« försvara » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous försvåra
SV

« försvara » en anglais

SV försvara
volume_up
{verbe}

1. général

försvara (aussi: skyddar, värna, värja)
Det är faktiskt lättare att försvara förorterna än att försvara Marocko.
It is actually easier to defend the suburbs than it is to defend Morocco.
Det är er uppgift att försvara tjänstedirektivet och inte protektionismen.
It is your job to defend the Services Directive, not to defend protectionism.
Det är precis lika dumt att försvara en regel som inte fungerar som att försvara en dum regel.
It is just as stupid to defend a rule that does not work as to defend a stupid rule.
Därför finns det all anledning att behålla och försvara detta förslag till direktiv.
For this reason, to maintain and defend the proposed directive under discussion still makes total sense.
Ingen kan längre försvara kritiken från jordbrukslobbyn om att mer än hälften av bekämpningsmedlen kommer att försvinna.
Nobody can maintain any longer the criticism levelled by the farming lobby that more than half of pesticides will disappear.
Det får inte vara en princip för att försvara att EU: s lagstiftning är den rätta och inte skall kunna ifrågasättas.
It ought not to be a way of maintaining that EU legislation is right and should not be called into question.
Vi vill inte höra några invändningar om att det är nödvändigt att försvara fosterlandet på nationell och europeisk nivå!
Let nobody plead the need to defend their country at national level and continental level!
På grund av dessa problem måste Europaparlamentet försvara programmens gemensamma finansiering.
Because of these kinds of problems the European Parliament must plead the case of the joint-funding of programmes.
Vi stöder inte terrorism, men vi vill försvara principen att alla individer har rätt till en opartisk rättegång och vi vädjar om att dödsstraffet ska avskaffas.
We do not support terrorism, but we want to defend the principle where each person has the right to an impartial trial, and we are pleading in favour of the abolition of the death penalty.
försvara (aussi: upprätthålla)
Vi måste konsekvent försvara minoriteters rätt att bevara och utveckla sin kultur.
We must consistently uphold the right of minorities to retain and develop their culture.
Jag kommer alltid att noggrant, beslutsamt och regelrätt försvara detta här.
I shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.
Kommissionen och den nya ordföranden måste försvara denna agenda.
The Commission and the new President must uphold this agenda.

2. Militaire

försvara
Wathelet skall i en ansvarsprocedur ha möjlighet att försvara sig.
If he is to be held accountable Mr Wathelet should have the opportunity to defend himself.
Vi måste fortsätta att vara mycket vaksamma när det gäller att försvara de sociala landvinningarna.
We will need to remain very vigilant about holding onto social achievements.
Låt amerikanerna försvara sina intressen, låt dem med kraft försvara sin säkerhet – ingen kommer att anklaga dem för det.
Let the Americans defend their interests, let them resolutely defend their security; nobody will hold that against them.

Synonymes suédois de « försvara »

försvara

Exemples d'usage pour « försvara » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet är ju det saken gäller i det här fallet och vi tänker försvara våra rättigheter.
After all, that is what this is all about and we are standing up for our rights.
SwedishEtt initiativ som vi som parlamentariker vill försvara gentemot väljarna.
Agenda 2000 is a challenge, but it also demonstrates Europe's internal strength.
SwedishVi måste ha modet att stödja denna kompromiss i dag och att försvara den externt.
We should have the courage to endorse this compromise today and champion it externally.
SwedishI dag krävs det verkligt mod för att visa och försvara sin nationella medvetenhet.
The mindless dictatorship is systematically destroying national values and identities.
Swedish   – Vi hoppas alla att ni ska lyckas försvara EU:s intressen i detta sammanhang.
   We all hope that you will succeed in defending Europeans’ interests on this occasion.
SwedishNär jag mönstrade på, svor jag en ed att försvara Jorden från alla dess fiender.
When I joined the military, I swore to protect Earth against any enemy.
SwedishFör vissa går det tydligen bra att försvara en diktatur, bara den är politiskt korrekt.
To some, a dictatorship is quite justifiable as long as it is politically correct.
SwedishTrots det ger den Internetanvändarna rättsliga verktyg att försvara sig.
Nevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.
SwedishFör det första: hur kan vi bättre försvara den särskilda och differentierade behandlingen?
Firstly, how can we make a better defence of special and differential treatment?
SwedishI den här processen vill socialisterna försvara den europeiska sociala modellen.
In doing so, the Socialists want to protect the European social model.
SwedishTillsammans måste vi också försvara de mänskliga värden som EU bygger på.
We must also join together in defending the humane values on which the EU is based.
Swedish   – Jag vill nu träda fram för att försvara föredraganden Othmar Karas ståndpunkt.
   I would like to appear before you now to support the position of the mover, Mr Karas.
SwedishI dag kämpar vi återigen för frihet och för att försvara vårt oberoende.
Today, we are once again fighting for freedom and defending our independence.
SwedishVi måste betala det priset men vi måste också med kraft försvara sanningen.
We have to pay that price, but we must be vigorous in defending the truth.
SwedishVad är det för ideologiskt, frågar jag er, med att försvara de länder som producerar kakao?
What makes defending cocoa-producing countries an ideological matter, I ask you?
SwedishVilken västlig stat skulle utan att försvara sig ha tålt något sådant?
Which Western Government would stand by and let that happen in its own country?
SwedishDet är synd att han inte är beredd att försvara de 1,24 procent som kommissionen föreslår.
It can be achieved through fiscal policy, by making those who have more pay more.
SwedishI stället krävs åtgärder för att försvara EU:s textilsektor och dess arbetstillfällen.
There is a need for measures defending the European textiles sector and related jobs.
SwedishDe måste ha lag och ordning internt och det finns ett behov av att försvara sig utåt.
They need to have law and order internally and there is a need for defence externally.
SwedishVi måste ta djärva steg för att försvara bred tillgång till och insyn i alla handlingar.
We have to be very bold in defending broad access and transparency to all documents.