« framgångsrik » traduction en anglais

SV

« framgångsrik » en anglais

SV framgångsrik
volume_up
{adjectif}

framgångsrik
volume_up
successful {adj.} (achieves what was intended)
En framgångsrik invandringspolitik hänger på att invandrarna får arbete.
A successful integration policy therefore hinges on a person ’ s finding a job.
Utvidgningen har visat sig vara en framgångsrik stötdämpare för Europa.
Enlargement has proven to be a successful shock absorber for Europe.
FN: s konventioner om narkotika är en viktig utgångspunkt för en framgångsrik politik.
The UN conventions on drugs are an important framework for successful policy.
framgångsrik (aussi: tillverkad, färdig, gjord, konstgjord)
volume_up
made {adj.}
Den blev så framgångsrik att man gjorde en film av den.
And it was so successful that they made it into a movie.
Det var denna europeiska mentalitet som värdesätter arbete som gjorde vår civilisation så framgångsrik.
It was the European mentality of valuing work that has made our civilisation successful.
Euron har utan tvekan varit framgångsrik, men förutsättningen har varit de löpande ansträngningar som gjorts.
The euro has been an unquestionable success, but would not have been but for the continuous efforts made.
En framgångsrik industri i EU är naturligtvis avgörande för att uppnå Lissabonmålen.
A prosperous European industry is obviously crucial for achieving the Lisbon goals.
Vi vill att denna framtid ska bli stabil och framgångsrik för oss och för kommande generationer.
We want this future to be stable and prosperous for ourselves and for future generations.
Utan det kan vi inte garantera ett framgångsrikt och tryggt EU för samtliga medborgare.
Without that, we cannot ensure a prosperous and secure Europe for all its citizens.
framgångsrik (aussi: ledande)
framgångsrik (aussi: gyllene, guldfärgad, guld-, gyllen)
volume_up
golden {adj.}

Synonymes suédois de « framgångsrik »

framgångsrik

Exemples d'usage pour « framgångsrik » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishFramgångsrik strukturpolitik är inte möjlig utan en utbyggnad av partnerskapet.
We cannot have an effective structural policy unless we establish closer partnership.
SwedishOperation Atalanta, utanför Somalia, har varit framgångsrik.
Madam High Representative, Operation Atalanta, off Somalia, has been a success.
SwedishDet råder inga tvivel om att sammanhållningspolitiken är viktig och framgångsrik.
There can be no doubt about the importance and success of cohesion policy.
SwedishEuron har varit framgångsrik. Euron är EU:s bästa svar på de globala utmaningarna.
The euro has been a success: the euro is the EU's best response to global challenges.
SwedishDetta är utan tvekan det bästa exemplet på att denna gemenskapspolitik är framgångsrik.
That is without a doubt the best example of the success of this Community policy.
SwedishVetenskapen syftar till en omfattande förståelse och framgångsrik kommunikation.
The aims of science are full understanding and effective communication.
SwedishDet stämmer att principen om frivillighet har varit framgångsrik i Förenta staterna.
It is true that experience in America with the volunteering system has been positive.
SwedishMan kan bara skapa en framgångsrik yrkeskår om yrket kan utövas på ett säkert sätt.
You can only create a thriving profession if it can be undertaken safely.
SwedishFör att vår insats skall bli framgångsrik krävs dock att tre villkor uppfylls.
The success of our activities, however, will depend on three conditions.
SwedishDen fria rörligheten är en av förutsättningarna för en framgångsrik gemensam marknad.
Freedom of movement is one of the keys to the success of the common market.
SwedishVad är, för det andra, chansen att den nya transatlantiska agendan blir framgångsrik?
Secondly, what are the chances for the New Transatlantic Agenda to succeed?
SwedishVi förväntar oss att medlemsstaterna gör allt de kan för att pakten ska bli framgångsrik.
We expect the Member States to do whatever it takes to make the Pact succeed.
SwedishFör att strategin ska bli framgångsrik måste den genomföras på lämpligaste sätt.
To ensure its success, this new strategy must be implemented in the most appropriate manner.
SwedishDessa mål är av avgörande betydelse för en framgångsrik ekonomisk omstrukturering.
These targets are crucial to the success of economic restructuring.
SwedishOm vi vill att EU: s politik ska bli framgångsrik måste vi börja med ungdomarna.
If we want to make a success of European policy, it is with young people that we have to start.
SwedishOm vi vill att EU:s politik ska bli framgångsrik måste vi börja med ungdomarna.
If we want to make a success of European policy, it is with young people that we have to start.
SwedishJag gratulerar föredraganden och hoppas att användningen av medlen kommer att bli framgångsrik.
I congratulate the rapporteur and wish for every success in spending the money.
SwedishPå denna väg befinner vi oss, och jag tror att den kan bara vara framgångsrik.
This is the direction in which we are heading, and I believe that it can only lead to success.
SwedishDet var - som redan sagts - en framgångsrik dag eller dagar i Oslo.
As has already been said, the last day or days in Oslo have proved to be a success.
SwedishDå kommer en rättvis kamp mot terrorismen att ena oss alla och bli mycket framgångsrik.
Then the just fight against terrorism will unite us all and will take a huge step forward.