« ankomma » traduction en anglais

SV

« ankomma » en anglais

SV

ankomma [ankom|har ankommit] {verbe}

volume_up
Jag har fått veta att en buss som transporterar personer från Bryssel väntas ankomma omkring kl.
I have been told that a bus is bringing people from Brussels and is expected to arrive about 8.30 p. m.
Jag har fått veta att en buss som transporterar personer från Bryssel väntas ankomma omkring kl. 20.30.
I have been told that a bus is bringing people from Brussels and is expected to arrive about 8.30 p.m.

Synonymes suédois de « ankomma »

ankomma
Swedish

Exemples d'usage pour « ankomma » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet får ankomma på de enskilda länderna att klara omställningen för de berörda odlarna.
It should be up to the individual countries to ensure that the farmers affected successfully switch to other forms of production.
SwedishDet kommer att ankomma på den grekiska staten att hävda sitt anspråk på äganderätten, på det sätt som den finner lämpligt.
It will be for the Greek state to pursue its claim to ownership, in the manner it considers appropriate.
SwedishDet betyder alltså även att det slutliga genomförandet av systemet för tidiga varningar måste ankomma på Europeiska kommissionen.
That also means, therefore, that it should be the European Commission that ultimately implements the rapid alert system
SwedishJag godtar emellertid inte det han föreslår, nämligen att det skulle ankomma på medlemsstaterna att lägga fram saken för kommissionen.
However I do not accept what he suggests, that it is a matter for the Member States to make a case to the Commission.
SwedishAnsvaret för kollektivtrafiken och miljön borde ankomma på oss alla tillsammans, det vill säga på våra folkvalda.
Taking care of public transport and the environment should be of concern to all of us, including therefore our democratically elected government.
SwedishDet skulle i så fall ankomma på de politiska grupperna att lägga fram ändringsförslag, vilka skulle kunna likna de vi antog i oktober.
It would then be up to the political groups to put forward amendments, which might be similar to those we adopted in October.
SwedishDet kommer återigen till syvende och sist att ankomma på medlemsstaterna att nå en överenskommelse om varje framtida förslag som kommissionen lägger fram.
Agreement on any future proposal coming from the Commission will again, in the final analysis, be in the hands of the Member States.
SwedishIstället för ett nytt övervakningsorgan måste det ankomma på kommissionen att övervaka nedläggningar till följd av omstruktureringar och diskriminerande skattesystem.
In his explanatory statement, the rapporteur also states that a European Relocation Observatory could be set up within the EU.
SwedishVad sanktionerna beträffar så kommer det, efter att toppmötet i december har antagit dessa riktlinjer, att ankomma på medlemsstaterna att utarbeta handlingsplanerna.
Regarding the sanction, after the summit in December adopts these guidelines, it will then be for the Member States to draw up the action plans.
Swedish– Bidraget till tobaksodling bör slopas Det får ankomma på de enskilda länderna att klara omställningen för de berörda odlarna.
* The subsidy for tobacco cultivation should be abolished. It should be the responsibility of the individual countries successfully to help the farmers concerned convert to other crops.
SwedishIstället för ett nytt övervakningsorgan måste det ankomma på kommissionen att övervaka nedläggningar till följd av omstruktureringar och diskriminerande skattesystem.
Instead of establishing a new monitoring body, we should make it the job of the Commission to monitor closures as a result of restructuring and discriminatory tax systems.