SV enkel
volume_up
{adjectif}

enkel (aussi: vardaglig, uppriktig, banal, klar)
volume_up
simple {adj.}
Det är inte enkelt men det har använts och det finns ingen enkel lösning här.
It is not simple but it has been used and there is no simple solution here.
Detta är en sådan enkel fråga, och EU:s definitioner bör vara lika enkla.
This is such a simple matter, and EU definitions should be just as simple.
Min fråga 39 består av en enkel mening, och allt jag begär är ett enkelt svar.
My Question 39 is one simple sentence and all I require is one simple answer.
Bakgrunden är relativt enkel och revisionsrätten har redogjort för den.
The facts are relatively straightforward. The Court of Auditors reported them.
Även om frågan i princip är tämligen enkel är den inte det i praktiken.
Although the issue is a straightforward one in principle, in practice it is not.
Med ledning av den allmänna livsmedelslagstiftningen tycks frågan enkel att besvara.
In the light of general food legislation, this question seems straightforward to answer.
enkel (aussi: billig, vanlig, gemensam, ordinär)
volume_up
common {adj.}
Är det fråga om en gemensam organisation av marknaden, eller är det fråga om en enkel förordning?
Is a Common Market Organisation appropriate, or a simple regulation?
Det är ingen enkel fråga utan en stor utmaning - en gemensam utmaning som vi måste klara av tillsammans.
It is not a simple issue but a huge challenge - a common challenge which we must cope with jointly.
När det gäller rätten till bosättning ersätts till exempel uppehållstillståndet av en enkel registrering.
On some points, this Council common position diverges from the Commission ’ s initial proposal, but it is, however, highly innovative as regards the current.
enkel (aussi: dålig, elak, simpel, ringa)
volume_up
mean {adj.}
Jag anser att vi delvis har lyckats, men det innebär inte att detta är någon enkel uppgift.
I believe we are partly succeeding, although that does not mean it is an easy task.
Detta är vad vi bör göra, och det är ingen enkel uppgift.
This is what we have to do, and it is no mean task.
På ett mer allmänt plan kan inte problemet lösas genom en enkel förordning.
More generally speaking, however, the problem cannot be resolved simply by means of regulation.
enkel
volume_up
one-way {adj.} [Amer.]
Around the block, or 2000 miles one-way?
För en vecka sedan skickade Las Palmas borgmästare 200 invandrare till Madrid med enkel biljett.
A week ago, the Mayor of the city of Las Palmas in Gran Canaria sent two hundred immigrants to Madrid with one-way tickets.
Denna vision är en börda för Storbritannien eftersom många EU-medborgare endast köper biljetter för enkel resa.
This vision is a burden to the UK because many of the EU population buy only one-way tickets.
enkel (aussi: vardaglig, tydlig, uppriktig, ärlig)
volume_up
plain {adj.}
Den viktiga - och enligt min mening lärorika - slutsatsen av detta fall är enkel.
The important - and I think the instructive - outcome of the case is plain.
Enkel engelska handlar om att förändra innehållet.
Plain English is about changing the content.
Så jag stängde in mig i ett rum, listade ut innehållet, organiserade dokumentet, och skrev det på enkel engelska.
So, I locked myself in a room, figured out the content, organized the document, and wrote it in plain English.
enkel (aussi: klumpig, naiv, naturlig, okonstlad)
enkel (aussi: ren, sträng, kysk, tuktad)
volume_up
chaste {adj.}
enkel (aussi: grym, grov, ohyfsad, råbarkad)
volume_up
coarse {adj.}
enkel (aussi: , grov, ohyfsad, plump)
volume_up
crude {adj.}
Bara några kilogram av separerat plutonium behövs för att bygga en enkel anordning för kärnexplosion.
Only a few kilograms of separated plutonium are needed to build a crude nuclear explosive device.
enkel (aussi: måttlig, ekonomisk, sparsam)
volume_up
frugal {adj.}
enkel (aussi: vardaglig)
volume_up
homely {adj.} [Brit.]
enkel (aussi: blygsam, ödmjuk, ringa, låg)
volume_up
humble {adj.}
enkel (aussi: skarp, häftig, svår, stram)
volume_up
severe {adj.}
enkel (aussi: odelad, enhetlig, enhets-)
enkel (aussi: behaglig, lätt, lättsam)
volume_up
easy {adj.}
Den internationella erfarenheten säger oss att det inte är en enkel eller snabb uppgift.
International experience suggests that this is not an easy or rapid task.
Hon har inte haft en enkel uppgift. Hon har inte heller gjort det enkelt för sig.
Things were not easy for her, nor did she make them easy for herself.
Att kräva enkel tillgång till abort strider mot att ta ett sådant ansvar.
Calling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility.
enkel (aussi: gemytlig, rustik, folklig)
volume_up
folksy {adj.} [Amer.] [fam.]

Exemples d'usage pour « enkel » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishI den här listrutan kan Du välja mellan linjetyperna Enkel, Korsad eller Trippel.
In this list box, you can select among the Single, Crossed or Triple line types.
SwedishDet faktum att vi sparar 6,5 miljarder euro genom en enkel gest är mycket viktigt.
Saving EUR 6.5 billion, basically by a wave of our hand, is a very significant fact.
SwedishJag är övertygad om att frågan om märkning av nötkött inte är en enkel teknisk fråga.
I am convinced that the subject of beef labelling is no mere technical issue.
SwedishNär allt kommer omkring nämns enkel majoritet så gott som aldrig i fördraget.
After all, a single majority vote is almost never mentioned in the Treaty.
SwedishDärför är det inte tillräckligt med en enkel harmonisering av rättsliga domar.
Therefore, the mere harmonisation of legal instruments is not sufficient.
SwedishBibeln pratar faktiskt om kognitiv psykologi, väldigt enkel kognitiv psykologi.
The Bible actually talks about cognitive psychology, very primitive cognitive psychology.
SwedishEU är en enkel match för kineserna, och sakta men säkert drivs vi ut ur Afrika.
Europe is no match for the Chinese, and slowly but surely we are being driven out of Africa.
SwedishMan använder en snodd -- en enkel gummisnodd, som den här, men mindre.
They use a band -- basically a rubber band, like this, only a little smaller.
SwedishBindestreck (-) ger en enkel linje, 0,05 punkter tjock och med avståndet 0,75 mm.
Separator line (-) yields a single line, 0.05 pt thick, gap 0.75 mm.
SwedishDet handlar helt enkelt om en enkel skyldighet att rapportera till Europaparlamentet.
In fact, the ECB is bound merely by the obligation to report to the European Parliament.
SwedishEn enkel kontroll ger vid handen att allt detta är allmännyttiga tjänster.
A quick read through reveals that these are all public utility services.
SwedishFör att underlätta inskrivningen sade de att sjukdomen var enkel.
In order that it might be admitted, they said that the illness was not serious.
SwedishDet nya programmet Altener II utgör inte endast en enkel förlängning av det gamla programmet.
The new Altener II programme is not simply an extension of the old programme.
SwedishJag såg barn på åtta år gå åtta kilometer enkel sträcka för att hämta vatten.
I saw children aged eight walking eight kilometres out and eight kilometres back to get water.
SwedishI high school så tog jag bussen till skolan en timmes enkel resa varje dag.
In high school, I took a bus to school an hour each way every day.
SwedishI betänkandet hyllas principen om enkel proportionalism.
Mr President, the report quite rightly favours the principle of proportional representation.
SwedishDet är en enkel framställan och jag anser att den borde behandlas på vederbörligt sätt.
It is a sensitive petition and I feel that the correct procedures should have been followed.
SwedishPå ett mer allmänt plan kan inte problemet lösas genom en enkel förordning.
More generally speaking, however, the problem cannot be resolved simply by means of regulation.
SwedishJag vet, fru kommissionär, att det inte heller är någon enkel debatt i rådet.
I know that the debate in the Council is also a difficult one.
SwedishInom denna ram accepterar vi alltså med en enkel ändring av ordalydelsen ändringsförslagen 5 och 7.
In this context therefore we accept Amendments Nos 5 and 7 after slight rewording.