« övertyga » traduction en anglais

SV

« övertyga » en anglais

SV övertyga
volume_up
[övertygade|har övertygat] {verbe}

1. général

Uppenbarligen har dessa länder nu lyckats att också övertyga kommissionen.
Obviously these countries have in the meantime also managed to convince the Commission.
Då gör vi rätt i att övertyga alla sektorer om nödvändigheten av en sådan reform.
And we would be well advised to convince all sectors of the need for such a reform.
Därför måste vi övertyga amerikanerna om vi vill undvika katastrofala följder.
So we need to convince the Americans if we want to avoid disastrous results.
I would very much like to assure Mr Trakattellis of this fact.
EU måste därför agera för att snabbt övertyga regeringarna i de drabbade länderna om att unionen är villig att utnyttja solidaritetsfonden.
Europe must therefore play its part as a matter of urgency by assuring the governments of those countries affected of its willingness to mobilise the Solidarity Fund.
Jag kan övertyga er om att vi på grund av effekterna av klimatförändringar och ökenspridning nu står inför en avfolkning av landsbygden i våra områden, i våra regioner.
I assure you that we are witnessing a phenomenon of rural abandonment in our areas, in our regions, due to the effects of climate change and desertification.
Mitt beslut är att omröstningen ska kontrolleras för att övertyga alla om att detta faktiskt blev resultatet.
My decision is that the vote will be checked in order to satisfy everyone that that indeed was the result.
Om det fanns en europeisk åklagare skulle vi kunna övertyga våra skattebetalare om att vi slutför ärendena på ett korrekt sätt.
If we had a European Prosecutor, we could satisfy our taxpayers that we were taking matters to the proper conclusion.
Besökarna kunde övertyga sig om att lastbilstillverkarna uppfyller euro III-normerna redan två år innan lagstiftningen träder i kraft.
Visitors could see for themselves that lorry manufacturers were able to satisfy the legal requirements of EURO III two years ahead of time.
Världssamfundet måste nu göra allt i dess makt för att övertyga, övertala och sätta press på båda sidor så att de uppfyller sina åtaganden.
The international community must now do everything it can to persuade, coax and put pressure on both sides to honour the commitments they have made.

2. Affaires

Uppenbarligen har dessa länder nu lyckats att också övertyga kommissionen.
Obviously these countries have in the meantime also managed to convince the Commission.
Då gör vi rätt i att övertyga alla sektorer om nödvändigheten av en sådan reform.
And we would be well advised to convince all sectors of the need for such a reform.
Därför måste vi övertyga amerikanerna om vi vill undvika katastrofala följder.
So we need to convince the Americans if we want to avoid disastrous results.

3. formel

Kommissionen kommer även att försöka övertyga rådet att göra sammaledes.
The Commission will also try to persuade the Council to do likewise.
Detta är inte rätt sätt att övertyga dessa länder om att medverka i processen.
This is not the way to persuade such countries to become involved in the process.
Vi försökte övertyga ministerrådet att hålla med oss och det gjorde det inte.
We tried to persuade the Council of Ministers to agree with us and it did not.

Synonymes suédois de « övertyga »

övertyga

Exemples d'usage pour « övertyga » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet lyckades övertyga medlemsstaterna att anta ståndpunkten om livsmedelsbistånd.
It succeeded in persuading the Member States to adopt the food aid position.
SwedishJag tror att vi där har ett gemensamt arbete framför oss för att övertyga dem.
I believe, Commissioner, that we still have some persuading to do together.
SwedishDe människor som torgför dessa framgångar har dock svårt att övertyga någon.
People peddling those successes have a hard time convincing anyone, though.
SwedishUtmaningen ligger i att övertyga allmänheten om att de måste ändra sitt beteende.
The challenge lies in persuading members of the public of the need to change their ways.
SwedishSå om det är fallet så är det svårt -- att övertyga är verkligen svårt.
So if that's the case, that's difficult, because persuasion is really difficult.
SwedishVi får hoppas att ni kan övertyga era samtalspartner och kolleger om detta.
We know that you are paying attention, Commissioner, to these well-founded concerns.
SwedishI denna förhandling tror jag därför att vi kommer att kunna övertyga dem.
In this negotiation, therefore, I believe that we will have ways of convincing them.
SwedishSluta att försöka övertyga er själv om att Lissabonfördraget är ett nödvändigt ont.
Stop persuading yourself that the Treaty of Lisbon is a necessary evil.
SwedishDet finns ett svar som kännetecknas av visioner, och med det kan man övertyga människor.
There is the answer about the vision, and you can win people over with this.
SwedishDet är också nödvändigt att övertyga de människor i tredje världen som köper våra produkter.
It is necessary also to reassure people in third countries who buy our products.
SwedishDet är ingen idé att försöka övertyga mig om att Joaquín Almunia inte sade det han gjorde.
There is no point in telling me that Joaquín Almunia did not say what he did.
SwedishMen den måste ändå övertyga ASEAN om att ändra sin politik när det gäller Burma.
The Union is already taking action, and I must admit that it is quite good as far as it goes.
SwedishJag hoppas att det fortfarande ska finns en chans att övertyga Mairead McGuinness.
I hope that there is still a chance of my convincing Mrs McGuinness.
SwedishI rekommendationerna läggs därför stor vikt vid att informera och övertyga människor.
The recommendations therefore attach great importance to informing and persuading people.
SwedishMen den stora uppgiften ligger nu framför oss, nämligen att övertyga rådet.
The principal task, however, still lies ahead of us, namely that of persuading the Council.
SwedishChanserna att övertyga dessa länder torde vara större ju mer koherenta vi förblir.
Our chances of winning over these countries should be all the greater if we remain consistent.
SwedishDet går inte längre att övertyga unga människor med uttalanden och löften.
Young people are no longer convinced by pronouncements and promises.
SwedishSlutligen vill jag framföra en åsikt som borde övertyga oss alla.
Finally, I should like to express to everyone a view which should prevail among us.
SwedishVi får aldrig överge diplomatin som ett sätt att diskutera, övertyga och åstadkomma resultat.
We must never give up diplomacy as a means of discussion, persuasion and achieving results.
SwedishJag har bara en minut på mig att övertyga er.
(DE) Commissioner, Mr Gabriel, I too have only a minute in which to get through to your mind.