« fast eller » traduction en anglais

SV

« fast eller » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « fast eller » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « fast eller » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishÄr det bäst att behålla en fast eller rörlig växelkurs under en konjunkturnedgång?
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
SwedishKommissionen måste tala om huruvida man kommer att hålla fast vid sitt förslag eller inte.
The Commission has to tell us whether or not it is maintaining its proposal.
SwedishEn " fast " fältfunktion fastställer datum eller klockslag när kommandot infogas.
A " fixed " field function defines the date and time according to when the field was inserted.
SwedishRådet håller inte fast vid sina löften eller utfästelser ens i de fall där de har noterat dessa.
You know, it is a terrible thing, this Council’ s slogan is ‘ Hands off my money!’
SwedishGlöm inte att det också finns mycket bra tidningar för att leta efter fast jobb eller deltidsjobb!
Don’t forget there are very good newspapers for finding a permanent or part-time job!
SwedishEn konstitution slår fast organisationens eller landets struktur och dess medborgares rättigheter.
Mr President, every country and every international organisation needs a constitution.
SwedishRådet håller inte fast vid sina löften eller utfästelser ens i de fall där de har noterat dessa.
Even where the Council has taken note of it, it does not keep its word or its commitments.
SwedishDatumet kan antingen inte ändras längre (datum fast) eller uppdateras automatiskt (datum var.).
This either can no longer be changed (Date fix) or it is updated automatically (Date var.).
SwedishKommissionen kommer sedan i själva verket den 16 oktober att säga om denna bedömning står fast eller inte.
The Commission will then state on 16 October whether or not this judgment still applies.
SwedishEn konstitution slår fast organisationens eller landets struktur och dess medborgares rättigheter.
A constitution defines the structure of the organisation or country and the rights of its citizens.
SwedishDet är orimligt att hålla fast vid kärnvapen eller ens vid möjligheten till en första insats med kärnvapen.
It is absurd to want to continue to retain nuclear weapons or even the first-strike option.
SwedishDet är riktigt att vissa sitter fast i långsamma eller svåra institutionella förfaranden.
It is true that some of them are caught up in the slow pace or difficulties of their institutional procedures.
SwedishÄr det något som man vill hålla fast vid och utveckla, eller är det något som man vill avveckla?
Is this something we want to hold on to and develop or is it something we want progressively to do away with?
SwedishArktiska rådet är givetvis i sig självt en organisation med icke-bindande regler och utan fast budget eller personal.
The Arctic Council, of course, is itself a soft-law organisation with no fixed budget or staff.
SwedishFrågan är då om man skall stå fast vid principerna, eller om man skall anpassa sig till den verklighet som faktiskt råder.
Then the question is whether we should stick to our principles or adapt to reality as it stands.
SwedishSlå 112 på vilken telefon som helst, fast eller mobil, om du vill nå räddningstjänsten i något av EU-länderna.
To contact the emergency services in any EU country from any phone, fixed or mobile, dial 112, free of charge.
SwedishPå grund av konvergensen kan inte sändaren veta om meddelandet tas emot på en mobil eller en fast terminal.
The sender cannot know whether a message will be received on a mobile or fixed terminal because of the convergence.
Swedish(PT) Om det är en sak som vi kan och måste hålla fast vid utan tvivel eller utan tvekan, så skulle det vara denna.
If there is one cause to which we can and must adhere without any doubt or hesitation, this would be it.
SwedishDet skulle vara en skam för EU om detta projekt skulle köra fast eller misslyckas på grund av bristande finansiellt stöd.
It would be an embarrassment for the EU if this project were to stall or fail due to lack of financial backing.
SwedishKlicka på Anpassa teckensnitt om du vill ange standardteckensnitt, teckensnitt med fast bredd, minsta teckensnittsstorlek eller kodning.
Click Customize fonts to specify your standard and fix-width fonts, minimum font size, and encoding.

Autres mots

Swedish
  • fast eller