« antagande » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous antågande
SV

« antagande » en anglais

SV antagande
volume_up
{neutre}

1. général

antagande (aussi: adoption, godkännande, adoptering)
volume_up
adoption {substantif}
Dessa överenskommelser är ett politiskt villkor för direktivets antagande.
Those agreements are a political condition for adoption of the directive.
Därefter följer kommissionens antagande av ett förslag till prioritering.
Commission adoption of a proposal for prioritisation will follow.
Därför strävar kommissionen efter ett snabbt antagande av direktivet.
Consequently, the Commission is endeavouring to ensure prompt adoption of the directive.
antagande (aussi: övertagande)
volume_up
assumption {substantif}
Att denna tanke kommer av ett felaktigt antagande behöver inte förklaras närmare.
The fact that this idea is based on an incorrect assumption is self-evident.
Det fanns ett antagande att resultatet var ett fait accompli.
There was an assumption that the outcome was a fait accompli.
However, there is no scientific basis for this assumption.
antagande
volume_up
conjecture {substantif}
antagande (aussi: gissning, förmodan)
volume_up
guess {substantif}
antagande (aussi: hypotes)
volume_up
hypothesis {substantif}
antagande (aussi: övermod)
volume_up
presumption {substantif}
I sin utredning har de inte lyckats fastställa tillräckliga grunder för ett sådant antagande.
In its inquiries no sufficient presumption of fraud could be established.
Det måste finnas tillräckliga grunder för ett antagande om bedrägeri och detta är UCLAF: s ansvar.
A sufficient presumption of fraud has to be established and this is the task of UCLAF.
   Det verkar finnas ett antagande i frågan som jag inte har möjlighet att ta upp i mitt svar.
There seems to be a presumption inherent in the question which I am not in a position to echo in my response.
antagande (aussi: tro, hypotes, förmodan, förutsättning)
volume_up
supposition {substantif}
It is mere supposition.
antagande (aussi: aning, gissning, förmodan)
volume_up
surmise {substantif}

2. Droit

antagande
volume_up
suggestion {substantif}
Om mitt förslag följs bör det leda till ett antagande av denna viktiga text vid en första behandling.
If my suggestion is followed, it should lead to the adoption of this important text in a single reading.

3. "att bli antagen eller inte"

volume_up
acceptance {substantif}
Vi är därför beredda att rekommendera antagande av budgetutskottets ändringsförslag.
We are therefore prepared to recommend acceptance of the Budget Committee amendments.
Ett antagande av denna andrabehandlingsrekommendation i dess föreliggande utformning skulle bara leda till ett nytt domstolsförfarande.
Acceptance of this recommendation for a second reading as it now stands would merely open the door to new litigation.
Det räcker inte att hoppas att ett antagande i en medlemsstat leder till automatiskt godkännande i nästa land.
It is not enough to hope that adoption in one Member State will lead to automatic acceptance in the next country.

Synonymes suédois de « antagande »

antagande

Exemples d'usage pour « antagande » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishEtt exempel är den tidigare nämnda principen för antagande av konstitutionen.
One example is the principle mentioned earlier for adopting the constitution.
SwedishJag ser fram emot parlamentets antagande av detta direktiv av framför allt två skäl.
I look forward to Parliament adopting this directive for two main reasons.
SwedishI det sammanhanget pekar jag på Kinas nyligen inträffade antagande av Kyotoavtalet.
I would, in this connection, refer to China's recent endorsement of the Kyoto Agreement.
SwedishDenna fråga var nyligen föremål för debatt i kammaren och antagande av en ståndpunkt.
This issue was the subject of a recent debate and statement in this House.
SwedishDagens antagande av Daulbetänkandet bidrar inte på något sätt till unionsmedborgarnas hälsa.
Today's approval of the Daul report does nothing for European citizens ' health.
SwedishDagens antagande av Daulbetänkandet bidrar inte på något sätt till unionsmedborgarnas hälsa.
Today's approval of the Daul report does nothing for European citizens' health.
SwedishAntagande av lagstiftning enligt artikel 23 har givit upphov till sådana farhågor.
Enactment of legislation under Article 23 has raised such concerns.
SwedishHela förfarandet för antagande av genomförandebestämmelser kommer också att vara helt öppet.
Finally, the whole process of adopting implementing rules will be fully transparent.
SwedishSom dansk vill jag speciellt uppmana till ett antagande av de två ändringsförslagen.
As a Dane, I should particularly like, however, to call for the two amendments to be adopted.
Swedish- (SK) Vi utgår från ett falskt antagande, som om vi vill behandla Ryssland som en fiende.
- (SK) We are starting from a false premise, as if we wanted to treat Russia as an enemy.
SwedishDet är den sortens antagande och taket på 1, 27 % som styr hela tankearbetet.
Hence this basic premise and own resources ceiling of 1.27 % which governs the overall thinking.
SwedishDessutom har rådet garanterat parallellt antagande av båda lagstiftningsförslagen.
The immediate motivation for the present legislative proposal was the oil disaster involving the.
SwedishDet rimliga svaret på detta välavvägda förslag måste bli ett antagande från parlamentets sida.
The only appropriate response to this balanced proposal is for the House to adopt it.
SwedishJag konstaterar att i alla fall de stora franska föreningarna önskar ett antagande av direktivet.
I note that the large French organizations are in favour of adopting the directive.
SwedishEfter Lissabonfördragets antagande är vi i dag en mäktig politisk institution.
Today, after Lisbon, we are a powerful political institution.
SwedishTrots att vi röstade mot denna punkt röstade vi ändå för ett antagande av betänkandet som helhet.
Despite this one vote against, we nevertheless approved the overall report.
SwedishVi behöver ha ett massivt antagande av de prioriterade projekten, som kan höja trafiksäkerheten.
We need to have a substantial body of priority projects adopted to improve road safety.
SwedishNormalt skall för övrigt medlemsländernas antagande av Amsterdamfördraget inväntas.
And in any case, we need to wait for the Amsterdam Treaty to be adopted by the various Member States.
SwedishJag rekommenderar inga andra ändringsförslag än mitt eget ändringsförslag 16 för antagande.
With the exception of my own Amendment 16, I do not recommend support for any other amendments.
SwedishEtt antagande av direktivet skulle ge möjligheter till förbättring av hälsan för miljontals människor.
We have the opportunity and responsibility to act positively on this today.