« föra » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous fora
SV

« föra » en anglais

SV

föra [förde|har fört] {verbe}

volume_up
Det andra skall föra partnerskapet närmare våra medborgares angelägenheter.
The second is to bring the partnership closer to our citizens ' concerns.
Det andra skall föra partnerskapet närmare våra medborgares angelägenheter.
The second is to bring the partnership closer to our citizens' concerns.
Därmed även möjligheten att föra ut specialutgåvor till människorna.
With them goes the chance to bring specialist publications to the man in the street.
En samordnad strategi är nödvändig och vi kommer att föra den vidare.
A coordinated approach is essential, and we shall carry it forward.
Kan vi fortsätta att föra anslutningsförhandlingar med ett sådant land?
Can we carry on accession negotiations with such a country?
Det är verkligen ett extremt hyckleri att föra en sådan politik.
It really is hypocritical in the extreme to carry on such a policy.
Medlemsstaterna måste föra sin politik på ett ansvarsfullt och självständigt sätt.
Member States must conduct their policy in a responsible and autonomous manner.
Vi bör föra vår externa fiskeripolitik på ett systematiskt och hållbart sätt.
We must conduct our external fisheries policy in a systematic and sustainable way.
Det åligger oss att kämpa för ideal, det vill säga att föra en politisk kamp.
It is our responsibility to conduct a war of ideals, that is to say, a political war.
Man vill helt enkelt föra ut visionen om EU: s ofelbarhet.
Quite simply, the intention is to convey the vision of the EU's infallibility.
Vi kommer att föra budskapet vidare till ordförandelandet Luxemburg.
We will convey this message to the Luxembourg Presidency.
Jag hoppas att ni kommer att föra vidare denna begäran.
I hope, Commissioner, that you will convey this message.
Denna politik har förutsättningar att föra våra östra grannländer närmare EU.
This policy has the potential to draw our eastern neighbours closer to the EU.
Men vi behöver en mekanism för att föra samman alla lösa trådar, med andra ord ett tillfälligt utskott.
However, we need a mechanism to draw all the threads together and that means a temporary committee.
Så börjar vi ett smidigare tillvägagångssätt som kommer att föra in alla våra förfaranden inom en stor samordningscirkel.
This will usher in a more flexible approach that can draw all our procedures together within a single coordination cycle.
Ni har konsekvent uppmanat medlemsstaterna att tillsammans föra förhandlingarna framåt.
You have consistently urged the Member States collectively to drive forward the negotiations.
Det är genom ekonomin som vi måste föra just dessa förbindelser framåt.
It is through the economics that we must drive this particular relationship.
Är ingen rädd att denna stora förmögenhet...... att föra oss i fördärv?
But, none of you fear that this straight fortune may drive us all to destruction.
Detta tänkesätt är onödigt, och kommer att föra med sig oönskade svårigheter.
This sort of thinking is unnecessary and will lead us into unwanted complications.
Man kan se vart allt detta skulle föra oss, om direktivet antogs.
It can be seen where all that would lead us if this directive were to be adopted.
Det är den allra första början av en kamp som vi måste föra hos oss, i våra egna länder.
This is the very beginning of a battle which we will have to lead in our own countries.
Ett val kommer att äga rum i Moldavien den 6 mars, och resultatet av detta val skulle kunna öka vårt samarbete och föra Moldavien närmare EU.
There will be elections in Moldova on 6 March, the results of which could increase our mutual cooperation and bring Moldova closer to the European Union.
På min sonderingsresa före jul tyckte jag mig i alla partnerländer kunna märka en beredskap till att föra konstruktiva förhandlingar och uppnå enighet före mars.
During that exploratory trip before Christmas, I felt all partner countries were ready to play a constructive role in the negotiations and strive for agreement by March.
I lördags marscherade tusentals människor lugnt genom Bilbaos gator för att föra fram sina klagomål på det fortsätta utövandet av tortyr inom de spanska polishögkvarteren.
Last Saturday thousands of people marched quietly through the streets of Bilbao denouncing the continuing practice of torture within the Spanish police headquarters.
Vi vill föra en politik för arbetstagarna, medan ni vill föra en politik för kapitalägarna.
We want to pursue a policy to benefit workers, while you want to pursue a policy to benefit stockbrokers.
Länderna måste skyndsamt och intensivt föra reformprocessen framåt.
These countries need to speed up their reforms and actively pursue them.
Vi måste föra en jordbrukspolitik som leder till att alla regioner utvecklas.
We need to pursue an agricultural policy that involves the development of all regions.
Egenhantering innebär därför detsamma som att föra in denna sociala djungel i våra hamnar.
In these conditions, self-handling amounts to introducing the social jungle of the maritime sphere into our ports.
Två, om lasthanteringen skall ingå i förslaget betyder det ett angrepp på hamnmyndigheterna suveränitet att föra en egen strategisk politik.
Secondly, the inclusion of cargo handling in the proposal prejudices the port authorities'sovereignty to pursue their own strategic policy.
Två, om lasthanteringen skall ingå i förslaget betyder det ett angrepp på hamnmyndigheterna suveränitet att föra en egen strategisk politik.
Secondly, the inclusion of cargo handling in the proposal prejudices the port authorities' sovereignty to pursue their own strategic policy.
Andra säljs, så jag håller med dem som säger att vi inte får föra över hela ansvaret på utvecklingsländerna.
Others are being sold, so I agree with those who say we must not shift the whole responsibility onto the developing world.
Som ni sade kan dessa företag nätt och jämt, eller inte alls, föra ökningen vidare till försäljningspriset på fisk, pga. denna marknads speciella karaktär.
As you said, these companies can barely, if at all, pass the increase on to the selling price of fish, given the specific nature of this market.
Det är underligt, eftersom den inre marknaden har varit så framgångsrik för Europa, en vision som vi lyckades föra ut på ett effektivt sätt till våra medborgare i början av 1992.
It is strange because the internal market has been such a success story for Europe, a vision that we managed to sell effectively to our citizens in the run-up to 1992.

Synonymes suédois de « föra »

föra

Exemples d'usage pour « föra » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
We are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
SwedishNu är det dags att med stadig hand föra in vinsektorn på en väg mot nya framgångar.
Now is the time to set our wine sector firmly on the road towards new successes.
SwedishSamtidigt kan vi inte lösa politiska frågor genom att föra krig mot religioner.
At the same time, we cannot solve political issues by waging war on religions.
SwedishRisken att Kina skall föra vapen vidare till utvecklingsländer har inte försvunnit.
The risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
SwedishJag tycker att det är synd och skam att vi måste föra en sådan debatt här i dag.
I think it a great shame that we are having to hold such a debate here today.
SwedishJag väntar svar från Prag mycket snart, och detta kommer att föra ärendet framåt.
I expect an answer from Prague very soon, and that will point the way forward.
SwedishDet är naturligtvis viktigt att föra den diskussionen, men inte nu och inte här.
Naturally it is important to have this discussion, but not now, and not here.
SwedishSom ni vet kommer vi att föra diskussioner med ordförandeskapet i Aten nästa vecka.
As you know, we will be discussing this next week with the Presidency in Athens.
SwedishDen andra frågan handlar om att föra ner de globala problemen till lokal nivå.
The second topic concerns the way global problems are dealt with as local issues.
SwedishDet fördjupade samarbetet är ett innovativt sätt att föra debatten framåt på.
This enhanced cooperation move is an imaginative one to move the debate forward.
SwedishOm vi avser att föra en så här ambitiös politik, måste vi ha den allmänhetens stöd.
If we want to follow an ambitious policy, we need the support of public opinion.
SwedishVi bör därför göra allt vi kan för att åter föra in Bangladesh på demokratins väg.
We should therefore do all we can to put Bangladesh back on the road of democracy.
SwedishJag menar att detta kommer att få stor betydelse för att föra hela projektet framåt.
I believe that this will be very important for moving the whole venture forward.
SwedishDet viktiga är att föra en öppen dialog och en dialog om varje enskild fråga.
The important thing is to have a frank dialogue and a dialogue on every question.
SwedishVi kanske får se er här i januari, men jag ville bara föra detta till protokollet.
We might see you here in January, but I just wanted to put that on the record.
SwedishTanken på att jag ska få arbeta med att föra ut kunskap gör mig väldigt glad.
The idea that I will be working with disseminating knowledge makes me very happy.
SwedishDetta är det enda sättet för oss att föra in Europeiska unionen i framtiden.
That is the only way we will be able to take the European Union into the future.
SwedishVapeninspektörerna jagades ut och vad är då meningen med att föra dem tillbaka?
The weapons inspectors were turfed out, so what is the point of bringing them back?
Swedishoch den andra är: Kommer den att föra oss framåt?
The first is, 'Is it ideal?', and the second is, 'Does it move us forward?'.
SwedishRådet i Dublin har undanröjt ytterligare hinder på den väg som skall föra oss dit.
And the Dublin Council has removed some more of the obstacles from the road ahead.