« färdigställa » traduction en anglais

SV

« färdigställa » en anglais

SV

färdigställa {verbe}

volume_up
När det gäller utrikesfrågor arbetar vi hårt för att Ryssland och länderna på västra Balkan ska färdigställa regionala bedömningar av hoten från den organiserade brottsligheten.
In external affairs, we are working hard with the countries of the western Balkans and Russia to prepare regional assessments of threats from organised crime.
Det finns också en osäkerhet i och med att kommissionen avgår, vilken kommer att tvingas färdigställa sitt preliminära budgetförslag utan att ha någon politisk tyngd.
Uncertainty has also been created by the resignation of the Commission which will therefore have to prepare its preliminary draft budget in a state of political weightlessness.
Som ni vet är vi i färd med att färdigställa en rapport som skall vara klar vid årets slut där vi kommer att redogöra för vad initiativet?
We are, as you know, preparing a report for the end of the year which will explain exactly what this 'Water for Life ' initiative means and what it contains.
Kommer de socialistiska regeringarna att visa sig i stånd att färdigställa byggnaden?
Will the Socialist-led governments manage to complete the edifice?
Klicka på denna kommandoknapp för att färdigställa webbsidan med de aktuella inställningarna.
Click this button to complete the web page with the current settings.
Efter Amsterdam måste vi mer än någonsin färdigställa och fördjupa den inre marknaden.
After Amsterdam, we need to complete and deepen the internal market more than ever.
Jag har just fått veta av några av grabbarna att eftersom vi nästan är klara så ska vi färdigställa jorden.
I've just been informed by some of the lads that since we're so near completion, we're gonna go ahead and finish Earth.
ENEL har nu för avsikt att färdigställa verket utan ett nytt byggnadstillstånd och utan att man har kontrollerat om planerna är förenliga med EU:s standarder.
Now ENEL intends to finish building the plant without new planning permission and without having the plans checked for compliance with European standards.

Synonymes suédois de « färdigställa »

färdigställa

Exemples d'usage pour « färdigställa » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi håller nu på att färdigställa en definition av energiprestanda i apparater.
We are now in the final stages of defining energy performance in appliances.
SwedishVad är det för mening med en inre marknad om vi inte kan färdigställa den ordentligt?
What is the purpose of a single market if we fail to get it properly completed?
SwedishBåda parterna verkar vilja färdigställa ett avtal före Europavalet i juni.
Both sides seem keen to finalise an Agreement before next June's European elections.
SwedishFrågan om att färdigställa IPE IV gäller inte föredragningslistan.
The question of IPE IV and its completion has nothing to do with the agenda.
SwedishVi håller på att färdigställa det dokumentet, som kommer att finnas till hands före sommarferierna.
Back in April, I promised you a report on the financing of transport security.
SwedishNär det gäller den tredje delen antar jag ert erbjudande om att färdigställa det till i morgon.
As regards the third part, I agree to your suggestion of clarifying the matter by tomorrow.
SwedishSamtidigt vill jag gratulera föredraganden till hennes insats för att färdigställa betänkandet.
At the same time, I wish to congratulate the rapporteur for her efforts in completing this report.
SwedishVi håller på att färdigställa det dokumentet, som kommer att finnas till hands före sommarferierna.
We are in the process of finalising that document, which will be with you before the summer recess.
SwedishAtt slutgiltigt färdigställa och besluta om paketet är förbehållet det tyska ordförandeskapet.
The task of finally completing the package and securing agreement on it will fall to the German presidency.
SwedishUnder kommande veckor skall vi färdigställa våra förslag till vad som skall genomföras inom Tacisprogrammet.
In the coming weeks, we shall be finalising our proposals to be implemented under the TACIS programme.
SwedishJag är också de Sarnez tack skyldig för den energi hon har lagt ner på att färdigställa sitt betänkande med framgång.
I am also indebted to Mrs de Sarnez for the energy she has put into the successful completion of her report.
SwedishAngående: Det föreslagna projektet för att färdigställa kärnkraftsreaktorerna Chmelnytskyj 2 och Rivne 4 (k2/r4) i Ukraina
Subject: Proposed project for the completion of Khmelnitski 2 and Rovno 4 nuclear reactors (k2/r4) in the Ukraine
SwedishJag är också de Sarnez tack skyldig för den energi hon har lagt ner på att färdigställa sitt betänkande med framgång.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a year ago, we celebrated the enrolment of the one millionth Erasmus student.
SwedishVi arbetar för att färdigställa denna text så snart som möjligt och vi står ständigt i kontakt med de turkiska myndigheterna.
We are working in order to finalise this text as soon as possible and we are in constant contact with the Turkish authorities.
SwedishDet skulle vara till stor hjälp att ha parlamentets ståndpunkt, så att vi kan färdigställa förslagen före valet, som vi utlovat.
It would be helpful to have Parliament's position so that we can finalise our proposals before the elections, as we promised.
SwedishI betänkandet uppmanas också kommissionen att fokusera sina samlade ansträngningar på att framgångsrikt färdigställa Nabuccoledningen.
This report also calls on the Commission to concentrate all its efforts on successfully completing the Nabucco pipeline.
SwedishVi måste därför så snabbt som möjligt färdigställa ett gemensamt direktiv som sedan kan träda i kraft.
The proposals in Mr Schmitt’ s report are a balanced reconciliation between legitimate safety concerns and the mobility and free movement of controllers.
SwedishI maj kunde vi, efter månadslånga förhandlingar med rådet och kommissionen, färdigställa förordningen med ett positivt innehåll.
In May, after months of negotiations with the Council and Commission, we were able to bring the Regulation to a successful end.
SwedishMen nu måste vi arbeta för att fullfölja vår utfästelse att färdigställa den omfattande konventionen om terrorism senast i september 2006.
But we must now work on fulfilling our pledge to conclude the comprehensive convention on terrorism by September 2006.
SwedishKommissionens avdelningar arbetar för närvarande med att färdigställa rapporten som kommer att antas inom den närmaste framtiden.
The Commission services are currently in the process of finalising this draft report, and it will be adopted in the near future.