« året om » traduction en anglais

SV

« året om » en anglais

SV året om
volume_up
{adverbe}

året om
Att använda kondom är som att tvingas följa samma diet året om. Ibland frestas du att ge upp.
Using condoms is like having to follow a diet all year round; sometimes, you want to give in.
Floden Kiliaris på västra Kreta är det enda flodekosystemet på ön med ständigt vattenflöde året om.
The Kiliaris river in western Crete is the only river ecosystem on the island with a continuous flow of water all year round.
Förslaget, som också måste bekräftas av deputeradekammaren, öppnar dörren för att ha jaktsäsong på fåglar året om.
The proposal, which has yet to be approved by the Chamber of Deputies, opens the door to a shooting season for birds lasting all year round.
året om
Fritidsaktiviteter utövas året om och inte endast under badsäsongen. Antalet övervakningspunkter skulle dessutom bli enormt.
Such an extension is uncosted and impracticable – recreational sports are carried out throughout the year rather than in a bathing season and the number of monitoring points would be huge.
året om
Att använda kondom är som att tvingas följa samma diet året om. Ibland frestas du att ge upp.
Using condoms is like having to follow a diet all year round; sometimes, you want to give in.
Floden Kiliaris på västra Kreta är det enda flodekosystemet på ön med ständigt vattenflöde året om.
The Kiliaris river in western Crete is the only river ecosystem on the island with a continuous flow of water all year round.
Förslaget, som också måste bekräftas av deputeradekammaren, öppnar dörren för att ha jaktsäsong på fåglar året om.
The proposal, which has yet to be approved by the Chamber of Deputies, opens the door to a shooting season for birds lasting all year round.

Traductions similaires pour « året om » en anglais

året substantif
English
om conjonction
om préposition
är verbe
English
öm adjectif

Exemples d'usage pour « året om » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDen anser inte att dessa numera sterila vatten är värda 86 miljoner euro om året.
It does not think that these now sterile waters are worth EUR 86 million a year.
SwedishSom ni antagligen vet sammanträder denna högnivågrupp minst tre gånger om året.
As you probably know, this High Level Group meets at least three times a year.
SwedishKostnaderna för destillation uppgår vanligen till mer än 500 miljoner euro om året.
Expenditure on distillation regularly amounts to more than EUR 500 million per year.
SwedishVärldsbanken förutspår en kraftig tillväxtökning på 5 procent om året om så sker.
The World Bank predicts a huge growth spurt of 5% per annum if they do so.
SwedishFör bara två år sedan var Storbritanniens nettobidrag 3 miljarder pund om året.
Just two years ago, Britain's net contribution was GBP 3 billion a year.
SwedishVi var då 150 personer som en gång om året åkte till havet i två stora bussar.
This comprised two large buses going to the seaside once a year with 150 people aboard.
SwedishGenomsnittsfamiljen i Europa sparar 5 000 euro om året tack vare internationell handel.
The average family in Europe saves EUR 5 000 a year because of international trade.
SwedishNuförtiden har ungefär 350 000 dödsfall i förtid om året samband med luftföroreningar.
Nowadays, approximately 350 000 premature deaths a year are linked to air pollution.
SwedishJordbrukssektorn förlorar 2,5 miljarder om året till följd av skador som orsakas av ozon.
The agricultural sector loses 2.5 billion a year from the damage caused by ozone.
SwedishCharlie McCreevy är högerinriktad, och han ger 10 euro om året till de gamla.
Mr McCreevy is right-wing and he gives 10 euros every year to old people.
SwedishGenom den samfinansieras yrkesutbildningen av nio miljoner människor om året.
Cohesion policy cofinances the training of nine million people annually.
SwedishBudgetkostnaderna för denna variant skulle uppgå till ungefär 475 miljoner euro om året.
The budget costs for this option would amount to some EUR 475 million a year.
SwedishVi rekommenderar att du ändrar lösenordet regelbundet, minst två gånger om året.
We recommend updating your password regularly, at least twice a year.
SwedishAtt kasta bort nära nog två miljoner ton frisk fisk om året är fullständigt absurt.
Discarding nearly two million tonnes of healthy fish each year is absolutely ridiculous.
SwedishUnder det gångna året har vi pratat om tillståndet i Ryssland ett antal gånger.
Over the last year, we have spoken about the situation in Russia on a number of occasions.
SwedishEnligt den senaste forskningen måste vi minska utsläppen med cirka 9 procent om året.
The latest science tells us we need to be reducing emissions by around 9% year on year.
SwedishJag undrar då: Kommer ni att erbjuda 35-40 miljarder euro om året i nytt klimatbistånd?
So I wonder: will you offer EUR 35-40 billion a year in new aid for climate measures?
SwedishVårt mål är att i slutet av året ha en överenskommelse om hela paketet.
Our goal is to have an agreement on the whole package by the end of the year.
SwedishI oktober förra året rapporterades det om kolera i Haiti för första gången på mer än 50 år.
Cholera was reported in Haiti for the first time in over 50 years last October.
SwedishDessutom, vad säger kommissionen om Europeiska året 2007 för lika möjligheter för alla?
In addition, what is the Commission saying about the Year of Equal Opportunities 2007?