« önskemål » traduction en anglais

SV

« önskemål » en anglais

SV

önskemål {neutre}

volume_up
önskemål (aussi: lust, begär, åtrå, önskning)
Kommissionen lade fram ett omfattande förslag för att genomföra detta önskemål.
The Commission tabled a comprehensive proposal to make this desire a reality.
Han lyckades förankra vårt önskemål om en parlamentarisk församling inom WTO i budgeten.
He has managed to enshrine our desire for a WTO parliamentary assembly in the budget.
Deras önskemål om neutralitet måste respekteras i alla avseenden.
Their desire to remain neutral must be respected in every way.
önskemål (aussi: begäran, hemställan, anmodan, anhållan)
Kommissionens önskemål om 700 nya tjänster är berättigat, även om antalet är stort.
The Commission’s request for 700 new posts is right, even if it is a huge number.
Olika säljare har olika riktlinjer och kan eventuellt inte alltid uppfylla ditt önskemål.
As policies vary by seller, they may or may not be able to accommodate your change request.
Denna fråga ställs efter önskemål från en medborgare i delstaten Steiermark i Österrike.
This question is tabled at the request of a constituent from the State of Styria in Austria.
önskemål
Ordförande, inom detta parlament har det under två år diskuterats internt, och det har fått en ambitiös lista med önskemål som följd, som på långt när inte är uppfyllda.
Madam President, after two years of discussions, Parliament produced an ambitious list of desiderata which have by no means been satisfied.
. – Parlamentets resolutioner om förberedelserna inför Europeiska rådets möten består i regel av en litania av önskemål till regeringarna och kommissionen.
. – As a general rule, this Parliament ’ s resolutions on the preparations for European Councils consist of a litany of desiderata to the governments and the Commission.
. – Parlamentets resolutioner om förberedelserna inför Europeiska rådets möten består i regel av en litania av önskemål till regeringarna och kommissionen.
. – As a general rule, this Parliament’s resolutions on the preparations for European Councils consist of a litany of desiderata to the governments and the Commission.
önskemål (aussi: behov)
Det snabba antagandet av den europeiska bolagsstadgan, naturligtvis också inbegripande arbetskraften, skulle åstadkomma detta önskemål.
The swift adoption of the European Company Statute, naturally involving the workforce, would achieve that desideratum.
Ordförande, inom detta parlament har det under två år diskuterats internt, och det har fått en ambitiös lista med önskemål som följd, som på långt när inte är uppfyllda.
Madam President, after two years of discussions, Parliament produced an ambitious list of desiderata which have by no means been satisfied.
. – Parlamentets resolutioner om förberedelserna inför Europeiska rådets möten består i regel av en litania av önskemål till regeringarna och kommissionen.
. – As a general rule, this Parliament ’ s resolutions on the preparations for European Councils consist of a litany of desiderata to the governments and the Commission.

Synonymes suédois de « önskemål »

önskemål

Exemples d'usage pour « önskemål » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDetta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.
Implicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
SwedishMin tredje fråga är därför: När kan vi förvänta oss ett svar på dessa önskemål?
My third question is therefore: when can we expect an answer to these requests?
SwedishOm så är fallet är min andra fråga: Varför har dessa önskemål ännu inte besvarats?
If so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
SwedishDessa önskemål formuleras i ändringsförslag 2 och 4 i Karamanous betänkande.
These requests are covered in Amendments Nos 2 and 4 of Mrs Karamanou's report.
SwedishFör det första har vi behandlat fem av parlamentets främsta önskemål i vårt förslag.
First, we have addressed five fundamental wishes of Parliament with our proposal.
SwedishDen måste använda de extra ämnen som behövs för att uppfylla konsumenternas önskemål.
It has to use the auxiliary substances needed to meet the demands of consumers.
SwedishNaturligtvis framkom det många önskemål om allt vad Europa skulle kunna göra.
Of course many wishes and desires were voiced about all the things Europe could do.
SwedishOm vi tror på partnerskap för utveckling bör vi respektera deras önskemål.
If we believe in partnership in development then we should respect their wishes.
SwedishSom ni vet har kandidatländerna uttryckt en rad önskemål i den riktningen.
As you know, the candidates have expressed a number of requests to this effect.
SwedishDen brittiska regeringen har hela tiden handlat i enlighet med rådets önskemål.
The UK government has acted at all times in accordance with the wishes of the Council.
SwedishJag ville lägga fram det för parlamentet för att visa att era önskemål uppfylls.
I wanted to bring it before Parliament to show that your wishes will be put into effect.
SwedishVi kommer att svara på rådets önskemål om förslag och ta fram nyskapande verktyg.
We will reply to the Council's requests for proposals and put forward innovative tools.
SwedishDet är uppenbart att dessa önskemål i stor utsträckning inte är förenliga.
Clearly, to a large extent, these requests are not compatible with each other.
SwedishJag antecknar er kommentar och rättelse kommer att göras enligt ert önskemål.
I take good note of your comment, and the correction you wish will be made.
SwedishI det här läget talar vi därför inte bara om önskemål utan om konkreta förslag.
On this point, therefore, we are not talking simply of wishes but of concrete proposals.
SwedishVi förvandlas till tiggare, och dessa krav blir till önskemål i den nya rapporten.
We turn ourselves into supplicants, and these demands become requests in the new report.
SwedishBara då kommer vi verkligen att få reda på folkens vilja och önskemål.
Only then will we have a true picture of what the various nations ' desires are.
SwedishSlutligen vill jag fråga vem som uttryckt önskemål om en höjning av dessa gränsvärden.
Finally, I want to ask who has asked for these limit values to be increased.
SwedishVi har redan enats om två punkter, och ytterligare tre önskemål har lagts fram.
We have agreed on two items, and three more requests are on the table.
SwedishBara då kommer vi verkligen att få reda på folkens vilja och önskemål.
Only then will we have a true picture of what the various nations' desires are.