« efterlevnad » traduction en anglais

SV

« efterlevnad » en anglais

volume_up
efterlevnad {gen. comm.}

SV efterlevnad
volume_up
{genre commun}

1. général

efterlevnad (aussi: bruk, ceremoni, sedvänja, rit)
volume_up
observance {substantif}
Jag förespråkar som sagt en god efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.
As I have said I am a supporter of proper observance of human rights.
Dessutom måste mekanismerna för att kontrollera efterlevnaden av dessa embargon förstärkas.
The mechanisms for ensuring observance of these embargoes must also be tightened up.
Vi skall både kräva och skärpa kraven för demokrati, efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och ett sunt styrelseskick.
We must require, and tighten up our demands for, democracy, sound governance and the observance of human rights.

2. Affaires

efterlevnad
volume_up
compliance {substantif}
Av samma skäl hanterar dessa också överträdelser och efterlevnad, eller brist på efterlevnad.
By the same token, infringements and compliance or non-compliance also depend on them.
I stället krävs efterlevnad och omedelbar utredning av sanningen.
Instead, compliance and immediate investigation of the truth are called for.
Efterlevnad av gemenskapens föreskrifter måste vara självklar.
Compliance with Community regulations should be a matter of course.

Exemples d'usage pour « efterlevnad » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet finns ju redan en mängd bestämmelser där det brister i efterlevnad och kontroller.
There are already plenty of rules, but enforcement and controls are lacking.
SwedishVi bör prioritera hanteringen av alla tecken på bristande efterlevnad av denna princip.
We should give priority to tackling all indications of failure to comply with this principle.
SwedishEfterlevnad av bestämmelser om transport av giftigt avfall till utvecklingsländer (debatt)
Enforcement of regulations on the shipping of toxic waste to developing countries (debate)
SwedishEU måste söka instrument för att kunna kontrollera och tvinga fram efterlevnad av sanktionerna.
The Union must look for instruments to monitor and enforce the sanctions.
SwedishDet skulle medföra en bättre efterlevnad av bestämmelserna.
The European Commission presented a proposal which clearly needed improving.
SwedishEnligt den gemensamma fiskeripolitiken är kontroll och efterlevnad medlemsstaternas exklusiva behörighet.
Under the CFP, control and enforcement are the exclusive competence of the Member States.
SwedishVi har redan otaliga handelsavtal där inga krav ställs på de sociala normernas efterlevnad.
We already have countless trade agreements that make no demands in terms of adherence to social standards.
SwedishEfterlevnad av EU-rätten är naturligtvis en avgörande faktor för detta - för att det ska råda lika villkor i EU.
The respect of European law is, of course, key to that - to the EU's level playing field.
SwedishMitt hopp är att missbruk och felaktiga förfaranden kan förebyggas genom god efterlevnad av protokollet.
It is my hope that abuse and improper practices can be prevented by duly complying with the Protocol.
SwedishEfterlevnad av de bestämmelserna är och förblir därför ett av kommissionens centrala prioriterade mål.
That is why enforcement of these provisions is, and will remain, one of the Commission’s central priorities.
SwedishAv samma anledning måste den gällande internationella lagstiftningen strängt iakttas och dess efterlevnad övervakas.
By the same token, international legislation in force must be strictly observed and monitored.
SwedishAvsikten är att främja efterlevnad snarare än att duplicera Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
Mr President, first of all I would like to welcome Parliament ’ s support for this important proposal.
SwedishNu går det ju inte att använda sig av argumentet dålig efterlevnad för att rättfärdiga nedskärningar på så känsliga områden.
The poor implementation argument cannot, of course, be used to justify cuts in sensitive areas.
SwedishJag uppskattar också EU:s initiativ gällande handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel.
I also appreciate the EU initiative of the Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade.
SwedishDen andra viktiga fråga som jag skulle vilja nämna är allmän lagring av trafikuppgifter när det gäller lagarnas efterlevnad.
The second important issue I would like to mention is general traffic retention for law enforcement purposes.
SwedishNi vet säkert också att intäkterna från böter till kommissionen för bristande efterlevnad av konkurrensreglerna diskuteras för närvarande.
In order not to lose that momentum, which is relative, I have proposed a new objective for 2010.
SwedishDen förevändning som används är bristande efterlevnad av de oräkneliga villkor som Bryssel har infört.
The decisions taken in this connection were not based on any economic or social grounds, and most certainly not on any ethical grounds.
SwedishMen tyvärr stannar det ofta vid en formell efterlevnad av lagstiftningen och snabba vinster för dem som anordnar utbildningsprogrammen.
Each year it is estimated that about 8 000 people die as a result of work-related accidents or disease.
SwedishKan kommissionen ge klarhet i frågan om kommissionärernas efterlevnad av artikel 213 vid behandlingen av detta ärende?
Will the Commission clarify the situation in respect of the adherence of its commissioners to Article 213 in this matter?
SwedishDen stegvisa utvidgningen och vapenstilleståndets efterlevnad tycker jag är de omedelbara målen med den direkta dialogen.
In my opinion, the immediate aims of this direct dialogue are the gradual extension and observation of the cease-fire.