« finansiera » traduction en anglais

SV

« finansiera » en anglais

SV finansiera
volume_up
[finansierade|har finansierat] {verbe}

Finanssektorn behöver den sortens trovärdighet för att finansiera ekonomin.
The financial sector needs this kind of credibility to finance the economy.
Det är inte tänkt att vi ska finansiera infrastrukturen institutionellt.
It is not intended that we finance institutionally the infrastructure.
Det tillåter också kommissionen själv att finansiera studier och pilotprojekt.
It also allows the Commission itself to finance studies and pilot projects.
Kommissionen fortsätter dock att indirekt finansiera kärnkraftslobbyn.
Nonetheless, the Commission continues to indirectly fund the nuclear lobby.
Enligt gällande regler kan vi inte längre finansiera dessa organisationer.
In accordance with the present rules, we can no longer fund these organisations.
Jag ifrågasätter detta, eftersom denna är van vid att finansiera strukturåtgärder.
I question the legitimacy of this section being used to fund structural measures.
finansiera (aussi: stödja, stödja med pengar)
volume_up
to bankroll {v} [Amer.]
Man beslöt då uttryckligen att medel inte skulle användas för att finansiera valkampanjer.
It was expressly decided at that time that money should not be used to bankroll election campaigns.
Liksom tidigare verkar man förvänta sig att länder som Storbritannien glatt kommer att fortsätta att finansiera denna skenande galenskap.
As in the past, the expectation seems to be that countries like the United Kingdom will happily continue to bankroll this runaway madness.
finansiera (aussi: använda, utnyttja, dra fördel av, omsätta)
volume_up
capitalise {v} [Brit.]

Synonymes suédois de « finansiera »

finansiera

Exemples d'usage pour « finansiera » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDetta inbegriper förslaget att finansiera forskning på embryonala stamceller.
This includes the proposal for the funding of research into embryonic stem cells.
SwedishI dag har till och med stora medlemsstater svårt att finansiera nya försvarssystem.
Today, even the large Member States have trouble funding new defence systems.
SwedishVi måste gemensamt se till att vi också kan finansiera det som vi vill göra.
We must together ensure that whatever it is that we want can also be financed.
SwedishHur ska vi kunna finansiera tillväxten i väntan på att den blir självgående?
From where can we obtain funding for growth before it becomes self-sustaining?
SwedishGenom att finansiera forskning och utveckling, genom att stödja investeringar ...
Through funding research and development, through supporting investment...
SwedishFör oss är 1,24 procent av BNP en miniminivå för att finansiera det nya EU.
For us, 1.24% of GDP is the minimum threshold for financing the new European Union.
SwedishOm vi ska ta denna fråga på allvar måste kommissionen hitta vägar att finansiera den.
If we are to take this cause seriously, the Commission must find ways of funding it.
SwedishJag har alltid trott att kategori 3 var till för att finansiera den interna politiken.
We will see to it that adequate controls are ensured in the agencies in the future.
SwedishDet är uppenbart att sättet att finansiera EU-kostnader ska vara helt öppet.
It is clear that the way EU costs are financed should be fully transparent.
SwedishRisken är att dessa medel skulle kunna användas för att finansiera nya terroristattacker.
The risk is that these funds could be used for financing new terrorist attacks.
SwedishAlla EU-stater har inte samma möjligheter när det gäller att finansiera denna åtgärd.
Not all EU states have the same possibilities when it comes to financing this measure.
SwedishVi måste dock även finna sätt att finansiera hanteringen av dessa problem.
However, we must also find funding methods for dealing with these problems.
SwedishDessa åtgärder ska finansiera medborgarnas köp av nya bilar sägs det.
These measures would supposedly provide financing for citizens to buy new cars.
SwedishHon sade att man kan företa sig nya saker som staten då kan finansiera ytterligare.
She said that we could do new things which the State could provide for.
SwedishJag måste framhålla att vi har börjat titta på nya sätt att finansiera utvecklingsstödet.
I must say that we have started to look into new forms of development aid financing.
SwedishSomliga påstod att detta endast skulle finansiera de stora partierna.
There were some who claimed that this would only be financing the big parties.
SwedishDet första steget var att vi lyckades finansiera Galileo ur EU-budgeten.
The first step was that we managed to get Galileo financed out of the European budget.
SwedishJag anser att var och en av oss ska ha ansvar för att finansiera EU.
In my opinion every one of us should bear responsibility for financing the EU.
SwedishPlanerar kommissionen även i framtiden att finansiera den turkiska armén?
Does the Commission plan to continue funding the Turkish army in future?
SwedishHar kommissionsledamot Günther Oettinger inte redan åtagit sig att finansiera det projektet?
Has Commissioner Oettinger not already committed himself to financing that project?