SV

bestämd {adjectif}

volume_up
1. général
bestämd (aussi: fast, säker, hållfast, hård)
Bulgariens regering för en bestämd politik i kampen mot...
The Bulgarian Government is conducting a firm policy in the fight against ...
Europeiska kommissionen måste vara tydlig och bestämd i sitt budskap till azerbajdzjanerna.
The European Commission must be firm and clear in its message to the Azeris.
Parlamentet uttrycker - eller skulle kunna uttrycka - en bestämd uppfattning på alla dessa punkter.
Parliament is demonstrating or could demonstrate a firm voice on all these issues.
bestämd (aussi: ordnad, arrangerad)
bestämd (aussi: självsäker)
I slutet av förra året krävde parlamentet att vi skall föra en mer bestämd handelspolitik gentemot Kina.
At the end of last year, this House urged us to pursue a more assertive trade policy in respect of China.
Europeiska unionen intog för första gången en bestämd hållning, vilket den verkade vara ganska tillfreds med.
For the first time, the European Union adopted an assertive stance, with which it seemed rather comfortable.
Hon kommer till intervjun med bestämda steg, klädd i en färgstark kappa som matchar hennes personlighet.
She comes to the interview with assertive steps, dressed in a colourful coat that matches her personality.
Kan kommissionen ge mig en bestämd försäkran om att vi tänker hålla oss till den tidsfristen för att begära WTOkonsultationer?
Can the Commission give a categorical assurance that it will stick to this deadline for requesting WTO consultations?
Jag ber presidiet att utfärda en tydlig, bestämd förklaring till varför människor som arbetar hos oss inte betalas på ett skäligt sätt.
I ask the Bureau to issue us with a clear, categorical statement as to why people who work for us are not being paid properly.
Vi bör ge våra komplimanger till premiärminister Jospin för att han bekräftade detta löfte på det mest tydliga och bestämda sätt.
We must congratulate Prime Minister Jospin for ratifying this commitment in the clearest and most categorical manner.
Är dagordningen, vilket vissa anser, redan bestämd i förväg?
Is the agenda, as some feel, already decided in advance?
Platsen bestämdes under den senaste konferensen och kommer inte att ändras nu.
The location was decided at the last conference and it will not be changed now.
Det är olyckligt att vi inte bestämde oss för att skjuta upp beslutet.
It is unfortunate that we have not decided to postpone making the decision.
Av detta skäl tror jag att bestämda åtgärder är nödvändiga.
For this reason I believe that decisive measures need to be taken.
Detta skulle bara vara hyckleri och symbolisera ett EU som inte är i stånd att uttrycka en auktoritativ och bestämd ståndpunkt.
This would just be hypocritical, symbolic of a Europe unable to express an authoritative and decisive position.
Den uppmanar också till ännu mer bestämda, ännu mer engagerade åtgärder i försvaret av mänskliga rättigheter.
It also calls for even more decisive, even more committed action in defence of human rights.
No definite action has been taken to make that happen.
Europeiska unionen måste göra försiktiga men bestämda framsteg på detta område.
The European Union needs to make cautious but definite progress in this area.
Det har skett bestämda och konkreta framsteg i kampen mot korruption.
There has been definite and tangible progress in the fight against corruption.
Europeiska unionen bör inta en lugn men bestämd hållning till situationen i Ukraina.
The EU should adopt a calm but determined stance on the situation in Ukraine.
Tiden är inne för diplomati, en känslig men bestämd sådan.
The time has come for diplomacy, delicate but determined.
De krafter som varit i farten förstår endast en bestämd och fast politik och beslutsamma handlingar.
Those forces understand only determined and strong policies and actions.
I would like to offer you my emphatic support - be flexible!
Detta skulle bara vara hyckleri och symbolisera ett EU som inte är i stånd att uttrycka en auktoritativ och bestämd ståndpunkt.
This would just be hypocritical, symbolic of a Europe unable to express an authoritative and decisive position.
Antingen genomfördes de framförda rekommendationerna eller sattes igång, eller lovades av kommissionen inom en bestämd tidsplan.
Either the expressed recommendations have been put into effect, or a start has been made, or the Commission has promised to do so within a firm timetable.
Vi måste som ett parlament uttrycka vår bestämda åsikt att det är bara en fråga om år, så kommer vi helt enkelt inte att släppa in dem.
We must as a Parliament express our clear view that in a matter of years we simply will not allow them in.
bestämd (aussi: orörlig, fast, inrotad, stel)
Vi har ingen bestämd, fastställd idé om vem som skall göra vad.
We do not have a fixed, preconceived idea of who gets what.
Kommissionen planerar inte att fastställa eller rekommendera en bestämd pensionsålder på administrativ nivå.
The Commission is not planning to stipulate or recommend any fixed retirement age at an administrative level.
Företagen måste frivilligt förklara sig villiga att rätta sig efter minimikrav mot en bestämd kompensation, en bonus.
Firms would have to agree voluntarily to comply with certain minimum criteria in return for a fixed payment or bonus.
bestämd (aussi: myndig)
Jag hoppas att kemikaliemyndigheten kommer att vara bestämd när det gäller dessa frågor.
I hope the Agency will be resolute on these matters.
När vi så tydligt har rätt är en tuff och bestämd ståndpunkt den enda lösningen.
When were are clearly in the right, a tough, resolute position is the only solution.
Vi bör följa efter och skicka Ryssland en tydlig och bestämd signal.
We should follow suit and send Russia a clear and resolute message.
Fine, now the rooms are settled... and I'm going to mine.
Finns det något manöverutrymme eller är det kommissionens absolut bestämda och avgjorda ståndpunkt som ni sade i ert tidigare svar?
Is there any room for manoeuvre or is that the absolutely determined and settled position of the Commission as you said in your earlier answer?
Jag bestämde mig att arbeta i Nya Zealand eftersom Nya Zealand är rätt så framåtsträvande, och är ganska progressiv när det gäller att bevara sin ocean.
I settled on working in the country of New Zealand because New Zealand was rather progressive, and is rather progressive in terms of protecting their ocean.
Jag välkomnar ert bestämda åtagande gentemot öppenhet och subsidiaritetsprincipen.
I welcome your stated commitment to transparency and subsidiarity.
I den gemensamma ståndpunkten står det att medlemsstaterna kan föreskriva att allmänheten skall konsulteras om bestämda aspekter.
It is stated in the common position that the Member States can stipulate that the public be allowed to give their opinion on specific issues.
bestämd (aussi: ivrig, skarp, energisk, stor)
Vi behöver en stark politisk vilja och en bestämd samordning i rådet för att få igenom alla.
We need a strong political will and strong coordination in the Council to get them all through.
De krafter som varit i farten förstår endast en bestämd och fast politik och beslutsamma handlingar.
Those forces understand only determined and strong policies and actions.
Jag säger till er, herr Blair: Var stark, var bestämd, var lojal, men viktigast av allt, var inte rädd.
I say to you, Mr Blair: Be strong, be firm, be true, but most importantly of all, be not afraid.
bestämd (aussi: tydlig, klar, entydig, ren)
Demokratins ursprung - de grundläggande friheterna - borde inte på ett manikeistiskt sätt uppfattas som tillhörig en bestämd kultur eller tradition.
Mr President, the basic idea behind democracy - the fundamental freedoms - should not be seen as the birthright of any particular culture or tradition, in excessively clear-cut terms.
2. familier
3. "avsatt för ngt"
bestämd (aussi: öronmärkt)

Exemples d'usage pour « bestämd » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet finns ingen anledning att ge skatteförmåner åt en bestämd distributionsform.
There is no reason to give tax advantages to a particular form of distribution.
SwedishI artikel 229 hänvisas till en bestämd dag, nämligen den andra tisdagen i mars.
Article 229 refers to a specific day, which is the second Tuesday in March.
SwedishJag skulle nu vilja ställa en bestämd fråga till kommissionsledamot Bangemann.
I should like now to put a very specific question to Commissioner Bangemann.
SwedishHan har bara redogjort för sin personliga uppfattning som svar på en bestämd fråga.
He has merely given his personal opinion in response to a specific question.
SwedishFarligt blir det bara i de fall då utbildningen faller under en bestämd nivå.
This only becomes dangerous if education fails to reach a certain standard.
SwedishJag vet att det inom ministerrådet finns en bestämd invändning mot detta synsätt.
I am aware that there is clear opposition to this method within the Council of Ministers.
SwedishMedan stormen rasar måste vi kunna ha en mer bestämd syn på framtiden.
While the storm rages, we need to be able to look to the future more determinedly.
SwedishHan var en bestämd man, men en snäll man, en mycket god man, en mycket solidarisk man.
He was a man of conviction, but a kind man, a very good man, a man of great solidarity.
SwedishHan har bara redogjort för sin personliga uppfattning som svar på en bestämd fråga.
Mr Buttiglione has never called for the rights of women and homosexuals to be jeopardised.
SwedishEU-institutionerna borde inta en mer bestämd hållning mot dessa tecken på extremism.
European institutions should take a stronger approach to these manifestations of extremism.
SwedishSka ett sådant krav framföras till de nationella skattemyndigheterna inom en bestämd tidrymd?
Do the national tax authorities have to make such repayments within a certain time?
SwedishVi måste rikta en bestämd förmaning till Meciar, att hans agerande skadar hans folk.
We must give Meciar an urgent warning that he is acting against the interests of his people.
SwedishVi föreslår en bestämd väg.
There is a resolution of the European Parliament of November 1997.
SwedishFör oss handlar det inte bara om att fastslå en bestämd teknik.
From our perspective, the task is not just to decide on a specific technology.
SwedishVilken bestämd positiv utveckling i Kina har föranlett denna åtgärd?
What particular positive developments in China have prompted this action?
SwedishOm frågestunden börjar sent bör den fortsätta under en viss bestämd tid.
If Question Time starts late, then it should continue for a certain specific amount of time.
SwedishVi har en bestämd inställning till den frågan, och vi kan därför göra mycket på det området.
We have a particular position, and accordingly we can do many things.
SwedishBasen för detta är bearbetningskvoterna, som motsvarar en bestämd mängd färska tomater.
This aid is based on processing quotas which correspond to a specific quantity of fresh tomatoes.
SwedishÅtervänd till kungen av Troja...... och säg honom att vi väntar oss Helena vid bestämd plats.
Return to your King of Troy...... and tell him we will receive Helen at the appointed place.
SwedishOm frågestunden börjar sent bör den fortsätta under en viss bestämd tid.
I thank the President-in-Office for the clarity of his answer in listing the countries concerned.