« fördel » traduction en anglais

SV

« fördel » en anglais

volume_up
fördel {gen. comm.}
EN

SV fördel
volume_up
{genre commun}

1. général

fördel (aussi: vinst, nytta, förmån, övertag)
volume_up
advantage {substantif}
För denna dubbla fördel bör det ekologiska jordbruket starkt uppmuntras.
For this double advantage, organic agriculture should be firmly encouraged.
En reducering av vissa mervärdessatser kan innebära en fördel för konsumenterna.
The reduction of certain VAT rates could be an advantage for consumers.
Vi vill dra fördel av de bästa människornas erfarenhet och av infrastrukturen.
We want to take advantage of the experience of the best people and infrastructure.
fördel (aussi: beräkning, anseende, grund, värdering)
volume_up
account {substantif}
Om du vill utnyttja fördelarna med Google Wallet rekommenderar vi att du endst skapar ett konto.
To take advantage of the benefits of Google Wallet, we strongly recommend that you create only one account.
En viss grad av konkurrens när det gäller beskattning är naturligtvis helt godtagbart om det leder till konkreta fördelar för konsumenterna.
These initiatives are to be welcomed because they systematically prioritise an approach that takes account of the environmental impact of traffic.
En fördel med den andra pelaren är att pensionsvinsterna inte längre är beroende av landets demografi, utan av de besparingar som samlats på ens eget konto.
An advantage of the second pillar is that pension benefits no longer depend on the country's demographics but on savings accumulated in one's own account.
fördel (aussi: tillgång, sak, ägodel, räkenskapspost)
volume_up
asset {substantif}
Förhoppningsvis kan det vändas till fördel för fredsförhandlingsprocessen.
Hopefully it could be turned into an asset for that peace negotiation process.
It is an asset for the people of Europe.
Som jag ofta har sagt är de mänskliga resurserna unionens främsta tillgång, förutsatt att vi kan dra maximal fördel av dem.
As I have often said, human resources are the prize asset of the Union, provided we can derive maximum benefit from them.
fördel (aussi: kam, rand, kant, egg)
volume_up
edge {substantif}
Eftersom kerosin inte beskattas har de redan en fördel i förhållande till marktransporter.
Thanks to the absence of tax on kerosene, they already have the edge on transport on the ground.
Men EU släpar efter och harmoniseringen av patentlagstiftning kommer att hjälpa Europa att skapa en klar fördel.
But the EU is lagging behind and harmonization of patenting laws will help Europe build a cutting edge.
Det är därför som det ingår i förslaget till författning, och inte för att ge någon medlemsstat en fördel.
That is why it is included in the draft Constitution, and not to give any Member State an edge.
fördel (aussi: gillande, tjänst, rosett, välvilja)
volume_up
favour {substantif} [Brit.]
Det faktiska resultatet är emellertid 3-1 till fördragsmotståndarnas fördel.
However, the actual result is 3-1 in favour of the Treaty's opponents.
För detta krävs det att resurser omfördelas till fördel för investeringar i mänskligt kapital.
This calls for redirecting resources in favour of investment in human capital.
Domstolen dömde till regeringens fördel och detta ärende har inget med EU att göra.
The court found in its favour and this matter has nothing to do with the European Union.
fördel (aussi: värde)
volume_up
merit {substantif}
Följaktligen finns det fördel med att skärpa utsläppstaken för kväveoxider.
Hence there is some merit in tightening emission limit values for nitrogen oxides.
Denna lösning har även fördelen av att främja en utveckling som går mot en decentralisering.
This solution also has the merit of encouraging decentralised development.
Det är ett bra förslag som har fördelen av att underlätta kontroll.
This is a good proposal, which has the merit of facilitating monitoring.
fördel (aussi: utbyte, avkastning, vinst, överskott)
volume_up
profit {substantif}
    Europeiska centralbankens nettovinst skall fördelas på följande sätt:
The net profit of the European Central Bank shall be transferred in the following order:
Rwanda fortsätter att ockupera Kivu och har fördel av det och vi stöder Rwanda med hundratusentals euro.
Rwanda continues to occupy the Kivu and profit from its occupation and we support Rwanda with many hundreds of thousands of euros.
Bankerna drar fördel av förmånliga räntesatser för att säkra sina vinster.
Banks benefit from preferential interest rates in order to guarantee their profits.
fördel (aussi: uppgift, vana, bruk, användning)
volume_up
use {substantif}
Det ligger i allas intresse med en effektivare energianvändning, det är något som vi alla drar fördel av.
The more efficient use of energy is in all our interests; we all stand to benefit from it.
Jag förväntar mig att de medverkande kommer att använda märkningen till sin fördel som en kvalitetsmärkning.
I expect that participants will use the label to their advantage as a label of their quality.
Vi måste dra fördel av den drivkraft som skapades genom rådets beslut i december och den nya grekiska regeringen.
We must make use of the momentum generated by the Council decision in December and by the new Greek Government.
fördel (aussi: effekt, verkan, förmåga, kraft)
volume_up
virtue {substantif}
En särskild fördel med de antagna bestämmelserna är öppenheten, vilken kommer att vara till stor hjälp för tillsynsmyndigheterna.
A particular virtue of the regulations adopted are their transparency, which will help the supervisory authorities.
I can certainly see the virtues of such a system.
Händelserna den 11 september borde ha stärkt den transatlantiska förbindelsen till fördel för de känslor och den solidaritet som uttrycktes.
Mr President, the events of 11 September ought to have strengthened transatlantic relations by virtue of the emotions they unleashed and the solidarity displayed.
fördel (aussi: vägnar)
volume_up
behalf {substantif}
Det är därför nödvändigt att främja ytterligare samtal som syftar till att nå de avtal som är mest balanserade i sin helhet till EU:s fördel.
It is therefore vital to support further talks aimed at reaching the most balanced agreements on behalf of the EU as a whole.
Jag skulle å min grupps vägnar vilja stryka under hans påpekande att vi inte kan anse WTO utgöra ett bra organ, när det beslutar till vår fördel, och ett dåligt organ, när det beslutar mot oss.
I would wish, on behalf of my group, to underline his point that we cannot think the WTO is a good body when it finds in our favour and a bad body when it finds against us.
fördel (aussi: vinst, nytta, förmån, understöd)
volume_up
benefit {substantif}
Det kommer att bli till stor fördel för den europeiska ekonomin som helhet.
It will be of great benefit to the European economy as a whole.
Vi måste därför se upp med regelverk som utfaller till de statliga bolagens fördel.
That is why we must produce regulations which work to the benefit of nationalised firms.
Det ligger ingen fördel i detta, bara mer bördor för EU:s skattebetalare.
There is no benefit in this, but just more burdens for European taxpayers.
Nu måste jag göra något, först och främst, byta till riktiga glasögon, så att jag faktiskt kan se er, vilket antagligen vore en fördel.
Now, I have to do something -- first of all, switch to real glasses so I can actually see you, which would probably be a convenience.
fördel (aussi: plustecken, plus)
volume_up
plus {substantif}
Vissa saker är dock fortfarande likadana: det geografiska läget är viktigt, som Schwaiger också klargjorde, och är en stor fördel för dess framtida utveckling.
Some things however remain constant: its geographical position is important, as Mr Schwaiger emphasised, and a major plus for its own future development.
fördel (aussi: drag, handtag, dragning, klunk)
volume_up
pull {substantif}
fördel (aussi: översida)
volume_up
upside {substantif}

2. archaïque

fördel (aussi: bruk, förmån)
volume_up
behoof {substantif} [arch.]

3. Sports: "i tennis"

fördel
volume_up
vantage {substantif} (tennis)

Synonymes suédois de « fördel »

fördel

Exemples d'usage pour « fördel » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDå behöver jag inte längre spruta på några insekticider - en ekologisk fördel!
There would then be no need to spray insecticides - good news for the environment!
SwedishDet är en nationell organisation som har dragit stor fördel av Daphneprogrammet.
It is a national organisation which has benefited greatly from the Daphne programme.
SwedishAnser ordförandeskapet att detta är till fördel eller nackdel för utsläppsfrågan?
Does the Presidency think that this helps or hinders the issue of emissions?
SwedishBarroso saknar visioner och politisk djärvhet, och det är inte till fördel för Europa.
Barroso lacks vision and political boldness, and this does Europe no favours.
SwedishI den processen var båda sidor delaktiga, och båda sidorna drog fördel av detta.
Both sides were involved in this process and both sides gained from it.
SwedishDetta är en fördel för både försäkringstagare och den rättvisa konkurrensen.
This serves the interests of policyholders as well as of fair competition.
SwedishVi har också förenklat Reach, vilket har varit till stor fördel för småföretagen.
We have also simplified REACH - a move that has been very advantageous to small companies.
SwedishDet kan vara till fördel för båda parter, men låt oss inte vara alltför optimistiska.
This could be beneficial to both parties but let us not be too optimistic.
SwedishBåde frekvensen på och kravnivån för dessa tester kan med fördel höjas.
Both the frequency and the requirement level of these tests could well be increased.
SwedishInternet har varit en fördel för dem som begår sådana brott mot barn.
The Internet has been a boon to those who commit such crimes against children.
SwedishDet finns naturligtvis mycket att säga till fördel för kommissionens ursprungliga ställning.
Needless to say, a great deal can be said for the Commission's original position.
SwedishDet finns områden som med fördel kan finansieras med gemensamma medel.
There are fields which it would be beneficial to finance from common funds.
SwedishDenna konflikt måste lösas på ett sätt som är till fördel för både Turkiet och Cypern.
This conflict must be resolved in a manner that is favourable for both Turkey and Cyprus.
SwedishVad gäller utvecklingen är den, liksom demokrati och mänskliga rättigheter, en fördel för alla.
As regards development, it is, like democracy and human rights, a universal good.
SwedishHur många arbetslösa i Spanien kan inte dra fördel av åtgärderna?
How many unemployed people in Spain will be excluded from the measures adopted?
SwedishDetta är till konsumenternas, men även livsmedelskedjornas fördel i Europa.
This is in the interests of consumers, but also, at the same time, the food chain in Europe.
SwedishBeslut om skattepolitik överlåts med fördel till enskilda medlemsstater.
Decisions on taxation policy are best left to individual Member States.
SwedishDet är alltid en fördel för oss, eftersom vi då kan avvakta och se vilken ståndpunkt som vinner.
That always suits us, because we can then wait and see which position prevails.
SwedishMed dessa ändringsförslag finslipas reformen så att den blir till fördel för jordbrukaren.
These amendments will serve to hone the reform to make one that is good for the farmer.
SwedishFör det tredje kan vi dra fördel av de privilegier som den fria rörligheten för personer medför.
Thirdly, we can enjoy the privileges afforded by the free movement of persons.