SV framför
volume_up
{adverbe}

framför
Framför mig har jag " De Automatiseringsgids ", en känd nederländsk dagstidning.
I have the 'Automatiseringsgids ' of a famous Dutch newspaper, in front of me.
Framför mig har jag " De Automatiseringsgids" , en känd nederländsk dagstidning.
I have the 'Automatiseringsgids' of a famous Dutch newspaper, in front of me.
Med detta kommando placeras ett objekt framför ett annat objekt.
Choose this command to position an object in front of another object.

Synonymes suédois de « framför »

framför
framföra

Exemples d'usage pour « framför » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishI ett civiliserat samhälle måste vi sätta våra barns säkerhet framför allt annat.
In a civilised society, we must put the safety of our children above everything.
SwedishDetta gäller framför allt batterier, som fortfarande är den dyraste komponenten.
This applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.
SwedishVi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
Above all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
SwedishJag ber att ni till Roth-Behrendt framför våra önskningar om en snar förbättring.
I would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
SwedishFramför allt tillåts olika tillträdesnivåer när det gäller systemets information.
In particular, it permits selective access to the information within the system.
SwedishDet utvecklingspolitiska målet framför andra måste förbli kampen mot fattigdom.
The war on poverty must continue to be the overriding aim of development policy.
SwedishVi stöder kommissionens strategi, framför allt kommissionsledamot Füles strategi.
We support the Commission approach, and that of Commissioner Füle in particular.
SwedishFramför allt fastslog vi att detta måste beslutas av politiker, inte av jurister.
Above all, we said, this must be a decision of politicians, and not of lawyers.
SwedishGör något, framför förslag till rådet och låt rådet vidta åtgärder.
Commissioner, do something, put proposals to the Council and make it take action.
SwedishEuron behöver inte bara en stabilitets- utan framför allt också en tillväxtpakt.
The euro needs not only a pact for stability, but also, primarily, for growth.
SwedishEtt bevis på denna vilja är framför allt den nya europeiska sjösäkerhetsbyrån.
The new European Maritime Safety Agency is proof positive of this determination.
SwedishFramför allt vill jag gratulera de nya medlemsländerna till deras ansträngningar.
More importantly, I want to compliment the new Member States for their efforts.
SwedishIngen vill bli utsatt för denna kritik, och framför allt vara ansvarig för detta.
No one wants to be exposed to this criticism and, above all, this responsibility.
SwedishMånga gerillarörelser föredrar till och med barnsoldater framför vuxna soldater.
Many guerrilla movements even prefer child soldiers to fully-grown combatants.
SwedishDen måste givetvis vara neutral och måste framför allt ha utsikter att lyckas.
It certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.
SwedishHög kvalitet och framför allt gränsöverskridande tjänster är kontinentens framtid.
High-quality and cross-border services in particular are this continent's future.
SwedishDet här är inte uteslutande ett kvinnoproblem, men det berör framför allt kvinnor.
This is not exclusively a women’s problem, but it does particularly affect women.
Swedish. – Ett frihandelsområde är ett område utan hinder, framför allt tullhinder.
   .A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
SwedishSådan utbildning har delvis försummats, framför allt i de nya medlemsstaterna.
Such training has been somewhat neglected, especially in the new Member States.
SwedishMen även EU måste göra mer, framför allt när det gäller förbättrad samordning.
Europe, too, must do more, however, above all, in terms of better coordination.