« avskärma » traduction en anglais

SV

« avskärma » en anglais

SV avskärma
volume_up
{verbe}

1. général

avskärma (aussi: överhölja, sätta huva på)
avskärma (aussi: isolera, filma, sikta, visa)
avskärma (aussi: täcka, skydda, värna)

2. Photographie

avskärma

Exemples d'usage pour « avskärma » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishAtt avskärma oss från världen kommer inte att lösa de problem som Europa står inför.
Shutting ourselves off from the world will not solve the problems that Europe is facing.
SwedishSålunda vill EU avskärma sig från flyktingar långt bortom unionens yttre gränser.
Thus, the European Union wants to seal itself off from refugees far beyond its external borders.
SwedishAtt avskärma oss från världen kommer inte att lösa de problem som Europa står inför.
For the sake of future generations, we should not forget that this is very far from being the case.
SwedishVi bör också försöka närma oss tredjeländerna, inte avskärma oss från dem.
We should also be trying to bring ourselves closer to third countries, not distance ourselves from them.
SwedishJag var tvungen att avskärma mig från möjligheten att forska vidare.
I had to cut myself off from the world of further research.
SwedishVi kan inte avskärma oss från det, och stänga våra dörrar och blunda för dess sociala och ekonomiska problem.
We cannot fence ourselves off from it, closing our doors and our eyes to its social and economic problems.
SwedishJag är övertygad om att det ligger i vårt gemensamma intresse och ansvar, eftersom EU inte kan avskärma sig.
I am convinced that this is our common interest and responsibility, since the European Union cannot close itself off.
SwedishDärför kan vi inte avskärma oss från Kina.
SwedishVi menar att vi kan göra detta genom att hjälpa andra att öppna upp liksom vi och inte genom att avskärma oss.
We believe that we can protect Europe not by shutting ourselves off but by enabling others to open up as we are opening up.
SwedishTrots alla vackra avsiktsförklaringar fortsätter de att översubsidiera det egna jordbruket och avskärma den egna marknaden.
Despite fine declarations of intent, they carry on over-subsidising their own agriculture and protecting their own market.
SwedishVi har med oro följt när fundamentalistisk-islamiska krafter försökt avskärma Tjetjenien från Ryska republiken.
We have followed with concern developments in the fundamentalist Islamic forces' attempts to split Chechnya away from the Russian Federation.
SwedishVi har med oro följt när fundamentalistisk-islamiska krafter försökt avskärma Tjetjenien från Ryska republiken.
We have followed with concern developments in the fundamentalist Islamic forces ' attempts to split Chechnya away from the Russian Federation.
SwedishDet skulle heller inte gagna oss att avskärma oss från länderna söder om Medelhavet när väl Medelhavsländerna Malta och Cypern anslutit sig till unionen.
With regard to Turkey, I would like to say that Turkey would consider it an extraordinarily negative signal.
SwedishJag säger ”så kallade” framsteg eftersom det hela i första hand handlar om att i ännu högre grad avskärma EU från resten av världen.
I say 'so-called' progress, because it is primarily all about sealing off Europe from the rest of the world to an ever greater extent.
SwedishJag säger ” så kallade ” framsteg eftersom det hela i första hand handlar om att i ännu högre grad avskärma EU från resten av världen.
I say'so-called ' progress, because it is primarily all about sealing off Europe from the rest of the world to an ever greater extent.
SwedishWTO har uppenbarligen satt sig före att avskärma marknaden från kraven från det civila samhället, till och med när det gäller parlamenten.
The WTO has obviously set itself the goal of cutting the market off from the demands of society at large and even from parliaments.
SwedishVi kan absolut inte avskärma oss från en växande marknad som öppnar nya möjligheter för oss, som vi naturligtvis måste ta vara på.
Indeed, we cannot close ourselves off from a growing market that is opening up new opportunities for us, which, of course, we have to seize.
SwedishGenom att arbeta på detta sätt skulle de sannolikt dela Europa i två delar, men de skulle med ännu större visshet avskärma sig från sitt eget folk.
By persisting in this approach, they would probably cut Europe in half, and even more surely would cut themselves off from their own nation.
SwedishDärför är det viktigt att inte avskärma oss från vad som händer i Basel, även om det är uppenbart att vi har vårt eget lagstiftningsförfarande.
It is therefore important not to dissociate ourselves from what is happening in Basel, even though we obviously have our own legislative procedure.
SwedishEuropeiska unionen får inte bara avskärma sig och enbart inrikta sig på sin konstitution, som ordförande Barroso förklarade för oss för några dagar sedan.
The European Union must not just shut itself off and focus solely on its Constitution, as President Barroso explained to us a few days ago.