SV fastställa
volume_up
[fastställde|har fastställt] {verbe}

1. général

Vi skulle även kunna fastställa ytterligare subventioner särskilt för kreativa små och medelstora företag.
We could also arrange additional subsidies for especially creative small and medium-sized enterprises.
Vi skulle enkelt kunna fastställa ett sådant om vi var villiga att anta ett dåligt direktiv men om vi vill ha ett bra direktiv så behöver vi mer tid.
We could easily arrange one if we were prepared to accept a bad directive, but, if we want a good directive, we need more time.
Jag är övertygad om att vi nu skulle ha haft en överenskommelse om det hade lämnats till den kollektiva självständigheten att fastställa och förlägga arbetstiden.
I am convinced that we would now have an agreement if it had been left to collective autonomy to arrange and organise working time.
Arbetsgivarna måste fastställa och bedöma riskerna och informera arbetstagarna om dessa risker.
Employers must determine and assess risks and inform the workers of these risks.
Ett viktigt instrument är att utvärdera olika slags sysselsättning och arbeten och att fastställa deras pris.
An important instrument is to evaluate occupations and jobs and to assess their price.
Dessa åtgärder grundar sig främst på arbetsgivarnas skyldighet att fastställa och bedöma riskerna.
These rest primarily on the obligation incumbent on employers to determine and assess risks.
På det sättet har medlemsstaterna själva möjlighet att fastställa påföljdssatsen.
This enables Member States themselves to determine the punishment.
Syftet med omröstningen är endast att fastställa en rangordning.
The aim of this vote is simply and exclusively to determine the order of precedence.
I egenskap av lagstiftare är det dock vår roll att fastställa just dessa kriterier.
As legislators, it is precisely our role to determine these criteria.
fastställa (aussi: slutföra)
Medlemsländernas expertgrupp träffas i morgon för att slutligen fastställa dessa detaljer.
The group of Member State experts meets tomorrow to finalise these details.
Hittills har Ryssland vägrat att fastställa en gräns mot Lettland.
Until now, Russia has refused to finalise a border with Latvia.
Detta betyder att kommissionen och rådet snabbt måste fastställa EU:s ståndpunkt i fråga om de fyra återstående kapitlen: konkurrens, regionalpolitik, jordbruk och budget.
This means that the Commission and Council must rapidly finalise the EU position on the four remaining chapters: competition, regional policy, agriculture and budget.
fastställa (aussi: hårdna, fästa, sätta på, stanna)
Det skulle allvarligt skada alla staters rättighet att fastställa och kräva in skatter.
This would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.
Det kommer att fastställa betalningsnivåerna med en ökning på 2,91 procent.
It will fix the level of payments with an increase of 2.91%.
Det är i dag för tidigt att fastställa ett datum för anslutningen.
It is still too early to fix a date for accession.
Syftet med dessa tester var att fastställa smittonivån i Europeiska unionen.
The purpose of those tests was to identify the level of infectivity in the European Union.
Vi måste fastställa risken för att unga utvecklar spelberoende.
We need to identify the risk of gambling addictions developing in young people.
Endast ett fåtal medlemsstater kunde fastställa den totala kostnaden för asylförfaranden.
Only a few Member States could identify the full cost of asylum procedures.
Det är inte förnuftigt att fastställa ett europeiskt stödsystem, och det har vi heller inte gjort.
It is not reasonable to prescribe a European support system, and nor have we done so.
Om vi här slår fast siffror måste vi också fastställa hur, när och var vi skall mäta.
If we prescribe figures here, then we must also prescribe how we measure, when we measure and where we measure.
Jag skulle vilja föreslå kommissionen att fastställa en deadline för genomförandet av strukturutgifterna.
I would like to suggest to the Commission that it prescribe a deadline by which the reforms have to be carried out.
fastställa (aussi: skriva upp, skriva ned)
Och omvänt, försöken att fastställa regler för en ordentlig förvaltning.
And, inversely, how does one set down rules for proper administration?
Europeiska rådets uppgift är att fastställa politiska riktlinjer.
The European Council exists to set down policy guidelines.
Vad är er inställning till det och kommer ni att fastställa normer?
What is your attitude to it, and are you going to set down standards?
För det första måste vi fastställa Kosovos status utan onödig fördröjning.
Firstly, we must settle Kosovo's status without unnecessary delay.
Jag anser dock att det är mycket önskvärt att fastställa ett slutdatum för den utvärderingen.
However, I am of the opinion that it is very desirable to settle on an end date for this evaluation.
What is more, it took six hours to settle the fine.
Jag befinner mig inte i en ställning där jag kan fastställa särskilda villkor.
I am not in a position to state specific conditions.
Är det varje enskild medlemsstat, som skall fastställa kriterierna?
Is it each individual Member State which must determine these criteria?
Det skulle allvarligt skada alla staters rättighet att fastställa och kräva in skatter.
This would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.
Samma myndigheter måste också se till att kvalificerade personer utnämns, fastställa administrativa ansvarsområden, ombesörja en bra information och personalutbildning på alla nivåer.
The same authorities will also need to appoint qualified people, define administrative responsibilities and ensure that there is proper information and training for staff at all levels.
fastställa (aussi: slutföra)
fastställa (aussi: inrätta)

2. Affaires

fastställa
Det skulle allvarligt skada alla staters rättighet att fastställa och kräva in skatter.
This would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.
Det kommer att fastställa betalningsnivåerna med en ökning på 2,91 procent.
It will fix the level of payments with an increase of 2.91%.
Det är i dag för tidigt att fastställa ett datum för anslutningen.
It is still too early to fix a date for accession.
För det första måste vi fastställa Kosovos status utan onödig fördröjning.
Firstly, we must settle Kosovo's status without unnecessary delay.
Jag anser dock att det är mycket önskvärt att fastställa ett slutdatum för den utvärderingen.
However, I am of the opinion that it is very desirable to settle on an end date for this evaluation.
What is more, it took six hours to settle the fine.

Exemples d'usage pour « fastställa » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDenna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
SwedishDet är vår uppgift som politiker att fastställa målen och de överordnade ramarna.
It is our task as politicians to establish goals and set the general frameworks.
SwedishVi befinner oss dock i ett mycket tidigt skede i processen att fastställa stadgan.
However, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.
SwedishKommissionen agerar för att fastställa energieffektivitetsmål för gemenskapen.
The Commission argues in favour of setting a Community energy efficiency target.
SwedishDessutom är det mycket svårt att fastställa ursprunget för produkterna i fråga.
It is also very difficult to establish the origin of the products in question.
SwedishUnionen skall fastställa och genomföra en gemensam jordbruks - och fiskeripolitik.
The Union shall define and implement a common agriculture and fisheries policy.
SwedishMan bör också fastställa prioriterade områden där säkerheten måste förbättras.
Priority areas where safety needs to be improved further should be identified too.
SwedishDärför måste vi fastställa en detaljerad tidsplan för nya lagstiftningsförslag.
That is why we have set out a detailed calendar of new regulatory proposals.
SwedishKommissionen föreslår att den själv bör fastställa ETI:s strategiska agenda.
The Commission is proposing that it should set the EIT's strategic agenda itself.
SwedishFör det andra bör medlemsstaterna ha rätt att själva fastställa punktskatter.
Secondly, Member States should be allowed to set excise duty rates themselves.
SwedishEU-länderna är ansvariga för att driva in skatter och fastställa skattesatser.
National governments are responsible for raising taxes and setting tax rates.
SwedishVi vill också fastställa andelen obligatoriska fartygsinspektioner till 25 procent.
Moreover, we wish to set the level for mandatory inspection at 25% of all vessels.
SwedishDet är också viktigt att fastställa vilken roll samordnaren mot terrorismen ska ha.
It is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
SwedishDe enskilda medlemsstaterna ansvarar naturligtvis för att fastställa inresekvoter.
Obviously the individual Member States are responsible for laying down entry quotas.
SwedishEU måste kunna fastställa sin egen politik med sina helt och hållet egna medel.
The Union must be able to define its own policy with its genuine own means.
SwedishDärför skulle kompromissen att fastställa en period på 70 år vara en bra idé.
That is why the compromise setting a period of 70 years would be a good idea.
SwedishDessutom är det inte realistiskt att fastställa en treårig tidsfrist för detta arbete.
Furthermore, it is not realistic to set a three-year deadline for this exercise.
SwedishDet är helt enkelt frågan om att fastställa en rangordning mellan dessa kandidater.
All we are doing is establishing an order of precedence among the candidates.
SwedishI detta sammanhang har rådet tvingat Europaparlamentet att fastställa prioriteringar.
In this context, the Council has forced the European Parliament to set priorities.
SwedishLåt oss fastställa något slags ingripande av hänsyn till folket i Zimbabwe.
Let us have some determined action for the sake of all the people of Zimbabwe.