« anmärkningsvärt » traduction en anglais

SV

« anmärkningsvärt » en anglais

SV

anmärkningsvärt {adverbe}

volume_up
anmärkningsvärt (aussi: iögonfallande)
Sedan dess har omvärlden varit tyst anmärkningsvärt länge.
Since then, the outside world has remained silent for a conspicuously long time.
anmärkningsvärt (aussi: påfallande, märkligt, enastående)
Därför att hela detta instrument, trots allt, fortfarande är anmärkningsvärt oklart.
Because, in spite of everything, this whole instrument is still remarkably ambiguous.
Anmärkningsvärt nog är de flesta finansiella tjänster befriade från mervärdesskatt.
Remarkably, no VAT is levied on most financial services.
Så är det anmärkningsvärt ofta när ledande befattningshavare är föremål för utredning.
This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.

Synonymes suédois de « anmärkningsvärt »

anmärkningsvärt

Exemples d'usage pour « anmärkningsvärt » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag vill påstå, herr kommissionär, att detta är ett anmärkningsvärt erkännande.
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
SwedishVi har en sammanhållen strategi och vi har gjort anmärkningsvärt stora framsteg.
We have a coherent strategy and we have made a remarkable amount of progress.
SwedishArtiklarna 9 och 96 i Cotonouavtalet utgör sannerligen ett anmärkningsvärt exempel.
A notable example is, indeed, that of Articles 9 and 96 of the Cotonou Agreement.
SwedishAtt unionen dessutom ger bidrag till tobaksodling är särskilt anmärkningsvärt.
The fact that the EU also subsidises tobacco cultivation is particularly anomalous.
SwedishDetta är anmärkningsvärt efter endast tre år med det nya redovisningssystemet.
This is a remarkable achievement in only the third year of the new accounting system.
SwedishAtt unionen dessutom ger bidrag till tobaksodling är särskilt anmärkningsvärt.
The fact that the EU also subsidises tobacco cultivation is particularly worth noting.
SwedishDet är naturligtvis anmärkningsvärt att det inte har hänt mer på snart tio år.
The fact that more has not happened in almost ten years is, of course, worthy of note.
SwedishDetta är anmärkningsvärt i ett ärende som behandlar just öppenhet och insyn.
This is remarkable for a matter that deals precisely with openness and public access.
SwedishDen sittande koalitionen är anmärkningsvärt stabil trots svårigheterna.
The stability of the current coalition is remarkable despite the difficulties.
SwedishDet är mycket anmärkningsvärt, eftersom den administrativa bördan kommer att vara enorm.
This is very strange given that the administrative burden will be enormous.
SwedishFör de som var där och tittade igenom hyllan var det anmärkningsvärt.
For the people who were there and looking at that section, it was remarkable.
SwedishGordon Browns uppträdande i Lissabon var både anmärkningsvärt och oskickligt.
Mr Brown's behaviour in Lisbon was both extraordinary and maladroit.
SwedishJag tycker dock att det är anmärkningsvärt hur lättsinnigt vi öser beröm över Japans hjältar.
However, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
SwedishVerkligen ett anmärkningsvärt exempel på att lova lite och leverera mycket!
Well, there is a remarkable piece of underpromising and overdelivery!
SwedishDet var anmärkningsvärt att i morse kunna läsa att Argentina just nu importerar nötkött.
It was extraordinary to read this morning that Argentina is importing beef at the moment.
SwedishDet är ett anmärkningsvärt bra arbete som understryker några väsentliga punkter.
It is a fine piece of work which highlights several key points.
SwedishDet är därför anmärkningsvärt att kostnaderna för denna politik åter diskuteras.
It is therefore striking that the costs of this policy should form the subject of another dispute.
SwedishMest anmärkningsvärt är, tycker jag, USA:s bristande intresse för gemensamma lösningar.
What is most notable, I think, is the United States's lack of interest in common solutions.
SwedishJag har suttit här tålmodigt och jag finner det anmärkningsvärt att ni inte ropar upp mig.
I have sat here patiently and I find it quite extraordinary that you are not calling me.
SwedishDet är anmärkningsvärt hur kontrollerna av trafiköverträdelser skiljer sig åt i Europa.
The extent to which traffic offences in Europe are monitored in different ways is striking.