« främjande » traduction en anglais

SV

« främjande » en anglais

SV främjande
volume_up
{neutre}

främjande (aussi: stöd, marknadsföring, befordran, avancemang)
volume_up
promotion {substantif}
Jag har fått höra om främjande av hat, främjande av diskriminering, främjande av ondska.
I have heard from them about the promotion of hatred, the promotion of discrimination, the promotion of evil.
Angående: Främjande av polisstatsmentalitet och informatörskultur i text från Europol
Subject: Promotion of police-state mentality and informer culture in EUROPOL text
Det finns ingen orsak, och det finns ingen ursäkt för främjande av hat.
There is no reason, and there is no excuse, for the promotion of hatred.
främjande (aussi: förskott, framsteg, förbättring, befordran)
volume_up
advancement {substantif}
Utveckling får inte blandas ihop med ensidigt främjande av stora jordbruksexportörers intressen.
Development should not be confused with the single-sided advancement of the interests of large agricultural exporters.
För ekonomisk tillväxt, för främjande av företagen, för sysselsättningen och för konsumenterna.
The need for this is enormous - for economic growth, for the advancement of companies, for employment and for consumers.
Det gör det omöjligt för dessa samma medlemsstater att vid regeringskonferensen misslyckas med att ge en effektiv mening vad gäller skydd och främjande av grundläggande fri- och rättigheter.
It makes it impossible for those same Member States, at the IGC, to fail to give operational meaning to the protection and advancement of fundamental rights.
främjande (aussi: understöd, eggelse, uppmuntran)
volume_up
encouragement {substantif}
Det är just därför främjande av investeringar i forskning står i centrum för Lissabonstrategin.
This is precisely why the encouragement of investment in research was placed at the heart of the Lisbon strategy.
Då får vi konsekventa mål, skatteharmonisering där det är möjligt och främjande av arbetsintensiva tjänster.
We will then have consistent goals, tax harmonisation where possible and encouragement for labour-intensive services.
Kommissionen, som kan vara en drivande kraft, bör ha en främjande roll, med de medel som den förfogar över.
The Commission, which could act as a driving force, must provide encouragement using the resources it has available.
främjande (aussi: lättnad)
volume_up
facilitation {substantif}
För det andra vill jag ta upp främjande av tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster.
My second point concerns facilitation of cross-border service provision.
I vilket fall som helst är inte en formell kontroll av kvalifikationer av värdmedlemsstater förenlig med ett verkligt främjande av tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster.
In any case, formal control of qualifications by host Member States is not compatible with a real facilitation of cross-border service provision.
När det gäller de så kallade Singaporefrågorna förordas således att man officiellt skall inleda förhandlingarna om konkurrens, investeringar, främjande av handel och offentlig upphandling.
On what are known as the Singapore issues, it consequently recommends that negotiations should be officially opened on competition, investments, trade facilitation and public procurement.

Exemples d'usage pour « främjande » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishFrämjande av innovation måste vara en integrerad del av EU:s konkurrensstrategi.
Promoting innovation must be an integral part of the EU's competition strategy.
SwedishDet är också ett stort steg framåt vad beträffar främjande av kvinnligt företagande.
It also takes a big step forward in terms of promoting female entrepreneurship.
SwedishFörslag som detta misskrediterar bara initiativ till främjande av kvinnor.
Proposals such as this only discredit the initiatives taken to promote women.
SwedishJag är självklart positiv till ett aktivt främjande av förnybara energikällor.
Naturally I am in favour of actively promoting renewable energy sources.
SwedishDet måste minskas genom främjande av flexibla åtgärder med snabbare resultat.
It must be reduced by promoting flexible actions and with faster results.
SwedishAngående: Främjande av ungdomars deltagande i politik och samhällsliv
Subject: Promoting the participation of young people in political and civil life
SwedishFrämjande av användningen av flytande biobränslen, biogas och geotermisk energi.
promoting the use of liquid biofuels, biogas and geothermal energy;
SwedishAngående: Främjande av förnybara energikällor och användning av dessa inom järnvägstransport
Subject: Support for renewable energy sources and the use thereof in rail transport
SwedishJag tänker på de viktiga punkterna om främjande av vårt södra jordbruk.
I refer to the important statements that promote our southern agriculture.
SwedishFör mig är alltså främjande av vildmarksturism en ren motsägelse av begreppet vildmark.
So for me, promoting wilderness tourism is a mere contradiction of the term 'wilderness'.
SwedishBland dessa finns fonder för främjande av utbildning genom livslångt lärande.
Among them are funds to assist training through lifelong learning.
SwedishFrämjande av sysselsättning är dock något långsiktigt, något för en strukturell politik.
Promoting employment, however, is a long-winded affair and comes under structural policy.
SwedishEtt främjande av en bra hälsovård och utbytet av god praxis är saker som jag kan hålla med om.
Promoting good healthcare and exchanging good practices are points I endorse.
SwedishOtillbörligt utnyttjande av ID-kort visar sig inte alltid vara främjande för ett hållbart samhälle.
The improper use of ID does not always prove conducive to a sustainable society.
SwedishDenna reglering fungerar alltså snarare hämmande än främjande.
This regulation, therefore, has a restricting rather than a stimulating effect.
SwedishFrämjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (kortfattad redogörelse)
Progress towards a European contract law for consumers and businesses (short presentation)
SwedishGrönbokens underrubrik lyder " främjande av innovation genom patent ".
The Green Paper is subtitled: 'promoting innovation through patents '.
SwedishGrönbokens underrubrik lyder " främjande av innovation genom patent" .
The Green Paper is subtitled: 'promoting innovation through patents'.
SwedishÄr detta det främjande av jordbruksprodukternas kvalitet som vi talar så mycket om?
Is this the Community’ s policy on transparency and labelling?
SwedishVi är helt emot ett främjande av en europeisk politisk integrering.
We are fundamentally opposed to further European political integration.