« detaljerad » traduction en anglais

SV

« detaljerad » en anglais

SV detaljerad
volume_up
{adjectif}

detaljerad (aussi: noggrann, omständlig, utförliga, utförlig)
Mer detaljerad Information kommer att publiceras fortlöpande på denna webbplats.
More detailed information will be published continuously at this website.
Nedan följer en detaljerad handledning till ansökningsförfarandet.
Below are detailed guidelines relevant to the application process.
Om det är garanterat, då är avtalet inte underlägsen en detaljerad lagstiftning.
If that is ensured, an agreement is a match for detailed legislation.
detaljerad (aussi: speciell, särskild, noggrann, kinkig)
Kan kommissionen förse parlamentet med mer detaljerad information vad gäller följande frågor:
In particular, can the Commission provide Parliament with more detailed information on the following questions:
Jag saknar sakkunskaper i just denna fråga, men jag vill med detta illustrera de problem som uppstår när man är alltför detaljerad i sina lagtexter.
I lack expert knowledge in this particular matter, but I wish to use this to illustrate the problems that appear when legal texts are made too detailed.
Jag föreslår att kommissionen borde förbereda en detaljerad rapport om de kristna kyrkornas situation i Mellanöstern, Afrika, Kina och Turkiet.
I should also like to call on the Commission to pay particular attention to the discrimination suffered by Christians and Christian churches in Muslim countries.
detaljerad (aussi: fulländad, genomarbetad)
detaljerad (aussi: öppen, tydlig, klar, explicit)
Texten i överenskommelsen är i sig självt detaljerad och tydlig.
The text of the understanding itself is detailed and explicit.
Jag tror att du behöver vara mer detaljerad i steg två."
I think you need to be more explicit here in step two."
detaljerad (aussi: total, fullständig, skarpsinnig, djup)

Synonymes suédois de « detaljerad »

detaljerad

Exemples d'usage pour « detaljerad » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishPassagerarna har rätt till en detaljerad beskrivning av priset på deras flygbiljetter.
Passengers are entitled to a full breakdown of the price of their air tickets.
SwedishKommissionen skulle välkomna en omfattande och detaljerad diskussion om dessa frågor.
The Commission would welcome a broad and in-depth discussion of these issues.
SwedishEtt mycket viktigt ämne som vi måste få en mer detaljerad lagstiftning för.
This is a very important subject on which we must obtain further legislation.
SwedishVi måste därför vidta åtgärder för att samla in detaljerad och komplett information.
We therefore need to act to ensure that precise, complete information can be collected.
SwedishDetta går naturligtvis bara om vi också får verkligt detaljerad information.
Naturally, this is only possible if we are genuinely informed in detail.
SwedishDär hade tillsatser identifierats som det behövs mer detaljerad information om.
It has identified additives on which more refined data is necessary.
SwedishJag beklagar, men mer detaljerad än så kan man inte bli på så kort tid!
I am sorry, but with so little time available to me, I cannot go into greater detail.
SwedishVi måste ha statistik för att få en detaljerad bild av problemets omfattning och storlek.
We need to have statistics to gain a precise idea of the scope and size of the problem.
SwedishJu mera detaljerad informationen är om fodrets konsistens, desto bättre.
The more precise information there is on the content of feed the better.
SwedishFör det andra: kan han ge oss en mer detaljerad tidsram för när han tror att det kommer att ske?
Secondly, could he give us more of a timeframe as to when he sees this happening?
SwedishNu gäller det att fastställa en detaljerad och bindande tidsplan.
We need, from now on, to establish a more precise and restrictive timetable.
SwedishJag har under hela processens gång gett er detaljerad och fullt genomblickbar information.
I have kept you informed promptly and with complete transparency throughout all this time.
SwedishGemenskapsrätten får inte vara utan tillämpning för att den är för komplicerad eller för detaljerad.
Community law must not go unapplied because it is too complex or too pedantic.
SwedishDu kan klicka på de numrerade delarna för att få fram ett informationsfönster med en detaljerad karta.
You can click on any section number to display a info window with map detail.
SwedishJag vill inte ge någon detaljerad beskrivning av förslaget till budget.
I do not intend to give a complete outline of the draft budget.
SwedishMin kollega, Marita Ulvskog, kommer senare att ge en mer detaljerad redogörelse för vad vi diskuterade.
My colleague, Mrs Ulvskog, will relate what we discussed there in more detail later.
SwedishDe konkreta detaljerna är ännu inte klara, men ni kommer alla att få detaljerad information.
The organisational details have still not been finalised but you will all be informed in detail.
SwedishFörvisso föreligger allt detta i princip, dock det finns aldrig någon detaljerad beskrivning av det.
It is there in principle, but it has never been accurately described.
SwedishOch när det gäller innehållet i prioriteringarna är det uppenbart att man kan vara mycket mer detaljerad.
We will, obviously, be able to go into much more detail in the content of the priorities.
SwedishTidigare hade vi inte någon detaljerad information.
Up until now, this information has not been available to us in any detail.