« gemensam » traduction en anglais

SV

« gemensam » en anglais

SV

gemensam {adjectif}

volume_up
gemensam (aussi: billig, enkel, vanlig, ordinär)
Men vi skall inte ha en gemensam åklagarmyndighet eller en gemensam straffrätt.
But we do not want a common prosecution service or a common criminal justice system.
Det behövs en gemensam författning, gemensamma visioner och gemensamt ledarskap.
A common constitution, common visions and common leadership are needed.
Det skall vara en gemensam ekonomisk politik och en gemensam skattepolitik.
There will be a common economic policy and a common tax policy.
Subject: Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)
Subject: Common Consolidated Corporate Tax Base
Jag kan inte ställa mig bakom en gemensam konsoliderad bolagsskattebas eftersom det inte finns stöd för detta.
I cannot agree with a common consolidated corporate tax base as there is no agreement for this.
Upprättandet av en gemensam portal kommer att ta tid, men vi bör gå i den riktningen.
The creation of a unified portal will take time, but we should move in that direction.
Vi har en gemensam marknad. Vi har fri rörlighet för personer.
We have a unified market, free movement of people and a single currency.
Mitt bidrag handlar om behovet av en gemensam hållning för erkännandet av Kosovo.
Mr President, my contribution addresses the need for a unified approach to the recognition of Kosovo.
Den freden är gemensam, och den måste också bäras gemensamt.
This peace is communal and it should also be maintained communally.
Rådet har ju ännu inte lagt fram någon gemensam ståndpunkt.
After all, the Council has still not come up with a communal position.
We have been to communal talks in Cyprus.
Om ni är inställd på det, föreslår jag en gemensam tillbakadragning inom 5 timmar.
" If you match our move, I propose a phased mutual stand-down... over the next five hours
Samarbete kan bara bygga på ömsesidigt förtroende och en gemensam vilja.
Cooperation can only be built on mutual trust and a common will.
Därför kräver en lyckad utgång ett gemensamt samarbete och förtroende.
For that reason its success requires mutual cooperation and trust.
gemensam (aussi: blandad, bland-, melerad)
Det ena är en gemensam, sann EU-politik inom ramen för en blandekonomi.
One is a common, truly European policy, within the framework of a mixed economy.
Detta betänkande heter? Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
This report is entitled 'Women and Sport ' but its objective is mixed participation.
De bad mig att försvara gemensamt utövande inom idrotten.
They asked me to stand up for mixed participation in sport.

Synonymes suédois de « gemensam »

gemensam

Exemples d'usage pour « gemensam » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag välkomnar dessutom ansatsen att skapa en gemensam europeisk praktikantstatus.
I therefore welcome the initiative of establishing a Europe-wide trainee status.
SwedishVi anser inte att det finns behov av att nu anta en gemensam skogsbruksstrategi.
) We do not see the need to adopt a joint forestry strategy at this point in time.
SwedishKommissionen har gett sitt stöd till idén om gemensam förvaltning från början.
From the beginning, the Commission has supported the idea of shared management.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om hjälp till återuppbyggnad.
The next item is the continuation of the joint debate on aid for reconstruction.
SwedishVi vill inte ha en gemensam valuta och en gemensam marknad med skatteharmonisering.
We do not look for a single currency and a single market with tax harmonisation.
SwedishUtöver detta måste det dock finnas en gemensam dröm att förena oss som européer.
Over and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
SwedishParlamentet och rådet har kommit fram till en gemensam förklaring i denna fråga.
Parliament and the Council have concluded a joint declaration on this matter.
SwedishÄven vi vill ha en gemensam valuta på en gemensam marknad i vårt gemensamma Europa.
We, too, will apply a single currency in a single market in our singular Europe.
SwedishEn gemensam europeisk säkerhetsidentitet existerar redan i form av Nato och OSSE.
Europe already has a joint security identity in the form of NATO and the OSCE.
Swedish.)- Förslag till gemensam resolution ()
(Parliament rejected the motion for a resolution)- Joint motion for a resolution
SwedishFrågan kvarstår: Kommer vi verkligen få en gemensam marknad inom turismen också?
The question remains: will we truly have a single market in tourism as well?
SwedishJag anser att förslaget för oss ett steg närmare en verkligt gemensam marknad.
I believe the draft brings us another step closer to a genuine single market.
SwedishEURES verksamhetsrapport 2004-2005: Mot en gemensam europeisk arbetsmarknad (debatt)
EURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
SwedishStadgan innebär också att samtliga ledamöter får en gemensam lönenivå från 2009.
The Statute also means that all MEPs will receive the same level of salary from 2009.
SwedishDärför kräver jag att det åtminstone görs en gemensam analys av den här frågan.
Therefore, I demand that there be at least a shared analysis of this matter.
SwedishNästa punkt är en gemensam debatt med uttalanden av rådet och kommissionen om
The next item is the joint debate on the Council and Commission statements on the:
SwedishSET-planen är det bästa exemplet för närvarande på gemensam planering på EU-nivå.
The SET Plan is the best example we currently have of joint programming at EU level.
SwedishDetta skulle kräva en gemensam strategi från EU, Förenta staterna och Ryssland.
That would require a joint approach from the EU, the USA and the Russian Federation.
SwedishNi ville inleda er sammanträdesperiod med en gemensam debatt om rättsliga frågor.
You wanted to start your part-session with a joint debate on justice issues.
SwedishInrättande av en gemensam utvecklingsfond inom EU kommer att befästa denna princip.
The establishment of a European codevelopment fund will perpetuate this principle.