« hålla » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous hälla, hallå
SV

« hålla » en anglais

SV hålla
volume_up
[höll|har hållit] {verbe}

hålla (aussi: ha, bära, hejda, anordna)
Kommer Grekland att hålla en folkomröstning för att kunna genomföra denna politik?
Will Greece hold a referendum as part of this effort at politicisation?
Man behöver inte hålla något toppmöte för att fastställa en strategi för Afrika.
There is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Togo begär ekonomiskt stöd för att hålla parlamentsval i oktober.
Togo is asking for financial support to hold parliamentary elections in October.
Vi bör hålla politik och idrott åtskilda; vi bör hålla Nicolas Sarkozy borta från Peking.
We should keep politics out of sport; we should keep Mr Sarkozy away from Beijing.
Jag kommer självklart att hålla det behöriga parlamentsutskottet underrättat.
I will of course keep the parliamentary committee concerned informed.
Dessutom skulle allmänheten föredra att hålla Albanien utanför Europeiska unionen.
Moreover, public opinion would prefer to keep Albania outside of the European Union.
Jag hoppas att ni kommer att kunna hålla ert ord med detta löfte, herr premiärminister.
I hope that you will be able to deliver on those promises, Prime Minister.
Det är därför vi behöver REACH – men ett REACH som klarar att hålla vad det utlovar.
That is why we need REACH, but a REACH that manages to deliver what it promises.
Arabstaterna måste också hålla sina löften om att hjälpa den nationella enhetsregeringen.
Arab States also have to deliver on their commitments to help the National Unity Government.
Man kan inte låta bli att hålla med om filosofin om att täcka också de externa transportkostnaderna.
It is hard to find fault with the philosophy of also recovering external transport costs.
Om ni provar detta, så tror jag att ni kommer att hålla med.
And if you try that, I think you'll find that you agree.
Vi skall emellertid hålla möjligheten öppen till en fortsatt dialog för att nå fram till en lösning.
Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution.
hålla (aussi: leva, räcka)
Parterna måste förhandla och nå en rimlig lösning som kommer att hålla.
The parties have to get round the table and reach a reasonable solution that will last.
Jag tror att om vi är på rätt spår så borde vi hålla oss kvar på det.
Mr Mulder stated we are on the right track, but wondered how long this would last.
Maten måste vara hälsosam, hålla en mätt länge, smaka gott och kosta så lite som möjligt.
Food needs to be healthy, last a long time, taste good and cost as little as possible.
Det är denna demokratiska reform som vi måste hålla fast vid och diskutera med dem.
It is this democratic reform that we need to maintain and debate with them.
Det är verkligen ett nytt steg, och vi borde också hålla fast vid det.
This is a genuine innovation, and we should certainly maintain it.
Följaktligen kan den inte alltid hålla den takt som fastlagts vid en viss tidpunkt.
Consequently, it cannot always maintain the cruising speed set at a particular time.
Men även om han inte är närvarande, måste vi hålla debatten.
But if he is not present we must still carry on with the debate.
Jag visste inte förrän idag att ordförandens roll är att hålla upprop som i ett klassrum.
I did not know that the chair's role was to carry unnecessary policing, as if we were at school.
Vi måste hålla fast vid våra egna målsättningar och fortsätta på denna väg.
We have to hold fast to our own objectives and carry on down this road.
Dessa avtal verkar ha blivit ett vanligt instrument för att ”hålla tillbaka flödet” av illegala migranter.
These agreements seem to have become a common tool 'to contain the flow' of irregular migrants.
Vi får inte glömma att syftet med förordningen är hålla tillbaka utsläppen av fluorerade gaser och inte att förbjuda dem.
We must not forget that the purpose of the regulation is to contain fluorinated gas emissions and not to ban them.
Det står dock ganska litet om den socialekonomiska problematiken, och angående det som står är frågan om vi verkligen kan hålla med om det.
They contain relatively little on socio-economic issues, and, as for what they do contain, I do rather wonder whether we might agree with it.
Jag har hört Tindemans hålla ett besvärjande anförande, grädden på tårtan, om koloniseringens ansvar.
I listened to Mr Tindemans go through the usual arguments laying the blame on colonisation.
Stadgan markerar spelreglerna som vi ledamöter som direktvalts av medborgarna måste hålla oss till.
It lays down the rules by which we must regulate our conduct, as representatives directly elected by the citizens.
Vi måste också, och det är en okränkbar princip, hålla oss till det som parlamentsledamoten åtalas för.
We must also focus solely on the charge laid against the Member, and this is a principle that cannot be violated.
hålla (aussi: ha, slita, nöta, bära)
Ett enkelt sätt att hålla koll på sin fysiska aktivitet är att bära på sig en stegräknare.
One simple way of keeping track of our physical activity is to wear a pedometer.
(Några ledamöter till höger, som bar gröna t-tröjor, reste sig för att hålla upp banderoller och affischer med krav på respekt för nejrösten på Irland.
(Some Members on the right, who were wearing green T-shirts, stood up to display banners and posters calling for respect for the 'no' vote in Ireland.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om? förenklade regler?
We should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation '.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om ?förenklade regler?
We should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation'.
Givetvis måste vi också hålla i åtanke hur vi tänker hantera de ekonomiska förlusterna.
Of course, we must also keep in mind how we intend to deal with the financial losses.

Synonymes suédois de « hålla »

hålla

Exemples d'usage pour « hålla » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi hade mycket kort tid på oss att utarbeta betänkandet och hålla överläggningar.
We had a very tight deadline for producing the report and holding consultations.
SwedishJag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
Ladies and gentlemen, let us now observe a minute's silence for all the victims.
SwedishDet krävs givetvis större insatser om vi ska hålla oss under 2 °C uppvärmning.
It is also clear that more is needed if we want to stay within the 2 °C warming.
SwedishVi bör hålla detta i tanken, vilket jag är övertygad om att kommissionen har gjort
We ought to bear this in mind, something I am convinced the Commission has done.
SwedishÄnnu mindre tycker jag att jag kan hålla med dem som hävdar att pakten är död.
Even less do I feel that I can agree with those who claim that the Pact is dead.
SwedishDetta innebär att vi måste agera i stället för att hålla ändlösa diskussioner.
What this means is that we have to act rather than holding interminable debates.
SwedishDet är viktigt att hålla dessa i minnet, och vi bör gå vidare med detta förslag.
It is important to bear them in mind and we should move on with this proposal.
SwedishJag kan bekräfta att vi i övermorgon kommer att hålla ett regeringssammanträde.
I can only confirm that the day after tomorrow there will be a cabinet meeting.
SwedishAtt informera innebär att hålla en dialog med dem som informationen riktas till.
Information implies a dialogue with those to whom the information is directed.
SwedishEuropeiska unionens lagstiftare har visat sig hålla även mot starka påtryckningar.
EU legislators have brought to light the consistently great pressure they exert.
SwedishDet finns ett flertal områden där vi kan hålla med både kommissionen och Sarlis.
There are many areas in which we can agree with both the Commission and Mr Sarlis.
SwedishJag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
Ladies and gentlemen, let us now observe a minute' s silence for all the victims.
SwedishEnligt min åsikt är det dessa två åtgärder som EU ståndaktigt måste hålla fast vid.
These are, in my view, the two measures for which Europe must steadfastly press.
SwedishAlla måste hålla med om en sådan slutsats, och var och en kan undergräva det.
Everyone has to agree to a conclusion like this and any one person can wreck it.
SwedishBenita Ferrero-Waldner måste också hålla med mig om att det är detta vi bör göra.
Mrs Benita Ferrero-Waldner must also agree with me that this is what we should do.
SwedishJag har sannerligen inga avsikter att hålla er kvar här till midnatt.
Mr President, I certainly have no intention of keeping you here until midnight.
SwedishTillåt mig, mina herrar och damer ledamöter, att hålla mig kvar vid Grekland.
Ladies and gentlemen, I would like to dwell in particular on the case of Greece.
SwedishJag skulle kunna använda starkare uttryck här, men låt oss hålla oss till detta.
I could obviously use stronger expressions here, but let us just stick to this one.
SwedishBullmann-betänkandet strävar efter att hålla kvar syntes- och kompromisspolitiken.
The Bullmann report is aimed at retaining a policy of synthesis and compromise.
SwedishDetta är en politik och ett levnadsmönster som inte kan hålla särskilt länge till.
This is a policy and a pattern of life that cannot continue for very much longer.