« göra undantag för » traduction en anglais

SV

« göra undantag för » en anglais

SV göra undantag för
volume_up
{verbe}

göra undantag för (aussi: undanta)
volume_up
to except {v} (make an exception of)

Traductions similaires pour « göra undantag för » en anglais

göra verbe
göra
English
undantag substantif
för substantif
English
för adverbe
English
för verbe
English
för préposition
för conjonction
English
för- adjectif
föra verbe
fara substantif
fara verbe

Exemples d'usage pour « göra undantag för » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishLåt oss genast slå fast att vi inte kommer att göra undantag för någon industrisektor.
Let us make it clear: we are not making an exception for any sector of our industry.
SwedishMin andra synpunkt gäller att det är fullständigt oacceptabelt att göra undantag för barnskor.
My second remark is that excluding children’s footwear is totally unacceptable.
SwedishDet finns ur miljösynpunkt ingen anledning att göra undantag för denna form av deponering.
There are no environmentally responsible grounds for exempting this kind of disposal.
SwedishJag är nämligen tveksam till att göra undantag för deponering under jord.
I am particularly concerned about exempting underground disposal.
SwedishAtt göra undantag för vissa skapar luckor i kontrollen.
Making exceptions for certain lobbyists will create loopholes in the control system.
SwedishMin andra synpunkt gäller att det är fullständigt oacceptabelt att göra undantag för barnskor.
This is what will happen with the proposed gradual approach to implementing anti-dumping measures.
SwedishGöra undantag för cookies från specifika webbplatser och domäner
Make exceptions for cookies from specific websites or domains
SwedishMan skall visa handlingskraft och inte göra undantag för nötboskap som betar i bergen.
A bit of drive needs to be shown, and no exceptions should be made in the case of cattle which graze in the mountains.
SwedishDet är helt rätt att göra undantag för vissa sektorer, men än så länge vet ingen vilka sektorer det rör sig om.
It is quite correct to make exceptions for some sectors, but so far no one knows which sectors are concerned.
SwedishJag tycker det är särskilt berättigat att göra undantag för historiska båtar och båtar som tillverkats enligt do it yourself-metoden.
More importantly, I think the derogations for historic craft and self-build craft are justified.
SwedishDet går inte att göra undantag för luftfarten.
SwedishDärför är det viktigt att garantera att det åtminstone finns möjlighet att göra undantag för de yttersta randområdena.
It is therefore essential to guarantee that, at the very least, there is an exemption scheme for the outermost regions.
SwedishMan förstår därför inte särskilt väl enligt vilken rättslig grund ni kommer att göra undantag för den el som produceras från kärnkraft.
So it is not very clear what your legal basis is for exemptions for electricity generated using nuclear energy.
SwedishDet är anledningen till förslaget om att göra undantag för fartyg under femton meter och att låta dem som är över femton meter falla under direktivet.
This is why we have proposed to exclude vessels under 15 metres and include vessels over 15 metres.
SwedishSamtidigt har en medlemsstat rätt att göra undantag för fordon under 12 ton, en möjlighet som jag hoppas Estland kommer att utnyttja.
At the same time, a Member State has the right to exempt vehicles under 12 tonnes, an option which I hope Estonia will use.
SwedishÄndå hör vi nu att kommissionen överväger att lägga fram förslag till en ny förordning som försöker att göra undantag för Ryssland och Kanada.
Yet we hear now that the Commission is considering proposing a new regulation which seeks to exempt Russia and Canada.
SwedishVi stöder de ändringsförslag som vill göra undantag för restriktionerna i artiklarna 2 och 3 för inrättningar som t.ex. bibliotek och arkiv.
We support the amendments granting exemption from the restrictions in Articles 2 and 3 in respect of the setting-up of a library or archive, for example.
SwedishDäremot anser jag att denna EU-lagstiftning måste göra undantag för lokala och handtillverkade produkter samt produkter som marknadsförs direkt av lantbrukarna.
I believe, however, that this EU legislation must exclude local and handcrafted products, as well as produce that farmers market directly.
SwedishFöredraganden vill nu göra undantag för fall där platsreservationer är obligatoriska, vilket jag kan förstå, men också i syfte att bekämpa bedrägerier.
For this reason, it is vital that Parliament takes a strong and clear stance on this package and does not hesitate to opt for a strategy of innovation.
SwedishJag konstaterar att en majoritet av utskottet för ekonomi och valutafrågor vill göra undantag för den senare gruppen, mot föredragandens förslag.
I have noted that a majority of the Committee on Economic and Monetary Affairs wish to exempt this latter group, which contravenes the proposal of the rapporteur.