« avleda » traduction en anglais

SV

« avleda » en anglais

SV

avleda [avledde|har avlett] {verbe}

volume_up
Därmed utövar de ledare vi har ställt oss bakom ett terrorvälde och håller folket i fattigdom, om än för att säkra en viss nivå av stabilitet och avleda islamismens faror.
Hence the leaders that we have supported, albeit for the sake of ensuring a certain amount of stability and averting the danger of Islamism, exercise a reign of terror and keep the people in poverty.
Kritiken mot situationen i Italien får dock inte utnyttjas för att avleda uppmärksamheten från vad som sker i andra länder.
Criticism of the situation in Italy must not, however, be used to deflect attention from what is happening in other countries.
Vi försöker inte avleda uppmärksamheten från de verkliga frågor där vi vänder oss emot kommissionen, nämligen den nyliberala politik den bedriver.
We do not seek to deflect attention away from the real issues that oppose us to the Commission, namely the neoliberal policies that it pursues.
PS, PSD och CDS-PP kan försöka avleda uppmärksamheten från, eller gömma, sitt breda samförstånd så mycket de vill men verkligheten avslöjar alltihop.
The PS, PSD and CDS-PP can try all they like to deflect attention from, or hide, their broad understanding, yet reality is giving the game away.
Låt dem inte avleda er från ert uppdrag, ert syfte.
Let them not distract you from your mission, your purpose.
Vi borde inte låta diskussionen om hållbar utveckling avleda oss från klimatförändringsprocessen.
We should not allow the sustainable development discussion to distract us from the climate change process.
Please do not attempt to distract our attention.
Det är lätt för er att försöka avleda den här debatten, men den får inte avledas.
It is easy for you to try and divert this debate, but it must not be diverted.
Detta får dock inte avleda oss från att fortsätta ta ansvar för våra egna handlingar.
However, this should not divert us from continuing to take responsibility for our own actions.
Kommer det att avleda de för närvarande underfinansierade offentliga tjänsternas uppmärksamhet från verkliga nödsituationer?
Will it divert the currently under-funded public services from real emergencies?

Synonymes suédois de « avleda »

avleda

Exemples d'usage pour « avleda » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishKänner kommissionen till projektet att avleda vatten från floden Segura?
Is the Commission aware of the plan to pipe water from the river Segura?
SwedishKomplikationer till följd av den stagnerande fredsprocessen får inte avleda oss från den vägen.
We should not be put off by complications arising from deadlock in the peace process.
SwedishDet är uppenbart att Sveriges regering försöker avleda uppmärksamheten från dess egna tillkortakommanden.
It is evident that the Swedish Government is trying to draw attention away from its own failings.
SwedishInitiativ som främjar städer måste fortfarande ske genom att avleda maktbefogenheter från andra håll.
Initiatives to benefit towns and cities still have to be made by diverting powers from other headings.
SwedishDet skulle avleda diskussionen från de ämnen som innebär ett främjande av målet om en bärkraftig utveckling.
This would derail the debate on those topics concerned with promoting the objective of sustainable development.
SwedishI betänkandet försöker man avleda med en retorik om att hjälpa konsumenter och små och medelstora företag.
The report seeks to dress itself up in rhetoric surrounding the defence of consumers and small and medium-sized enterprises (SMEs).
SwedishKommissionen borde utgå ifrån de mål som kan förverkligas fram till år 2006 och avleda finansieringsbehovet av detta.
Up until 2006 the Commission should work on the basis of the realistic targets set and should deduce its financial needs from them.
SwedishKritiken mot situationen i Italien får dock inte utnyttjas för att avleda uppmärksamheten från vad som sker i andra länder.
The title alone must suggest that freedom of expression and information are in question in Italy under the Berlusconi government.
SwedishDet var inte lätt och stördes av dem som försökt avleda konferensens resultat för sina egna smala politiska syften.
It was not easy and quite clearly was marred by those who thought to deviate the results of the conference for their own narrow political ends.
SwedishFörutom Gibraltar, där skydd av aporna kan vara ett välkommet sätt att avleda ett spanskt hot, har Europa inga människoapor.
There are approximately 20 million AK-47s in Africa, and any control we have over rifles in the European Union will make no difference.
SwedishJämställdhetsinstitutet får inte bli ett medel för eftergifter eller för att avleda uppmärksamheten från bristen på lagstiftningsåtgärder.
The Gender Institute must not be allowed to become a means of appeasement or of distraction from the lack of legislative action.
SwedishDet betyder att vi inte får avleda våra krafter från det som fortfarande borde vara det huvudsakliga målet för Europeiska rådet i Berlin.
Consequently, every effort should be made to remain focused on what must still be the main objective of the Berlin European Council.
SwedishUtan en årlig tillväxt om 2-3 procent kan man inte längre på konstgjord väg avleda uppmärksamheten från de alltför höga arbetslöshetssiffrorna.
The absence of 2%-3% annual economic growth means that grossly excessive unemployment figures can no longer be artificially covered up.
SwedishUtan en årlig tillväxt om 2-3 procent kan man inte längre på konstgjord väg avleda uppmärksamheten från de alltför höga arbetslöshetssiffrorna.
The absence of 2%-3 % annual economic growth means that grossly excessive unemployment figures can no longer be artificially covered up.
SwedishDen andra synpunkten: prioriteringen av kampen mot terrorism får inte avleda oss från andra viktiga projekt för det europeiska bygget.
Secondly, while making the fight against terrorism a priority, we must not be diverted from other projects that are fundamental to European integration.
SwedishNär allt kommer omkring skall industrierna inte längre ha möjlighet att göra luften ren och i stället avleda smutsen i vattnet, utan det borde vara ett globalt initiativ.
After all, industry should no longer be allowed to clean up the air by discharging dirt into the water; an overall approach is needed.
SwedishDen iranska regimen håller helt enkelt på att avleda FN:s och EU:s uppmärksamhet samt vinna mer tid för sitt huvudmål – kärnvapenhegemoni i Mellanöstern.
The Iranian regime is easily distracting the attention of the UN and the EU and gaining more time for its key objective – nuclear hegemony in the Middle East.
SwedishAndemeningen där är beslutet att kommissionen skall informeras om alla planer på att avleda radioaktiva ämnen av alla slag.
Article 37 of that Treaty effectively stipulates that the Commission must be kept informed about any plan for the disposal of radioactive waste in any form whatsoever.
SwedishSlutligen får inte det nuvarande grälet om ordförandeskapet för Europeiska centralbanken avleda uppmärksamheten från de nödvändiga operativa villkoren för den banken.
Finally, the present argument over the Presidency of the European Central Bank must not detract from the necessary operational terms for that Bank.
SwedishDen iranska regimen håller helt enkelt på att avleda FN: s och EU: s uppmärksamhet samt vinna mer tid för sitt huvudmål – kärnvapenhegemoni i Mellanöstern.
The Iranian regime is easily distracting the attention of the UN and the EU and gaining more time for its key objective – nuclear hegemony in the Middle East.