« gå med på » traduction en anglais

SV

« gå med på » en anglais

SV gå med på
volume_up
{verbe}

gå med på (aussi: acceptera, erkänna, anta, godkänna)
Fem medlemsstater kunde inte med det luxemburgska ordförandeskapets förslag.
Five Member States were unable to accept the Luxembourg Presidency proposals.
Den typen av kostnadshöjande förslag kan flera medlemsstater inte med på.
A number of Member States simply cannot accept such cost-increasing proposals.
Kommissionen kan med att flytta fram avvecklingen från 2008 till 2006.
The Commission can accept to advance the date of phase-out from 2008 to 2006.
gå med på (aussi: ta in, erkänna, släppa på, godkänna)
När skolor slutar göra så hela tiden, Då kommer jag med att, ja, det är uppenbart att trial and error är en bra sak.
When schools stop doing that all the time, I will admit that, yes, it's obvious that trial and error is a good thing.
Jag tänker med att det är uppenbart när skolor börjar lära barn att det finns vissa problem som inte har ett korrekt svar.
I will admit it's obvious when schools start teaching children that there are some problems that don't have a correct answer.
Jag är visserligen den förste att med att det fortfarande finns plats för förbättringar på detta område, men viktiga insatser har gjorts och de kommer att fortsätta.
Although I am the first to admit that there is still room for improvement in this area, serious efforts have been made and will be continued.
gå med på (aussi: lyda, foga sig)
Med tanke på den rådande situationen i landet kommer vi inte att med detta.
In view of the current situation in the country, we will not comply.
Ni har naturligtvis rätt att kräva detta, herr Brok, men kommissionen kan inte med det.
You can certainly demand this, Mr Brok, but the Commission is unable to comply.
Vi bad er faktiskt om det, men det är tydligt att ni inte vågade med det, utan tvivel avskräckta av Frankrike.
We did ask you for this, but obviously you did not dare comply, no doubt scared off by France.
gå med på (aussi: erkänna, medge, bevilja, avträda)
Vi lyckades med det utan att behöva med en urvattning av Pekingplattformen på andra områden.
We managed that without having to concede any watering down of the Beijing Platform in other areas.
Vi kommer att fortsätta att utöva påtryckningar på vår regering för att få den att med en folkomröstning.
We shall continue to put pressure on our government to concede a referendum.
Jag vill fråga kommissionsledamoten om han i efterhand medger att det var ett misstag att med sammanslagningen av de två konsortierna i juli 2005?
I would ask the Commissioner whether with hindsight he would concede that it was a mistake to agree in July 2005 to the merging of the two consortia.
gå med på (aussi: brista, ersätta, gå sönder, ge vika)
gå med på (aussi: ha, slita, nöta, bära)

Traductions similaires pour « gå med på » en anglais

verbe
med substantif
English
med adverbe
English
med préposition
English
med-
English
med. substantif
English
adjectif
English
adverbe
English
préposition

Exemples d'usage pour « gå med på » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Swedish med att ”sanning” infogas: försoning som baseras på sanning och hågkomst.
Please agree that 'truth' be inserted: reconciliation with truth and remembrance.
SwedishDet vi dock inte kan med är en snäv tolkning av detta omfattande problem.
What we cannot agree to, however, is a narrow understanding of this whole problem.
SwedishOm kommissionen kan med detta kommer det att finnas en bred majoritet.
If the Commission is able to agree to this, a broad majority will be the result.
SwedishJag kan med förändringar som ökar klarheten men inte ändrar innehållet.
I agree with changes that add clarity to texts but do not change the substance.
SwedishMan har svårt att se hur terrorister skulle kunna med att låta sig skannas.
For it is difficult to suppose that terrorists will agree to being scanned.
SwedishFramför allt kan vi inte med att avsluta diskussionerna i detta ämne.
In particular, we cannot agree to a termination of discussion on this subject.
SwedishVi kan inte med den sortens censur som Martin Schulz föreslog i sitt anförande.
We cannot agree to the kind of censorship proposed by Mr Schulz in his speech.
SwedishJag räknar med att de ärade parlamentsledamöterna kan med denna strategi.
I trust that honourable Members of Parliament can agree to this approach.
SwedishVi kan således inte med ändringsförslag 22, som Mosiek just redogjorde för.
We cannot therefore support Amendment No 22 which Mrs Mosiek-Urbahn has just presented.
SwedishVi kan med att tolerera fel, men vi kan inte på något sätt tolerera bedrägeri.
While we may agree to tolerate errors, we can, in no way, tolerate any act of fraud.
SwedishHur kan en person som aldrig hört talas om hiv med att låta testa sig?
How can a person who has never heard of HIV consent to being tested for it?
SwedishJag hoppas att även PPE-DE-gruppen kan med en sådan ändring av arbetsordningen.
I hope the PPE-DE Group will also be able to agree to amending the Rule in this way.
SwedishUppriktigt sagt finns det ingen anledning till att EU skulle med sådana åtgärder.
Frankly, there is no reason why Europe should align itself with such measures.
SwedishDet är min förhoppning att rådet också kommer att kunna med denna strategi.
It is my hope that the Council will also be able to agree this strategy.
SwedishDet är då skrattretande att rådet bara kan med 11 miljoner ecu per år.
So it is laughable that the Council is only able to agree to ECU 11 million per year.
SwedishDärför hoppas jag att kommissionen inte kommer att med ändringsförslag nr 34.
I therefore hope that the Commission will not agree to Amendment No 34.
SwedishHur har stats- och regeringscheferna kunnat med att skriva under dylika bestämmelser?
How can the Heads of State or Government have put their signature to such measures?
SwedishI dag har jag fått tre faxmeddelanden med krav på att vi skall med förlängningar.
Today I received three faxes protesting that we should grant extensions.
SwedishI annat fall kommer parlamentet inte att kunna med något TFTP-avtal.
Otherwise, Parliament will remain unable to agree to a TFTP agreement.
Swedishoch det var inte lätt för mig att få mina killar att med anklagelser.
You tore my place apart... and it wasn't easy to get my guys to agree not to press charges.