« betydelsefull » traduction en anglais

SV

« betydelsefull » en anglais

SV

betydelsefull {adjectif}

volume_up
Detta viktiga betänkande belyser en betydelsefull möjlighet för Europa.
Mr President, this important report highlights an important potential for Europe.
En betydelsefull förutsättning är samarbete mellan medlemsstaterna.
One very important precondition is cooperation between Member States.
Detta är en betydelsefull förenkling av gemenskapslagstiftningen i detta ämne.
This is an important simplification of Community law on the subject.
betydelsefull (aussi: betydande, menande, markant, viktig)
En betydelsefull faktor är emellertid själva marknadens funktionssätt.
What is a significant factor, however, is the operation of the market itself.
Under lagstiftningsprocessen har parlamentet spelat en betydelsefull roll.
Throughout the legislative process, Parliament has played a significant role.
De är en betydelsefull beståndsdel för BSE-kontroller på gemenskapsnivå.
They will be a significant component of BSE monitoring at Community level.
betydelsefull (aussi: händelserik)
betydelsefull (aussi: mörk, dyster, allvarlig, svår)
betydelsefull (aussi: betydande, ivrig, hög, charmant)
Hälsa är en viktig tillgång och en betydelsefull politisk fråga.
Health is a great good, as well as an important political topic.
Den 21 december 2007 var en betydelsefull dag i mitt land, Slovakien, och i hela EU.
The date of 21 December 2007 was a great day in the history of my country, Slovakia, and of the entire EU.
Detta är också en betydelsefull region, där vi har mycket att uträtta, framför allt i vårt eget intresse.
This is also an important region, in which we must do a great deal, particularly in our own interests.
Folk kräver nu att de måste få spela en betydelsefull roll i livet, med värdighet.
People now demand that they must have a meaningful role to play in life, with dignity.
Nu kräver unionsmedborgarna konkreta och betydelsefulla åtgärder.
The European public is now demanding practical and meaningful measures.
Parlamentet beslutade nyligen att anta en betydelsefull stadga för Europaparlamentarikernas assistenter.
Ladies and gentlemen, Parliament recently decided to adopt a meaningful statute on the assistants employed by MEPs.
betydelsefull (aussi: full, rik, fylld, ödesdiger)
Claude Turmes har äntligen gått med på en kompromiss som vi till fullo kan stödja, eftersom den skapar alla möjligheter till en betydelsefull användning av förnybara energikällor.
Claude Turmes has finally agreed a compromise that we can fully support, since it opens up all opportunities for the purposeful use of renewable energy sources.
Det finns en mening med att betydelsefulla handlingar måste tillåtas så sina idéfrön innan de ser dagens ljus.
There is a sense in which seminal papers must be allowed to sow the seeds of their ideas before they see the light of day.

Synonymes suédois de « betydelsefull »

betydelsefull

Exemples d'usage pour « betydelsefull » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishHur betydelsefull den totala branschen är kan helt kort belysas med några siffror.
I will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
SwedishDe är eniga om att denna nya text som reglerar deras yrke är betydelsefull.
They are unanimous in their interest in this new text governing their profession.
SwedishMiljöinnovation utgör en betydelsefull komponent i kampen mot den globala uppvärmningen.
Eco-innovation is a major component in winning the fight against global warming.
SwedishStabilitetspakten är mycket riktigt även mycket betydelsefull över gränserna i området.
Indeed, the Stability Pact applies just as much across the borders of the region.
SwedishBonnkonferensens resultat utgör en betydelsefull landvinning för Europeiska unionen.
The outcome of Bonn represents a major achievement for the European Union.
SwedishDetta är tydligen en fråga som ledamöterna känner är mycket betydelsefull.
This is obviously a matter which Members feel is of considerable importance.
SwedishMin grupp välkomnar denna debatt för den är betydelsefull.
Madam President, my group welcomes this debate because it is a defining moment.
SwedishEn annan betydelsefull aspekt av tillgängligheten är den nya teknikens användarvänlighet.
Another major element of accessibility is the user-friendliness of new technologies.
SwedishAlleuropeiska konglomerat spelar nu en betydelsefull roll på alla nationella marknader.
Pan-European conglomerates now play a major role on all national markets.
SwedishDetta är en betydelsefull förutsättning för tillväxt och sysselsättning för alla.
This is a major prospect in terms of growth and employment for all.
SwedishSom en sådan kan den inte omvandlas till en mera betydelsefull rättsakt på några år.
As such it may not be transformed into a more serious piece of legislation for some years.
SwedishDen europeiska identiteten är bara betydelsefull om våra unga medborgare stöder den.
Indeed, European identity only has meaning if it is endorsed by our young fellow citizens.
SwedishFriedrich föreslår en ambitiös, lång och betydelsefull resolution.
Mr Friedrich is putting forward an ambitious, long and substantial resolution.
SwedishJag menar att EU:s strategiska plan för energiteknik verkligen kan vara betydelsefull.
I believe that the European strategic energy technology plan really could make a difference.
SwedishDet är också tydligt att den sociala dialogen kan spela en betydelsefull roll.
It is also clear that social dialogue has a major role to play.
SwedishDen punkt som framfördes av Sanders-ten Holte om social uteslutning är särskilt betydelsefull.
The point made by Mrs Sanders-ten Holte about social exclusion is particularly valid.
SwedishJag menar att EU: s strategiska plan för energiteknik verkligen kan vara betydelsefull.
I believe that the European strategic energy technology plan really could make a difference.
SwedishJag vill nu bara tillägga att det är därför vår roll i Serbien och Kosovo är betydelsefull.
It is why the vote that we won at the UN, the voice that we now have, can play its part.
SwedishDet framgår av förordningens text att parlamentet har en betydelsefull roll.
Its powerful role is in evidence in the text of this Regulation.
SwedishVi i Europa vill med hjälp av pengar spela en betydelsefull roll när det gäller dessa frågor.
We in Europe want to play a key role in establishing this with the necessary resources.