« försäkra » traduction en anglais

SV

« försäkra » en anglais

SV försäkra
volume_up
[försäkrade|har försäkrat] {verbe}

1. Affaires

Går det att i framtiden försäkra sig mot den här sortens katastrofkonsekvenser?
Is it possible to insure ourselves in future against these kinds of calamities?
Framsynta och förnuftiga små och medelstora företag kan försäkra sig till en rimlig kostnad.
The astute and sensible SME can insure for a modest premium.
För jag har aldrig sett en försäkringsman vägra någon att försäkra sig mot en sådan risk.
I have never seen an insurer refuse to insure a non-existent risk.

2. autre

Kan kommissionen försäkra Europaparlamentet att den förpliktigar sig till att:
Can the Commission nevertheless assure the European Parliament that it undertakes:
Jag kan försäkra er, Donnelly, att kommissionen tar sitt ansvar.
I can assure you, Mr Donnelly, that the Commission is taking its responsibilities.
Jag kan försäkra er att kommissionen fäster stor betydelse vid dessa frågor.
Let me assure you that the Commission is paying these issues great attention.
   – Låt mig försäkra ledamoten om att vi har inlett konstruktiva förhandlingar.
   . Let me assure the honourable Member that we are engaged in constructive negotiations.
Jag vill än en gång försäkra mina kolleger om att jag inte är inblandad i någon typ av omstörtande verksamhet.
I wish to reassure my colleagues again that I am not engaged in any kind of subversive activity.
Jag kan återigen försäkra honom om att ordförandeskapet, eller rådet, inte kommer att missa något tillfälle att återuppta dialogen, om ett sådant tillfälle uppstår.
I can reassure him that the Presidency, or the Council, will not lose any opportunity to re-engage in dialogue, should the opportunity arise.
Jag vill bara att talmannen ska försäkra oss om att rådet har bjudits in.
I just want the President to guarantee that the Council has been invited.
Vi måste verkligen försäkra medborgarna att en liknande olycka aldrig mer kommer att inträffa.
We absolutely have to guarantee our citizens that a disaster of this type will never happen again.
Turkiet måste försäkra oss om att Öcalans liv kommer att sparas.
Turkey has to provide us with a guarantee that the life of Öçalan will be spared.
försäkra (aussi: försäkra sig, assurera)
volume_up
to insure [insured|insured] {v} (insure (an item of mail))
Går det att i framtiden försäkra sig mot den här sortens katastrofkonsekvenser?
Is it possible to insure ourselves in future against these kinds of calamities?
Framsynta och förnuftiga små och medelstora företag kan försäkra sig till en rimlig kostnad.
The astute and sensible SME can insure for a modest premium.
För jag har aldrig sett en försäkringsman vägra någon att försäkra sig mot en sådan risk.
I have never seen an insurer refuse to insure a non-existent risk.
Kan rådet försäkra att det kommer att sätta sig in i detta problem och sedan rapportera till parlamentet?
Finally, will the Council undertake to consider this problem and report back to Parliament?
Jag kan försäkra honom att arbetet har påbörjats inom generaldirektoratets forskningsprogram.
I can assure him that work has been undertaken under the DG Research programme.
Kan kommissionen försäkra Europaparlamentet att den förpliktigar sig till att:
Can the Commission nevertheless assure the European Parliament that it undertakes:
Den andra punkten, slutligen, är att försäkra att parlamentet har en viktig roll att spela.
The second key point, to conclude, is to affirm that Parliament has an important role to play.
Jag vill försäkra och bekräfta att kommissionen fullständigt stöder den nya text parlamentet har lagt fram.
I would like to affirm and confirm the Commission's total support for the new text presented by Parliament.
försäkra (aussi: påstå)
Vi måste försäkra oss om att näringsvärdet är bra och att hälsopåståendena är sanna.
We need to make sure that the nutritional value is good and that the health claims are true.
Här i parlamentet hör jag alltid till och med dem som är mest negativa till europeiska idéer försäkra att de är européer och inte mot EU.
Here in Parliament, I always hear even those who are most opposed to European ideas claiming that they are European and are not against Europe.
Tillämpningen av ett geografiskt kontrollsystem gör det möjligt att försäkra oss om att den tobak som man ämnar subventionera verkligen produceras effektivt.
The application of a geographic control system will ensure that subsidised tobacco is actually produced on the holdings for which the aid is claimed.
Jag kan försäkra er om att vi inte har sovit, utan om ni stöder våra idéer är lagstiftningsinstrumentet färdigt att presenteras för rådet.
I do not actually favour the European arrest warrant but, at the very least, minimum guarantees have to be put in place before any more legislation is agreed by the European Union.

Synonymes suédois de « försäkra »

försäkra

Exemples d'usage pour « försäkra » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishFör att försäkra oss om att vår fiskerinäring har en framtid behöver vi reformen.
In order to be sure that our fisheries industry has a future, we need the reform.
SwedishJag skulle emellertid vilja försäkra mig om att mitt röstande inte missförstås.
I would, however, like to ensure that my voting intentions are not misinterpreted.
SwedishLåt oss försäkra oss om att Kina har lika stort behov av oss som vi har av Kina.
Let us ensure, Commissioner, that China has as much need of us as we have of China.
SwedishOch kan ni försäkra mig om att jag kommer att kunna göra det vid det tillfället?
And can I have your assurance that I will be able to do so on that occasion?
SwedishJag kan emellertid försäkra dig om att vi följer den här frågan mycket noga.
I can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
SwedishInnan vi går vidare måste vi försäkra oss om att vi kan övervinna den utmaningen.
Before moving ahead, we must be certain that we can overcome this challenge.
SwedishJag vill försäkra mig om att de inte kommer att glömmas bort i diskussionen.
I would like reassurance, then, that they will not be forgotten in the discussion.
SwedishVi måste försäkra våra medborgare att vi vill upprätthålla höga normer i EU.
We need to reassure our citizens that we want to maintain high standards in Europe.
SwedishVi kommer emellertid att försäkra oss om att andemeningen av detta avspeglas i texten.
Nevertheless, we shall ensure that the spirit of such expectations is included.
SwedishFörsäkra oss på nytt om att människor i utvecklingsländer har rätt till hälsovård.
Reassure us that people in developing countries have a right to healthcare.
SwedishKan kommissionen försäkra oss om att den inte kommer att dra sig undan detta ansvar?
Can the Commission reassure us that it will not shirk these responsibilities?
SwedishKan ni försäkra oss om att det inte kommer att bli någon riktig spekulation?
Can you give us any assurance that there will not be any genuine speculation?
SwedishLikaså måste vi försäkra att alla stater är ärliga i sin inställning till Kosovo.
Equally, we must ensure that all the states talk honestly in their approach to Kosovo.
SwedishJag vill försäkra Watson om att vi är fullt medvetna om den brådskande situationen.
I do not really think that he has forgotten the need for this rapid action.
SwedishKan kommissionären försäkra att det kommer att hävas inom överskådlig framtid?
Can the Commissioner give assurances that it will be lifted in the foreseeable future?
SwedishJag kan försäkra er alla om att minsta samröre med honom bekräftar detta.
I wish to reassure everybody, the briefest of contact with him would confirm this.
SwedishEndast en kooperativ regional ledning kan försäkra ett riktigr bevarande.
Only a cooperative regional management system will ensure proper conservation.
SwedishJag kan försäkra er att kommissionen är beredd att gå långt i fallet Ukraina.
It is true that, in principle, its approach is the same for all countries.
SwedishVi måste också försäkra oss om att våra handelspartner håller sina löften.
We must also ensure that our trading partners also honour their commitments.
SwedishVi måste dock försäkra oss om att vi får in män i debatten, och då särskilt unga män.
We must ensure, however, that we bring men, particularly young men, into this debate.