« fordra » traduction en anglais

SV

« fordra » en anglais

SV

fordra [fordrade|har fordrat] {verbe}

volume_up
1. général
Att då fordra att de kastas ut, vilket flera kolleger har sagt, är utomordentligt smaklöst med tanke på de problem som de står inför!
And then to demand, as several Members have done, that they be expelled is, in view of the problem facing these people, in extremely bad taste.
Man måste fordra att om en regering, en stat, orsakar alla andra så massiva kostnader, måste dessa kostnader kunna krävas tillbaka från den regeringen.
We must demand that if a government, a state, burdens all the others with such massive costs, these costs can then be demanded back from that government.
Just i samband med kraven på regeringskonferensens arbete bör tyngdpunkten ligga på att fordra en klar ansvarsavgränsning.
When it comes to the demands made on the Intergovernmental Conference agenda, it is the call for there to be clear delimitation of competences that should take centre stage.
Regionala särdrag kommer att fordra en särskild inriktning mot humanitärt och militärt bistånd, så att säkerhet och stabilitet upprättas.
The regional characteristics will require a special focus on humanitarian and military capacity in order to provide security and stability.
Vissa av dem kommer kanske att fordra lagstiftningsåtgärder som ett komplement till den första etappen, dvs. den " säkerhetsförordning" som för närvarande är under behandling.
Some of these measures will perhaps require legislative initiatives supplementing the first stage, represented by the 'Security' regulation currently being examined.
Vissa av dem kommer kanske att fordra lagstiftningsåtgärder som ett komplement till den första etappen, dvs. den " säkerhetsförordning " som för närvarande är under behandling.
Some of these measures will perhaps require legislative initiatives supplementing the first stage, represented by the 'Security ' regulation currently being examined.
2. Affaires
Att då fordra att de kastas ut, vilket flera kolleger har sagt, är utomordentligt smaklöst med tanke på de problem som de står inför!
And then to demand, as several Members have done, that they be expelled is, in view of the problem facing these people, in extremely bad taste.
Man måste fordra att om en regering, en stat, orsakar alla andra så massiva kostnader, måste dessa kostnader kunna krävas tillbaka från den regeringen.
We must demand that if a government, a state, burdens all the others with such massive costs, these costs can then be demanded back from that government.
Just i samband med kraven på regeringskonferensens arbete bör tyngdpunkten ligga på att fordra en klar ansvarsavgränsning.
When it comes to the demands made on the Intergovernmental Conference agenda, it is the call for there to be clear delimitation of competences that should take centre stage.

Synonymes suédois de « fordra »

fordra

Exemples d'usage pour « fordra » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet verkar också vara bättre än sanktioner som inte går att fordra in.
It would also seem to be better than imposing sanctions that do not yield anything.
SwedishAtt då fordra att de kastas ut, vilket flera kolleger har sagt, är utomordentligt smaklöst med tanke på de problem som de står inför!
And then to demand, as several Members have done, that they be expelled is, in view of the problem facing these people, in extremely bad taste.
SwedishRegionala särdrag kommer att fordra en särskild inriktning mot humanitärt och militärt bistånd, så att säkerhet och stabilitet upprättas.
The regional characteristics will require a special focus on humanitarian and military capacity in order to provide security and stability.
SwedishÄndå var rädslan stor i början av månaden för att den världsomspännande finansiella instabiliteten kommer att fordra alltför mycket av detta lands ekonomi.
Yet at the beginning of this month there were great fears that the worldwide financial instability would overtax its economy.
SwedishI våra ändringsförslag strävar vi efter att fordra att varje medlemsstat som vill neka invandring på dessa grunder tillhandahåller mycket tydlig motivering.
Our amendment seeks to insist that any Member State wishing to refuse entry on those grounds provides very clear justification.
SwedishDet föreliggande yttrandet har enligt vår uppfattning fått till stånd en vettig kompromiss av intressena, utan att fordra för mycket av leverantörerna.
In our view this opinion strikes a sensible balance between the different interests without making too many demands on the providers.
SwedishJust i samband med kraven på regeringskonferensens arbete bör tyngdpunkten ligga på att fordra en klar ansvarsavgränsning.
When it comes to the demands made on the Intergovernmental Conference agenda, it is the call for there to be clear delimitation of competences that should take centre stage.
SwedishMan måste fordra att om en regering, en stat, orsakar alla andra så massiva kostnader, måste dessa kostnader kunna krävas tillbaka från den regeringen.
We must demand that if a government, a state, burdens all the others with such massive costs, these costs can then be demanded back from that government.
SwedishVissa av dem kommer kanske att fordra lagstiftningsåtgärder som ett komplement till den första etappen, dvs. den " säkerhetsförordning" som för närvarande är under behandling.
Some of these measures will perhaps require legislative initiatives supplementing the first stage, represented by the 'Security' regulation currently being examined.
SwedishVissa av dem kommer kanske att fordra lagstiftningsåtgärder som ett komplement till den första etappen, dvs. den " säkerhetsförordning " som för närvarande är under behandling.
Some of these measures will perhaps require legislative initiatives supplementing the first stage, represented by the 'Security ' regulation currently being examined.
SwedishIfall så många av oss nu är tvingade att fordra av folket i våra länder att göra uppoffringar, så kan det endast fungera, i sann demokratisk anda, om vi också gör uppoffringar.
If so many of us are now forced to require the people in our countries to make sacrifices, this can only function, in the spirit of democracy, if we, too, make sacrifices.
SwedishVi måste fordra en utveckling av den civila dimensionen i fredsframtvingande insatser och fredsbevarande uppdrag, liksom krishantering och återuppbyggnad efteråt.
We have to insist on the development of the civilian dimension of the peace enforcement and peace keeping missions, as well as of the crisis management and post-crisis rehabilitation operation.