« framfart » traduction en anglais

SV

« framfart » en anglais

volume_up
framfart {gen. comm.}
EN

SV framfart
volume_up
{genre commun}

framfart (aussi: kurva, böjning, krökning, sotare)
volume_up
sweep {substantif}

Exemples d'usage pour « framfart » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDenna stadga kommer, med hänsyn till extremismens framfart att garantera ...
This charter will guarantee, when confronted with outbreaks of extremism....
SwedishDenna stadga kommer, med hänsyn till extremismens framfart att garantera...
This charter will guarantee, when confronted with outbreaks of extremism....
SwedishAidsepidemin gör allt annat än förlorar mark, och dess framfart har inte kunnat hejdas.
Far from AIDS being driven back, the progress of the epidemic has not been stemmed.
SwedishDet är inte förbjudet att betrakta pestens framfart, så se, ty den är här.
lf it is not forbidden to look upon the breath of pestilence, then see, for it is here.
SwedishDe kände inte till böldpestens orsaker och kunde inte hejda dess dödliga framfart.
They did not know the source of the bubonic menace and were unable to halt it in its deadly tracks.
SwedishEtt stort antal människoliv går varje år till spillo på grund av människosmugglarnas ohämmade framfart.
Many lives are wasted every year because of the depredations of the people-smugglers.
SwedishVi kan se molnens framfart, och övervaka testet härifrån.
We can monitor the cloud's approach and observe the tests from here.
SwedishBara på det sättet kan vi hejda EU-skeptikernas framfart.
Only in this way will we stop the Eurosceptics from succeeding.
SwedishHan öppnar havet för dem och hindrar vår framfart med eld.
He opens the waters for them and he bars our way with fire.
SwedishGlobaliseringens framfart hotar att standardisera det mesta och många unika särdrag kommer att försvinna.
The march of globalisation threatens to standardise so much, and many unique features will disappear.
SwedishJag tror och hoppas att litteraturen bibehåller sin ställning trots den nya teknikens framfart.
I believe and hope that, despite the assault on us all of the new technology, literature will maintain its status.
SwedishOm man inte kan hindra monopolföretagens ohämmade framfart på alla nivåer, kommer riskerna att bli ännu större.
If we do not tackle the irresponsibility of monopolies at all levels, the dangers will become even greater.
SwedishNödvändigt, eftersom rasismen fortsätter sin framfart.
SwedishSyftet med dem är att förhindra fiendens framfart.
SwedishTeknikens, och framför allt Internets, snabba framfart gör det allt svårare att nästla sig in i kriminella organisationer.
The rapid growth of technology and, in particular, the Internet, is making criminal organisations more and more difficult to penetrate.
SwedishTill och med under talibanerna fanns det åtminstone ett sken av central kontroll som begränsade dessa regionala envåldshärskares framfart.
Even under the Taliban there was at least a semblance of central control that limited the excesses of these regional autocrats.
SwedishMilitärregimens framfart kan motverkas endast genom eftertryckliga gemensamma åtgärder från EU, FN och världens nationer.
The activities of this military regime can only be countered by the most stringent joint measures by the EU, the UN and the nations of the world.
SwedishJag anser att ett av EU:s mål på detta område måste vara att sätta stopp för vissa nationella regeringars framfart mot pensionärer.
I think that one of the EU's goals in this area must be to curb the excesses of governments in certain Member States against pensioners.
SwedishEnligt min uppfattning söker de europeiska väljarna skydd hos vänstern mot pengarnas makt och den okontrollerade marknadens framfart.
My impression is that European voters are looking to the left for protection against the forces of money and uncontrolled market trends.
SwedishVi måste se till att det verkligen blir så genom att stoppa dem i deras framfart på plenarsammanträdet.
This is meant to be Mr Miller’s report; we must make sure that it really is by, in the plenary, stopping them in their tracks.