« anhållan » traduction en anglais

SV

« anhållan » en anglais

volume_up
anhållan {gen. comm.}

SV anhållan
volume_up
{genre commun}

anhållan (aussi: begäran, hemställan, anmodan, önskemål)
volume_up
request {substantif}
Käre kollega, jag skall framföra er anhållan till ordföranden.
Mr Manzella, I will put your request to the President.
Ni har svarat positivt på min anhållan i samband med att denna debatt inleddes i förmiddags.
You have responded positively to my request at the opening of the debate this morning.
For those reasons their request was turned down.
anhållan (aussi: begäran, kostym, bön, process)
volume_up
suit {substantif}

Synonymes suédois de « anhållan »

anhållan
Swedish

Exemples d'usage pour « anhållan » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag skulle därför verkligen enträget vilja be kommissionen att ta med denna anhållan.
I would therefore strongly urge the Commission to take up this matter of concern.
SwedishNi har svarat positivt på min anhållan i samband med att denna debatt inleddes i förmiddags.
From it I conclude that Parliament is broadly in support of the new Lisbon Strategy.
SwedishVita bönder hade lämnat in en anhållan till tribunalen sedan de hade uttömt alla rättsliga möjligheter i Zimbabwe.
White farmers had applied to the Tribunal after exhausting all domestic remedies in Zimbabwe.
SwedishDet tycks alltså, herr talman, som om de federalistiska påtryckningsgrupperna mellan Nice och Laeken har upprepat sin anhållan.
It therefore appears, Mr President, that between Nice and Laeken, the federalist pressure groups have taken charge.
SwedishAvslutningsvis kan jag säga att vi absolut stöder varje anhållan från var och en som tar de hälsorisker som orsakas av tobaksrökning på allvar.
Finally, may I say that we fully support the concerns of all those who take the danger to health posed by tobacco seriously.
SwedishVi har därför också redan skriftligt vänt oss till ICES med anhållan om vetenskaplig rådgivning av hur dessa bifångster kan undvikas i framtiden.
We have therefore already written to the ICES asking for scientific advice on how these by-catches can be avoided in future.
SwedishJag anser att anhållan att involvera parlamentet är riktig, även under anslutningsstrategin, och under partnerskapen för anslutning av kandidatländerna.
I therefore share the view that Parliament should be involved during the lead-in phase and during the accession agreements.
SwedishDet kan inte vara målet, och i det avseendet tror jag, herr kommissionär, att ni med er anhållan inte kommer att finna någon majoritet i parlamentet.
That cannot be our objective, and so, Commissioner, I do not believe that you will find a majority in Parliament in favour of this scheme.
SwedishÄven här är jag övertygad om att det handlar om en försvarbar och legitim anhållan från parlamentet, och jag vädjar därför till er att rösta för den!
Here too I am positive that this is a reasonable and legitimate concern on the part of Parliament and I therefore call on you to support it.
SwedishJag hoppas att denna kammare och kommissionen kommer att stödja anhållan från utskottet för kvinnors rättigheter om en europaomfattande kampanj mot våld mot kvinnor.
I hope that this House and the Commission will support the call of the Committee on Women's Rights for a Europewide campaign against violence to women.
SwedishKäre kollega, jag är ledsen, men det finns kollegor i denna delegation som kan lämna in ändringsförslag innan morgondagens omröstning, och detta bör ge svar på er anhållan.
Mr Manzella, I am sorry, but there are members of those delegations who can table amendments before tomorrow's vote, and that should satisfy your requirements.
SwedishAv detta skäl tillställde Europeiska rådet er en skrivelse, herr talman, med anhållan om att parlamentet i enlighet med artikel 48.2 i fördraget skulle yttra sig om två frågor.
That is why, Mr President, the European Council addressed a letter to you asking that, in accordance with Article 48(2) of the Treaty, this Parliament give its opinion on two questions.
SwedishMin anhållan skulle vara: gör detta, så att alla berörda i hela Europeiska unionen också får kännedom om bestämmelserna och hur de ser ut i de enskilda staterna i Europa.
That is what I would ask you to do, so that the regulations prevailing in the individual Member States can be made known to everyone throughout the European Union who will be affected by them.
SwedishDet skulle vara min anhållan till kommissionen, att tänka i den riktningen och snart komma med konkreta förslag till parlamentet, så att finansmarknaderna verkligen blir säkrare och bättre.
My plea to the Commission is that they do some thinking along these lines and approach Parliament with early and definite proposals, so that the financial markets really do improve and become safer.