« andra » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous ändra
SV

« andra » en anglais

EN
EN
EN

SV andra
volume_up
{pluriel}

andra (aussi: androm)
Vissa kritiserar medan andra applåderar; vissa fördömer och andra berömmer.
Some people criticise whilst others applaud; some condemn, others encourage.
Men andra kommer att följa, andra som kommer till fots eller med tåg.
But others will follow, millions of others, who will arrive on foot and by train.
På så vis ger de någonting till andra, samtidigt som de får någonting från andra.
And so they give something to others, and they take something from others.

Exemples d'usage pour « andra » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishFör det andra anser vi också att det är viktigt att ratificera Kyotoprotokollet.
Secondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
SwedishFör det andra valde fyra länder jordbruket från början, medan antalet nu är 25.
Secondly, four countries chose agriculture originally, whereas now there are 25.
SwedishÅ andra sidan tror jag att man verkligen borde se intresset i energieffektivitet.
I fervently believe that we must appreciate the importance of energy efficiency.
SwedishFör det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
Secondly, Member States with a large population get more than their fair share.
SwedishSkulle den göra detsamma om de anklagade kommissionärerna hade andra sympatier?
Would it do the same if the incriminated Commissioners had different affinities?
SwedishDet utvecklingspolitiska målet framför andra måste förbli kampen mot fattigdom.
The war on poverty must continue to be the overriding aim of development policy.
SwedishFör det andra måste vi förstå hur viktig kulturen är för dem som producerar den.
Secondly, we need to understand how important culture is for those who produce it.
Swedish. – 1945 lämnade världen andra världskriget bakom sig och Europa låg i ruiner.
   . In 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
SwedishFör det andra är vi emot att delvis tillämpa vissa aspekter av konstitutionen.
Secondly, we are against the partial application of aspects of the Constitution.
SwedishDet finns för det andra ett trängande behov av att förenkla ansökningsförfarandet.
Secondly, there is a dire need for simplification in the process of application.
SwedishFör det andra: den kräver snabb och effektiv ersättning för den skada som lidits.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
SwedishFör det andra vill jag övergå till Stauners utmärkta betänkande och motiveringen.
Secondly, I turn to Mrs Stauner's excellent report and the explanatory statement.
SwedishBland dessa vill jag framhålla fyra, en del berör minister Jaime Gama, andra inte.
I wish to highlight four of these, not all of which were referred to by Mr Gama.
SwedishTänk på att om du reser utomlands i syfte att få vård, så gäller andra regler.
The rules are different if you travel abroad specifically for medical treatment.
SwedishFör det andra bör förordning nr 1762 upphävas och ersättas med en ny förordning.
Secondly, Regulation 1762 must be repealed and replaced with a new regulation.
SwedishJag tycker att Van Velzen säger det bra och flera andra har också tagit upp det.
I think that Mr van Velzen puts it well, and several people have mentioned it.
SwedishFör det andra, om ministern verkligen kommer hit kommer han utan någon inbjudan.
Secondly, if the Minister does come here, he will be coming without an invitation.
SwedishFör det andra måste alla sanktioner verka avskräckande och inte bara som straff.
Secondly, any sanction must act as a deterrent and not solely as a punishment.
SwedishOm det inte finns några andra synpunkter på protokollet förklarar jag det godkänt.
If there are no further comments on the Minutes, I declare the Minutes approved.
SwedishFör det andra anser jag att det var mycket värdefullt att Kvinnoforum inrättades.
Secondly, I believe that the setting up of the Women's Forum is very important.