« färdas » traduction en anglais

SV

« färdas » en anglais

SV

färdas [färdades|har färdats] {verbe}

volume_up
De moderna matsystemen innebär att djursjukdomar färdas långt och färdas snabbt.
Modern food systems mean that animal diseases travel far and travel quickly.
Nu åker man direktflyg till Frankfurt eller Zürich och därefter färdas man tre timmar i bil.
Now we fly to Frankfurt or Zurich direct and then travel by car for three hours.
Sedan kan de färdas långt, förhandla om många svängar och till och med klara av motorfel.
Then they may travel far, negotiating many turns and even overcoming engine failures.

Synonymes suédois de « färdas »

färdas

Exemples d'usage pour « färdas » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDjursjukdomar färdas nu långt och snabbt inom visst jordbruk och matdistribution.
Animal disease now travels far and fast in types of farming and food distribution.
SwedishI fyr- eller femsitsiga bilar färdas bara en person mer än 75 procent av tiden.
4- and 5-seater cars are carrying just one person more than 75% of the time.
SwedishAlla fartyg, som färdas på europeiskt vatten, måste omfattas av motsvarande minimikrav.
All vessels using EU waters must be subject to appropriate minimum requirements.
SwedishVi talar om turistbussar, som kanske färdas i 90 kilometer i timmen på motorvägar.
We are talking about coaches, perhaps travelling at 90 kilometres per hour on motorways.
SwedishPå något sätt, Fox, trodde jag att vi skulle färdas... med lite mer stil än det här, baby.
Somehow, Fox, I thought we'd be traveling... in a lot better style than this, baby.
SwedishÄndå färdas de flesta av dem i limousiner och struntar i spårvagnarna.
Yet almost all of them use chauffeur-driven limousines and ignore the trams.
SwedishUtsätts inte dessa förare och de medborgare som färdas på vägarna för exakt samma risker?
Do those drivers and citizens who use the roads not face identical risks?
SwedishNär man navigerar färdas man på skepp och följaktligen saknas inte heller piraterna.
When you surf, you go into the sea, where there are always pirates.
SwedishEn båtägare som köper en ny fritidsbåt från 2005 kan därmed färdas i alla farvatten.
An individual who buys a new recreational craft after 2005 will be able to use it on all waters.
SwedishTänk på energisvinnet när era skott färdas genom all den här rymden.
Beams traveling across all that space would waste a lot of energy.
SwedishIngen av oss skulle vilja färdas med häst och vagn i dagens läge.
None of us would want, in this day and age, to still be travelling around by horse and cart.
SwedishVet vi tillräckligt mycket om de fartyg som färdas utmed våra kuster?
Do we know enough about the ships travelling along our coasts?
SwedishDen minskade efterfrågan är ett symtom på bristande förtroende för den riktning som ekonomin färdas i.
Thedrop in demand is a symptom of a lack of confidence in the way the economy is heading.
SwedishAtt färdas till sjöss är ett av de renaste transportsätten.
in writing. - One of the cleanest methods of transport is by water.
SwedishHundratals problematiska enkelskrovfartyg färdas på dessa vatten.
Hundreds of dubious single-hulled vessels sail these seas.
SwedishI de fall där bussen färdas full är längre bussar, på grund av miljöskäl, att föredra.
In cases where full-loaded buses can circulate, it is preferable, for environmental reasons, to use longer buses.
SwedishNär Dante färdas genom helvetet och skärselden ledsagas han av en vägvisare: denna vägvisare är Vergilius.
When Dante makes his journey through hell and purgatory, he is accompanied by a guide: Virgil.
SwedishMed andra ord, i vilken riktning kommer detta tåg att färdas?
Basically, in what direction is this train setting off?
SwedishJag är rädd att vi just nu snabbt färdas i den riktningen.
I am afraid we are headed that way fast at the moment.
SwedishSom tidigare nämnts i denna debatt skiljer sig mark från luft och vatten genom att inte färdas från stat till stat.
Soil, as has been said in this debate, unlike air and water, does not flow from state to state.