« antyda » traduction en anglais

SV

« antyda » en anglais

SV antyda
volume_up
[antydde|har antytt] {verbe}

1. général

Jag tycker inte att det är rätt att antyda osanningar eller tillåta att de sägs.
I do not think it right to suggest things that are untrue or to allow them to be said.
Att antyda att folk tar lätt på denna typ av åtgärd är löjligt.
To suggest that people take this kind of action lightly is ridiculous.
Det är vilseledande att antyda att syftet med detta patent är att genetiskt modifiera människor.
It is misleading to suggest that the object of this patent is to genetically manipulate humans.
Det är orättvist att antyda att vår grupp är ensam ansvarig för alla ändringsförslag.
It is unfair to imply that our group is solely responsible for all the amendments.
Avsikten var inte alls att antyda att vissa länder inte har rätt att uttrycka sin åsikt.
That is in no way intended to imply that some countries have no right to express an opinion.
Ni skall inte försöka antyda att sådana toppmöten inte längre skulle äga rum.
You should not try to imply that such summits would no longer happen.
Det är vad vi försökte antyda och det är vad föredraganden tog upp i sitt betänkande.
That is what we tried to indicate and that is what the rapporteur put in his report.
Om detta skulle vara avsikten med betänkandet borde det åtminstone antyda detta.
If this is the intention of the report, it should at least indicate so.
Varför vågar vi inte antyda vad vi tror vi kan uppnå genom att säga ”nej”?
Why do we not have the nerve to indicate what we believe we are able to succeed with by saying 'no'?
Betänkandet kan därför inte beskriva, utan bara antyda, i vilken omfattning barnfattigdom påverkar dagens och framtidens samhälle.
It cannot therefore express, but merely hint at, the extent to which child poverty shapes the future and present of society.
Genom att antyda att det inte bara är bilar, utan även bussar, järnvägar osv. som tillverkas, gav kommissionsledamot Günter Verheugen en viktig fingervisning.
By hinting that it is not only cars, but also buses and railways, and so on that are produced, Commissioner Verheugen gave an important hint.
Därför vore det lämpligt att stanna upp och beakta vad det faktiskt handlar om i detta område, och ge en allmän redogörelse över det i stället för att bara antyda det ibland.
That is why it is fitting to stop and consider what the issue actually is in this region, and take an overall view of it instead of just hinting at it momentarily.
Jag vill här bestrida att Liese, som vi alla känner, skulle antyda någonting.
Madam President, I should like to dispute the fact that Mr Liese, whom we all know, would insinuate something.
Det tredje misstaget är att antyda att Turkiets anslutningsansökan skulle kunna gälla denna union i stället för EU.
The third mistake is to insinuate that there is a possibility of transferring to this Union Turkey's application for accession to the European Union.
antyda (aussi: föreslå)
volume_up
to throw out {v} (suggest)

2. "(diskret) låta förstå, tyda på"

Synonymes suédois de « antyda »

antyda

Exemples d'usage pour « antyda » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishKommissionsledamot Andris Piebalgs verkade antyda att han förordade något liknande.
It seems to me that Mr Piebalgs was implying that he favoured something similar.
SwedishJag vill än en gång helt kort antyda varför vi har gjort på det viset.
I should like once again to outline briefly why we have acted in this way.
SwedishDe bör inte tillåtas antyda terapeutiska egenskaper som inte kan styrkas genom stränga tester.
They must not make therapeutic claims that cannot be sustained by rigorous testing.
SwedishInnehållet i samtal eller meddelanden kommer – som jag försökte antyda tidigare – inte att bevaras.
We accept the need for retention of data and we are looking at the timings now.
SwedishFöredraganden verkade antyda att det fanns viss missuppfattning om detta, men så framstår det.
It also recognises the right of local authorities to self-government.
SwedishJo Leinen har anklagat mig för att antyda att vi ska ignorera arbetsordningen.
(DE) Mr President, Mr Leinen has accused me of suggesting that we ignore the Rules of Procedure.
SwedishJag har naturligtvis bara kunnat antyda vissa saker under de tio minuter som stod till förfogande.
Obviously, in the ten minutes available to me I was only able to touch on some points very briefly.
SwedishEnbart titeln måste antyda att yttrande- och informationsfriheterna är diskutabla i Italien under Berlusconis regering.
The problems of 1999 persist, but the Prodi Commission is now ignoring them.
SwedishVi måste sluta antyda att vårt intresse för Afrika enbart grundas på generositet, godhet och medmänsklighet.
We must stop implying that our interest in Africa is based solely on generosity, kindness and humanity.
SwedishSedan följde han upp anklagelsen med att antyda att ordförandeskapets förslag utformats av nationell själviskhet.
He then went on to follow the charge by suggesting that our Presidency proposals were framed by national egotism.
SwedishJag hoppas att det här är något som kommer att förbättras framöver, på samma sätt som ni, fru kommissionär, också har låtit antyda.
I hope that, as you, Commissioner, have suggested it will, the situation will improve in the future.
SwedishArmin Laschet verkade också antyda att vi inte ser de möjligheter som kan uppstå till följd av Israels planer att dra sig tillbaka från Gaza.
We have said time and again that the roadmap is the only viable way out of the current morass.
SwedishDe har insett att EU: s institutioner inte är så avlägsna som en del av deras verksamheter låter antyda.
The subject of the patentability of software inventions is one of the most important subjects we have discussed during that period.
SwedishDomstolen får inte bli för europeisk; det skulle i praktiken kunna antyda att stater som inte medverkar inte gör rätt.
The court should not become too European. It can prove in practice that States that do not participate are in the wrong.
SwedishDessa bör grundas på en ny rättslig grund, den första pelaren, för att antyda parlamentets deltagande som medlagstiftare.
These should be based on a new legal basis, the first pillar, which implies Parliament’s participation as co-legislator.
SwedishDessa bör grundas på en ny rättslig grund, den första pelaren, för att antyda parlamentets deltagande som medlagstiftare.
These should be based on a new legal basis, the first pillar, which implies Parliament’ s participation as co-legislator.
SwedishAtt dessutom antyda att flygbolag skulle kunna erhålla ersättning från tredje man är fantasifullt.
As the conciliations and other reforms went along, this document constantly reduced benefits granted to passengers in favour of companies’ profits.
SwedishDet räcker att antyda att man inte helt instämmer med det beslut som fattats för man skall beläggas med handfängsel och fotbojor.
However little you demonstrate your relative disagreement with the decision that has been made, you are handcuffed and your ankles are shackled.
SwedishMen jag skulle trots detta vilja antyda det.
I am not allowed to report on it as such, because the Agriculture Committee has of course decided otherwise, but I should nevertheless like to touch upon it.
SwedishDetta skäl kan ha haft negativa följder för begreppet ”hållbara tekniker med låga koldioxidutsläpp” genom att antyda att kärnkraft inte är en del av detta.
This recital may have had negative implications on the concept of 'sustainable low-carbon technologies' suggesting that nuclear is not part of that.