« framgent » traduction en anglais

SV

« framgent » en anglais

SV

framgent {adverbe}

volume_up
Tanken att det framgent bara ska gå att lösa problem med hjälp av EG-domstolen är absurd.
The idea that henceforth it will only be possible to settle any problems before the European Court of Justice, for example, is absurd.

Synonymes suédois de « framgent »

framgent

Exemples d'usage pour « framgent » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishSom en fortsättning på utredningen behöver vi framgent fokusera på två saker.
Following on from the investigation, we will, then, need to concentrate on two things.
SwedishEuropas framtid och unionens utvidgning är framgent oupplösligt sammanbundna med varandra.
From now on, the future of Europe and enlargement of the Union are inextricably linked.
SwedishDe säger att översynsförfarandet vad gäller undantag framgent bör inlemmas i ramdokumentet.
So a lot of the amendments are simply updating the document as required because of the passage of time.
SwedishJag anser att detta är den sortens beslut som parlamentet framgent bör vara involverat i.
I do think that this is the sort of decision which in the future Parliament should have an involvement in.
SwedishDe säger att översynsförfarandet vad gäller undantag framgent bör inlemmas i ramdokumentet.
They say that the review procedure on exemptions in the future should be tied into the framework document.
SwedishJag anser att vi framgent bör göra det klart i vår dagordning vad vi avser att göra när det gäller omröstningarna.
I think we should in future make it clear on our agenda what we intend to do with regard to votes.
SwedishOrdförande Prodi skissade ju på hur man framgent skall kunna hantera frågan om det årliga programmet.
President Prodi outlined, of course, how it will be possible in future to deal with the issue of the annual programme.
SwedishDet måste framgent vara lockande för industrin att fortsätta forska kring kampen mot fattigdomsrelaterade sjukdomar.
It must remain appealing for industry to continue to do research into the fight against poverty-related diseases.
SwedishVi måste säga mer om denna sak framgent.
SwedishEuropa har en stor potential inom forskningen och den tekniska utvecklingen, och vi måste framgent utnyttja den bättre.
Europe has a great potential in research and technology. We must simply make better use of that potential in future.
SwedishÄven jag bär detta budskap i mitt hjärta och kommer även framgent att kämpa för att denna önskan en gång skall bli verklighet.
I, too, carry this message in my heart and will also do all I can in the future so that one day this wish will come true.
SwedishArbetet skulle framgent främjas av öppenhet och insyn, och misstagen i Santerkommissionen skulle inte upprepas.
In future, the work would be driven by transparency and public scrutiny, and the mistakes of the Santer Commission would not be repeated.
SwedishBetänkandet reflekterar några av de problem som den gemensamma ståndpunkten har framkallat och troligen kommer att framkalla framgent.
The report reflects some of the concerns raised at the present time, and no doubt in the future, by the common position.
SwedishProgramföretagen bör nu och framgent kunna garanteras sina egna frekvenser, eftersom de aldrig har råd att delta i några auktioner.
Broadcasters should now and always be guaranteed their own frequencies, because they never have the money to take part in auctions.
SwedishJag hoppas att parlamentet också framgent stöder detta initiativ så att vi kan fortsätta det praktiska och konkreta arbetet på bred front.
I hope Parliament will continue to support this initiative so that we can continue the practical and concrete work on a broad front.
SwedishNationella katastrofer och stora olyckor måste vara en prioritet och jag hoppas att kommissionen reagerar snabbare framgent.
National disasters and calamities must be a priority and I hope that in the future, the European Commission will take prompter, more immediate action.
SwedishDetta har dryftats under tidigare debatter och jag hoppas att rådet är redo att framgent anta parlamentets rekommendationer på området.
This has been the subject of previous debates, and I hope that the Council is prepared, in future, to take Parliament's recommendations on board in this area.
SwedishKommissionen kommer framgent att tvingas lyssna till anklagelser om att inte ha lärt av erfarenheterna utan fortsätter att undandra sig en effektiv kontroll.
In future, it will have to listen to the criticism that it has learned nothing from the past and is continuing to escape effective control.
SwedishJag är mycket glad att kommissionen nu ändrar den rättsliga grunden, så att fiskeriutskottet framgent kommer att involveras i dylika diskussioner.
I am very glad that the Commission is now changing the legal base so that in future, the Committee on Fisheries will be involved in discussions of this nature.
SwedishErfarenheter ifrån tidigare ramavtal visar att en ja-röst skapar ett politiskt tryck att framgent stödja alla tänkbara former av stöd och subventioner.
Experience of previous Framework Agreements shows that a ‘yes’ vote creates political pressure from then on to support every conceivable form of aid and subsidy.