îşi pot hrăni familiile din ceea ce produc.
After all, prosperity is created where something is produced, where people can live off the proceeds themselves and feed their families.
Noi idei pot apărea sub presiune, creând mecanisme inovatoare pentru a produce dezvoltare şi pentru a evita erorile care au condus la criză.
Under pressure, new ideas can emerge, creating innovative mechanisms in order to induce development and avoid the errors that led to the crisis.
Industria produce aproximativ o treime din PIB-ul UE, produsele industriale reprezintă trei sferturi din exporturi și în industrie lucrează 57 de milioane de cetățeni europeni.
Industry creates almost one third of EU GDP, industrial products account for three quarters of exports, and industry employs 57 million European citizens.

3. "a livra"

Strategia UE 2020 nu va produce nici locuri de muncă, şi nici un standard de viaţă mai bun.
The EU 2020 strategy will deliver neither jobs nor a better standard of living.
Acest raport este o încercare serioasă de a produce ceea ce Parlamentul solicită de mulţi ani.
This report is a serious attempt to deliver what Parliament has called for over many years.
Astfel cum am fost martori în cazuri similare pentru țările fostei Iugoslavii, acesta produce rezultate bune.
As we have seen in similar cases for the countries of former Yugoslavia, it delivers good results.
Răspunsul este clar: o fabrică slovenă care produce automobile franţuzeşti este, cel mai sigur, o fabrică europeană de producţie.
The answer is clear: a Slovenian production plant which manufactures French cars is most definitely a European production plant.
În circumscripţia mea există o afacere de mare succes, numită Austria Email AG, care produce boilere electrice.
In my constituency, there is a very successful business, called Austria Email AG, which manufactures electric boilers.
a produce

4. "a face"

a produce (aussi: a urzi, a săvârși, a efectua, a face)
Trebuie să ne gândim cum putem produce alimente și cum le putem pune la dispoziția populației.
We must consider how we can produce food and make it available.
Deoarece sincronizarea este unidirecțională, în prima amplasare nu se produce nicio modificare.
But no changes are ever made to the first location because the sync is only one way.
Faceți clic pe Modificare setări, apoi asigurați-vă că este selectată opțiunea Mi se cere să verific personal dacă se produce o problemă.
Click Change settings, and then make sure that the Ask me to check if a problem occurs option is selected.

5. "a cauza"

a produce (aussi: a urzi, a isca, a solicita, a suscita)
Acestea pot produce de asemenea reacții contraproductive pe piețe și pot cauza dezorganizare.
They can also produce counterproductive reactions in the markets and cause disruption.
Comisia este conştientă de faptul că transportul de animale în scopuri comerciale poate produce animalelor suferinţă gravă.
The Commission is aware that the transportation of animals for commercial purposes may cause serious suffering to animals.
The third is that it causes less pollution.
Uniunea Europeană, desigur, Statele Unite şi ONU - cu un astfel de parteneriat putem produce schimbarea.
The European Union of course, the United States and the UN - with this group of partners we can bring about change.
În general, se poate spune că sunt utilizate pentru a produce o schimbare a unei politici sau activităţi specifice.
In general, you could say that they are used to bring about a change in a particular policy or activity.
Totuşi, în acelaşi timp, va produce schimbări inovatoare în domeniul energetic, cel al energiei nucleare şi cel al securităţii internaţionale.
At the same time, however, it will bring about innovative changes in energy, nuclear energy and international security.

6. "a aduce"

a produce

7. "vapori"

Numai o acţiune armonizată şi eficientă va produce rezultate la scară comunitară.
Only harmonised and effective action will produce results on an EU-wide scale.
Nu va produce rapoarte doar pentru a fi auzit, aşa cum a fost cazul până acum.
It is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.
Reforma PAC va determina capacitatea agricultorilor de a produce hrană.
CAP reform will determine the farmers' ability to produce food.
a produce (aussi: a genera, a produce)
În prezent, aici este dezvoltat cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, care va avea 240 de turbine eoliene şi va produce 600 MW energie regenerabilă.
At the moment, the largest wind park on land in Europe is being developed here, which will have 240 wind turbines and generate 600 MW of renewable energy.

8. "a genera"

a produce (aussi: a genera, a produce)
În prezent, aici este dezvoltat cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, care va avea 240 de turbine eoliene şi va produce 600 MW energie regenerabilă.
At the moment, the largest wind park on land in Europe is being developed here, which will have 240 wind turbines and generate 600 MW of renewable energy.

9. "a avea loc"

Suntem, de asemenea, preocupaţi de forările care ne afectează litoralul şi mările, dar care nu se produce direct în apele noastre.
We are also concerned with drilling that affects our coastlines and seas, but which does not take place directly in our seas.

Exemples d'usage pour « a produce » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianAceastă situaţie poate produce o criză economică şi socială gravă în Ucraina.
This situation may result in a very serious economic and social crisis in Ukraine.
RomanianSe vor produce diferenţe semnificative care vor diviza piaţa de energie a Uniunii.
This will also result in major differences breaking up the EU energy market.
RomanianUniunea Europeană produce aproximativ 11% din emisiile de CO2 la nivel mondial.
The European Union produces approximately 11% of worldwide CO2 emissions.
RomanianFiecare cetățean UE produce, în medie, 25 de kg de deșeuri electronice anual.
On average, each EU citizen produces 25 kg of electronic waste every year.
RomanianAu existat prognoze și avertismente că se va produce un astfel de tsunami îngrozitor.
There were forecasts and warnings that there would be a horror tsunami of this kind.
RomanianSusţinerea separatismului, indiferent unde se produce acesta, contravine spiritului UE.
Supporting separatism anywhere in the world is against the spirit of the EU.
RomanianCa şi alte ţări situate în nordul Europei, Luxemburgul produce mărci renumite de bere.
Like other northern European countries, Luxembourg also produces popular brands of beer.
RomanianDupă ce se produce un cutremur, primul lucru care trebuie făcut este îndepărtarea molozului.
When an earthquake happens, the first thing you need to do is to clear the rubble.
RomanianProduce bunuri publice și are nevoie de sprijin financiar european public.
It produces public goods and it needs public European financial support.
RomanianA doua revoluție din lumea arabă se produce acum sub ochii noștri.
The second revolution in the Arab world is happening now in front of our eyes.
RomanianNu vom ieşi din această criză şi nu se va produce nicio redresare reală.
We will not emerge from this crisis and there will be no real recovery.
RomanianÎn general, o rată de împrospătare de minim 75 de hertzi produce un pâlpâit mai redus.
A refresh rate of at least 75 hertz generally produces less flicker.
RomanianDeoarece sincronizarea este unidirecțională, în prima amplasare nu se produce nicio modificare.
But no changes are ever made to the first location because the sync is only one way.
RomanianActe, precum acestea, au pur şi simplu rolul de a produce confuzii, fără a servi unui scop real.
Acts such as these serve simply to confuse, without serving any real purpose.
RomanianEconomia Letoniei produce bunuri de larg consum, textile, unelte şi utilaje.
Latvia also produces consumer goods, textiles and machine tools.
RomanianHomo sapiens produce cea mai mare cantitate de deşeuri dintre toate speciile biologice.
Homo sapiens produces the most waste of all the biological species.
RomanianNu este clar ce efecte va produce acest lucru în statele membre.
It is not clear what effects this will actually have in the Member States.
RomanianAcest format este unul necomprimat care produce fișiere foarte mari.
This format is an uncompressed format that produces very large files.
RomanianDe două săptămâni, în Japonia se produce cel mai grav accident nuclear din istorie.
For two weeks now, one of the most serious nuclear accidents in history has been played out in Japan.
RomanianDe asemenea, susține că s-ar produce o scurgere de capital din Europa.
It also says that there would be a flight of capital from Europe.