« avståndstagande » traduction en anglais

SV

« avståndstagande » en anglais

EN
SV

avståndstagande {adjectif}

volume_up
1. "socialt"
avståndstagande
volume_up
distant {adj.} (socially)

Exemples d'usage pour « avståndstagande » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishAvslutningsvis vill jag ännu en gång uttala mitt bestämda avståndstagande från sexturismen.
To conclude, let me once again protest strongly in this House about sex tourism.
SwedishLeder det till ett nytt avståndstagande mellan Europeiska unionen och Förenta staterna?
Is he driving a new wedge between the European Union and the United States?
SwedishEn del reagerade med misstänksamhet och avoghet och andra med rent avståndstagande.
A number of male golfers reacted with suspicion and antipathy, and others rejected the idea outright.
SwedishJag kan inte nog starkt uttrycka mitt avståndstagande till betänkandet.
I cannot express strongly enough my rejection of this report.
SwedishFreden är en vag strävan i den, inte ett avståndstagande från krig.
In it, peace is a vague aspiration, not a repudiation of war.
SwedishTrots detta kunde vårt avståndstagande när det gäller själva substansen, själva programmet, inte vara tydligare.
Nevertheless, on the subject of the programme, our dissent could not be clearer.
SwedishJag vill uttrycka mitt avståndstagande från denna typ av uttalanden.
I would like to distance myself from statements like that.
SwedishBarn, jag har funderat över vår situation, och jag har nog varit lite avståndstagande.
Children, I've been contemplating our situation, and I realiZe that I've been a bit standoffish, shall We say.
SwedishVårt enda alternativ är alltså att fördöma resolutionsförslaget med högt och ljudligt avståndstagande.
As such, our only option is to condemn and stridently oppose it.
SwedishRådet har inte på något sätt beaktat parlamentets starka avståndstagande från detaljlagstiftning.
The Council has not in any way taken account of Parliament's firm repudiation of detailed legislation.
SwedishDetta avståndstagande har blivit tydligt uttryckt här.
Our censure of such behaviour is clearly voiced in the resolution.
SwedishRådet har inte på något sätt beaktat parlamentets starka avståndstagande från detaljlagstiftning.
The Council has not in any way taken account of Parliament' s firm repudiation of detailed legislation.
SwedishSlutligen tror jag det är viktigt att parlamentet uttrycker sitt avståndstagande mot systemet med auktioner.
Finally, I feel that it is important for Parliament to express its disapproval of the auction system.
SwedishI parlamentets gemensamma resolutionsförslag uttrycks avsky mot och avståndstagande från kungadömets värderingar.
Parliament's joint motion for a resolution expresses revulsion and repudiation of the Kingdom's values.
SwedishDetta föranleder misstroende och även avståndstagande.
SwedishHos medborgarna ökar inte bara avståndstagandet från Europa, utan även ett avståndstagande från politiken.
Because the citizens not only harbour a growing rejection of Europe but also an increasing rejection of politics.
SwedishVi måste klargöra att landets avståndstagande från Ryssland i sig självt inte innebär att det kommer närmare EU.
It must be made clear that distancing themselves from Russia does not in itself mean getting closer to Europe.
SwedishJag upprepar mitt allra största avståndstagande från ETA och mot alla dem som stöder eller rättfärdigar organisationen.
I would like to say once again that I totally reject ETA and all those who support it or apologise for it.
SwedishDetta avståndstagande uttrycker jag inte bara i egenskap av politiker, utan först och främst i egenskap av juridiskt sakkunnig.
That rejection is something I express not only as a politician but, first and foremost, as a lawyer.
SwedishVi upprepar vårt ovillkorliga och orubbliga avståndstagande från handel med växthusgaser eftersom det är ineffektivt och hycklande.
We believe that Member States must each be allowed to decide their national positions themselves.