RO a provoca
volume_up
{verbe}

1. général

Continuaţi să fiţi deschis şi nu propuneţi o taxă europeană deoarece va provoca o revoluţie cu furci împotriva Europei.
Remain open-minded and do not propose a European tax because it will provoke a pitchfork revolution against Europe.
Nu este o crimă să ai idei; acestea pot provoca, surprinde sau şoca, însă trebuie întotdeauna argumentate şi dezbătute.
It is not a crime to have ideas; they can provoke, surprise and shock, but they always need to be argued and debated.
Aici nu este vorba despre o dorinţă de a provoca Canada.
This is not all about provoking Canada.
a provoca
a provoca (aussi: a enerva, a hărțui, a asalta)
a provoca (aussi: a enerva, a hărțui, a asalta)
Fără aceste criterii și fără reguli clare, selecția proiectelor va provoca multe conflicte și dezacorduri și va da naștere la suspiciuni în loc de speranță.
Without these criteria and without clear rules, project selection will cause much conflict and discord, and will give rise to suspicion instead of hope.
a provoca (aussi: a pricinui daună)

2. "a cauza"

a provoca (aussi: a urzi, a isca, a solicita, a suscita)
Aceste dispozitive pot provoca interferență între computer și rețea.
These devices can cause interference between your computer and the network.
Fără îndoială, criza economică şi socială va provoca nemulţumiri sociale sporite.
The economic and social crisis is undoubtedly going to cause increased social unrest.
Deteriorarea fișierelor Winsock poate provoca probleme de conectivitate.
Damage to Winsock files can cause connectivity problems.
În domeniul agriculturii, în special, propunerea Comisiei va provoca un nou val de birocraţie.
For agriculture, in particular, the Commission proposal will bring about a flood of new bureaucracy.
Este foarte importantă, ca şi până acum, protecţia sănătăţii publice împotriva substanţelor cancerigene ce pot provoca modificări ale ADN-ului, pot afecta fertilitatea sau hormonii.
Crucial in this matter is, as before, the protection of public health against carcinogenic substances that can bring about changes in DNA, affect fertility or upset hormones.

3. "sentimente"

a provoca (aussi: a invoca, a cauza)

4. "la duel"

a provoca

5. "a crea"

a provoca (aussi: a urzi, a face, a ridica, a întemeia)
Aceasta poate provoca pierderi de date sau poate crea un risc de securitate.
This might cause data loss or create a security risk.
Cu alte cuvinte, contribuind la rezolvarea conflictului actual din Afganistan, le-am putea provoca deficite grave de apă locuitorilor din avalul cursurilor de apă.
In other words, by helping to resolve the current conflict in Afghanistan, we could inadvertently create a series of mini-Afghanistans downstream as acute water shortages are exacerbated.

6. "somnul"

7. "a instiga"

8. "un surâs"

În caz contrar, vorbele care descriu nivelul înalt al protecţiei sociale ca pe o sarcină a UE nu vor provoca nimic mai mult decât un zâmbet ironic.
Otherwise, words about a high level of social protection as an EU task will do no more than raise an ironical smile.
Creșterea obiectivul de reducere cu încă 5 % sau 10 % va provoca falimentul multor societăți poloneze și nu putem permite să se întâmple acest lucru.
Raising the reduction target by a further 5% or 10% will cause many Polish companies to collapse, and we cannot allow this to happen.

9. "a stârni"

Exemples d'usage pour « a provoca » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianAcestea ar putea provoca daune regiunilor ultraperiferice şi chiar tuturor regiunilor.
These could do enormous damage to the outermost regions, and indeed every region.
RomanianUn monitor CRT care pâlpâie poate obosi ochii și poate provoca dureri de cap.
A flickering CRT monitor can contribute to eyestrain and headaches.
RomanianConsider totuși că acest acord nu este perfect și că poate provoca probleme pe viitor.
I also believe, however, that this agreement is not perfect and may lead to future problems.
RomanianErupţia unui vulcan a bulversat planeta în cinci zile şi poate provoca o altă criză.
The eruption of a volcano has turned the world upside down in five days and may trigger another crisis.
RomanianAcest lucru poate facilita citirea textului pe o perioadă lungă de timp, fără a provoca obosirea ochilor.
This can help make text easier to read over long periods of time without causing eyestrain.
RomanianVorbim despre combaterea schimbărilor climatice - schimbări care ar putea provoca un adevărat dezastru ecologic.
For we are talking about combating climate change - change which could lead to a true ecological disaster.
RomanianInsist să se ia măsuri eficiente pentru a ne asigura că acest lucru nu va provoca un rezultat neaşteptat şi nedorit tot asupra femeilor.
I insist that effective measures be taken to ensure that this does not backfire on women.
RomanianAici nu este vorba despre o dorinţă de a provoca Canada.
RomanianAcest lucru ar putea provoca daune considerabile.
RomanianLibertatea religiei este una, a provoca durere gratuită animalelor şi a încălca normele privind igiena este cu totul altceva.
Freedom of religion is one thing, causing unnecessary pain to animals and violating hygiene rules is another.
RomanianRăufăcătorii virtuali continuă să se bazeze pe atacuri de inginerie socială înșelătoare pentru a provoca daune utilizatorilor Web neștiutori.
Cybercriminals continue to rely on deceptive social engineering attacks to prey on unsuspecting web users.
RomanianTrebuie să punem capăt conflictelor izvorâte din încercarea naționalismului unei țări de a provoca naționalismul celeilalte țări.
The nationalist bidding of one country's nationalism provoking the other country's nationalism must be brought to an end.
RomanianCu alte cuvinte, mâine vom provoca Consiliul să acorde undă verde, aşa cum au făcut deja Comisia şi Parlamentul.
In other words, tomorrow, we will be challenging the Council to give the green light, as the Commission and Parliament will already have done.
RomanianÎnainte de a încerca să instalaţi Windows din nou, depanaţi şi eliminaţi problemele care pot provoca ieşirea de sub tensiune a computerului.
Before you try to install Windows again, troubleshoot and eliminate the problems that might have caused your computer to lose power.
RomanianMă puteți provoca - și ar trebui să faceți acest lucru ori de câte ori doriți - pentru a încerca să fac lucrurile să se miște mai repede, și voi face acest lucru.
You can challenge me - and you should as often as you like - to try and make this move faster, and I will do so.
RomanianAveţi posibilitatea să oferiţi tuturor persoanelor din firmă acces egal şi control egal asupra datelor, dar aceasta poate provoca greşeli şi confuzii.
You can give everyone in your company equal access and equal control over your data, but this can lead to confusion and mistakes.
RomanianDe fapt, se estimează că intrarea în vigoare a acordului în luna iulie anul curent ar putea provoca dificultăți pieței interne europene.
In fact, it is predicted that this agreement's entry into force in July this year is liable to leave the European internal market in difficulties.
RomanianPe măsură ce companiile construiesc conducte mai mari, alte companii vin din urmă şi umplu acele conducte şi acest lucru ar putea provoca probleme de congestie.
As companies build broader pipes, other companies are coming up and filling those pipes, and this could lead to problems of congestion.
RomanianDeputații Partidului Comunist Grec au votat împotriva raportului referitor la Turcia, deoarece aderarea acesteia nu poate provoca altceva decât greutăți muncitorilor.
The MEPs of the Greek Communist Party voted against the report on Turkey because its accession to the EU can only bring hardship for the workers.
RomanianDe asemenea, veți găsi trei jocuri pentru mai mulți jucători online, astfel încât să vă puteți provoca prietenii de pe Internet la un joc de Backgammon (table), Checkers și Spades.
You'll also find three online multiplayer games, so you can challenge your Internet-based friends to Backgammon, Checkers, and Spades.