« anmoda » traduction en anglais

SV

« anmoda » en anglais

SV anmoda
volume_up
{verbe}

1. général

anmoda (aussi: be, be om, begära, önska)
anmoda (aussi: be, bönfalla)
anmoda (aussi: inbjuda, invitera, uppfordra)
Rådet skall gärna anmoda kommissionen att ange det förväntade överskottet under 2002, så att detta kan budgeteras in i 2003 års budget genom en ändringsskrivelse.
The Council would like to request the Commission to state the anticipated surplus for 2002 so that this can be factored into the 2003 budget via a letter of amendment.
anmoda (aussi: uppge, uppmana, meddela, befalla)
anmoda (aussi: kräva, driva på, sporra, pressa)
Jag skulle därför vilja anmoda föredraganden om att ta avstånd från sådana negativa uttalanden.
Therefore, I would urge the rapporteur to distance himself from such negative statements.
Kan kommissionen anmoda behöriga myndigheter i Bryssel att vidta åtgärder mot den här uppenbara rasismen?
Will the Commission urge the appropriate authorities in Brussels to take action against this overt racism?
Jag kommer inte bara att rösta emot förslagen, jag skall även anmoda min regering att sätta sig emot dem.
Not only will I vote against these proposals, but I shall urge my government to oppose them.

2. Affaires

anmoda (aussi: äska, hemställa)
Rådet skall gärna anmoda kommissionen att ange det förväntade överskottet under 2002, så att detta kan budgeteras in i 2003 års budget genom en ändringsskrivelse.
The Council would like to request the Commission to state the anticipated surplus for 2002 so that this can be factored into the 2003 budget via a letter of amendment.

Exemples d'usage pour « anmoda » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishMan hade straffat dem genom att anmoda dem att återta sina medborgare.
We would have imposed sanctions on them to force them to take back their nationals.
SwedishEmellertid kan parlamentet anmoda att ett förslag läggs fram enligt artikel 138b.
Presenting proposals is the Commission's responsibility.
SwedishDärför borde dagens resolution inte bara ha gett uttryck för indignation utan även anmoda till att stoppa biståndet.
Today's resolution did not need to express indignation, simply to call for the aid to be stopped.
SwedishKanske kan ett sätt vara att anmoda bankerna att sätta upp anslag på sina kontor, där man kan läsa om dessa regler och bestämmelser.
Maybe an onus on banks to put up notices in all their branches displaying these rules and regulations could be one way.
SwedishJag skulle därför respektfullt vilja be er att anmoda kommissionen att lägga fram en aktuell rapport om transport av kärnkraftsavfall.
I would therefore respectfully ask you to prevail upon the Commission to bring forward an up-to-date report on the transport of nuclear waste.
SwedishDäremot kan parlamentet alltid, på grundval av artikel 138b i Romfördraget, anmoda kommissionen att lägga fram förslag på detta område.
However, on the basis of Article 138b of the Treaty of Rome, Parliament can always call on the Commission to put forward proposals in this area.
SwedishDärför vill jag anmoda Er att använda alla medel i PR-arbetet för att kungöra enskilda fall över hela Europa, om dessa är speciellt extrema.
So I would ask you to use all the possible resources of public relations to ensure that particularly glaring errors are made known throughout Europe.
SwedishKonkurrensverket kan anmoda ett företag att upphöra med en verksamhet om myndigheten anser att verksamheten hindrar konkurrensen.
The Swedish Competition Authority can order a company to terminate a business activity if it considers the business activity to be an obstruction to competition.
SwedishVi måste uppmuntra forskningen inom förnybara energikällor och anmoda rådet att fastställa en minimigräns på 15 % av den totala energibudgeten, till fördel för förnybara energikällor.
We should encourage research on renewable energies and call on the Council to set a minimum of 15 % towards renewable energy in the total energy budget.
SwedishJag tror dock även att främst Europa måste anmoda Afrika att fördöma Mugabe, om vi inte passar oss så kan nämligen situationen sprida sig till andra länder i området.
I think, however, that Europe, in particular, must encourage Africa to condemn Mr Mugabe, because if we are not careful that situation may spread to other countries in the region.
SwedishEn lösning är därför brådskande och i just det här speciella fallet uppmanar jag kommissionen och rådet att anmoda Kenyas myndigheter att se till att rättvisa skipas.
A solution is therefore needed and, where this particular case is concerned, I would ask the Commission and the Council to call on the Kenyan government to ensure that justice ultimately prevails.