« framförhållning » traduction en anglais

SV

« framförhållning » en anglais

SV framförhållning
volume_up
{genre commun}

framförhållning
Jag tror att man behöver en långsiktig planering och mer framförhållning.
Forward planning and a long-term perspective are essential here.
Detta inbegriper en åtgärd för framförhållning, som den nuvarande så kallade politiken inte innehåller.
This entails a measure of forward planning which the present so-called policy does not have.
What forward planning has there been?
framförhållning
volume_up
aiming point {substantif}

Exemples d'usage pour « framförhållning » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi måste handla snabbt och vi måste ha god framförhållning.
We have to act quickly and we have to act ahead of events.
SwedishLiksom Pohjamo anser jag också att nyckeln ligger i att medlemsstaterna förbättrar sin framförhållning.
Like Mr Pohjamo, I also think that the key lies largely in the Member States improving their forecasts.
SwedishMin tredje synpunkt är hållbarhet och framförhållning - och här är jag helt och hållet överens med Franziska Keller.
The third point - and here I fully agree with Ms Keller - is sustainability and anticipation.
SwedishPå grund av sin inneboende brist på framförhållning tvingas EU-organen än en gång vidta nödåtgärder.
Due to their inherent lack of foresight, the European bodies are being forced, once again, to take urgent action.
SwedishOmbudsmannen måste emellertid exponera svaga punkter med viss framförhållning och lämplig återhållsamhet.
However, weak points must be exposed by the Ombudsman with a certain amount of advance notice and appropriate restraint.
SwedishSir, har inte ni hört talas om framförhållning?
SwedishDet råder en fullständig brist på framförhållning.
SwedishFör det första måste vi ha framförhållning.
SwedishGästerna, d v s konsumenterna av turistiska produkter, bokar med allt kortare framförhållning och ställer allt högre krav.
The tourists, i.e. the consumers of tourist products, book their holidays increasingly late and are becoming increasingly fussy.
SwedishGästerna, d v s konsumenterna av turistiska produkter, bokar med allt kortare framförhållning och ställer allt högre krav.
The tourists, i. e. the consumers of tourist products, book their holidays increasingly late and are becoming increasingly fussy.
SwedishJag hoppas att vi bättre sent än aldrig ska kunna ta itu med detta, men det ingår definitivt i den framförhållning som behövs i strategin.
I hope that we will face this later rather than sooner, but it is definitely part of anticipation of the strategy.
SwedishDet vore därför olämpligt och ett tecken på bristande framförhållning att avstå från ett sådant verktyg för internationellt samarbete.
We would therefore be ill-advised and lacking in foresight to deprive ourselves of such an instrument for international cooperation.
SwedishDet är anledningen till att vi måste ha lite längre framförhållning och komma fram till hur vi ska hantera situationen när den sker igen.
That is why we need to look slightly further ahead and work out how to handle such a situation when it occurs again in the future.
SwedishDet måste dock finnas en anpassningsperiod som måste tillämpas med tillräckligt lång framförhållning och med stöd från kommissionen.
But we must make an effort to adapt and this is something which must be done well ahead, with the vital support of the European Commission.
SwedishI september stod jag här och uppmanade kommissionsledamoten att ha mer framförhållning under den första efterkvotsperioden.
   Mr President, in September I stood here and called on the Commissioner to demonstrate greater foresight in the first post-quota era.
SwedishDet nuvarande systemet antogs 2008 inom ramen för samrådsförfarandet, men ärendet kom till parlamentet med mycket liten framförhållning.
The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure. However, at that time, the referral arrived in Parliament at very short notice.
SwedishKommissionen och rådet måste därför, i samband med alla framtida beslut om beviljande av makroekonomiskt stöd, ge oss mycket mer framförhållning.
It is for this reason that, for any future decision relating to the granting of MFA, the Commission and the Council must provide us with much more notice.
SwedishVi måste få tillgång till betänkandet senast samtidigt som massmedierna för att kunna ha en framförhållning och svara på de frågor som man ställer till oss.
We have to be familiar with the contents of a report at least at the same time as the media, to be able to reply to the questions we are asked.
SwedishIntelligenta fordonssystem bidrar till att helt undvika risksituationer och genom att avlasta förarna kan de bidra till en lugnare körstil med bättre framförhållning.
Intelligent vehicle systems help to avoid risky situations altogether and, by easing the burden on drivers, are conducive to a more relaxed and foresighted driving style.
SwedishDe som berörs av sektorn, sockerbetsproducenterna och sockertillverkarna, behöver ha tillräcklig framförhållning för att kunna fatta lämpliga beslut om investeringar.
The sector's stakeholders, the sugar beet producers as well as the sugar manufacturers, need to be able to look far enough ahead to make appropriate investment decisions.