« hög » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous to hog
SV

« hög » en anglais

volume_up
hög {gen. comm.}
EN

SV hög
volume_up
{genre commun}

hög (aussi: avdelning, sats, hop, parti)
volume_up
batch {substantif}
Det betyder att man inte får ta ett parti med för höga halter av t.ex. dioxin och späda ut det med något annat för att komma under gränserna.
This means that a batch containing unduly high levels of, for example, dioxin may not be taken and diluted with something else so that it comes within the limits.
Vi måste gå från vad som är en huvudsaklig industriel model av utbildning, en tillverkningsmodell, som är baserad på linjäritet och anpassning och samla folk i en hög.
We have to go from what is essentially an industrial model of education, a manufacturing model, which is based on linearity and conformity and batching people.
Detta innebär att om ett parti foderråvara har för höga gränsvärden så får det inte blandas ut i oskadade partier för att på så sätt undkomma gränsvärdena.
This means that, if a batch of raw materials for foodstuffs has unduly high limit values, it should not be diluted down in undamaged batches in order in that way to escape the limit values.
hög (aussi: bal, bunt, packe, bylte)
volume_up
bundle {substantif}
hög (aussi: massa, samling, hop, mängd)
volume_up
crowd {substantif}
Där säger man högt det som de arabiska massorna, däribland invandrarna i våra städer, vill höra.
It proclaims loud and clear what the crowds of Arabs, including the immigrants living in our cities, want to hear.
hög (aussi: hop, massor)
volume_up
heap {substantif}
Hopat i en hög stinker det, utspridd ger den rik skörd. "
It stinks in a heap, but brings rich blessings when widely spread '.
Hopat i en hög stinker det, utspridd ger den rik skörd."
It stinks in a heap, but brings rich blessings when widely spread' .
högarna, alla ser... ~~~ för samman dem så att de verkligen är ihop eller hur?
If you push these heaps -- everyone see -- push them together so they are really interlaced, right?
hög (aussi: backe, berg, höjd, kulle)
volume_up
hill {substantif}
hög (aussi: liten kulle)
volume_up
hillock {substantif}
hög (aussi: massa, samling, hop, röra)
volume_up
huddle {substantif}
hög (aussi: kulle, knöl, upphöjning, puckel)
volume_up
hump {substantif}
hög (aussi: stycke, bula, mängd, bit)
volume_up
lump {substantif}
Låt mig upprepa att man har förlorat kontakten med hälsoskyddet om man finner en hög med socker i Bodensjön.
Let me reiterate that you have lost touch with the protection of health if you go about finding a lump of sugar in Lake Constance.
hög (aussi: vall, jordhög, jordbank, jordvärn)
volume_up
mound {substantif}
Under den tiden har jag var sjätte månad mottagit högar av dokument från det tillträdande ordförandeskapet, där man informerat om dess prioriterade frågor - men inte den här gången.
In that time, every six months, I get mounds of documents from the incoming presidency telling me about its priorities - but not this time.
hög (aussi: förmögenhet, bål, mycket, trave)
volume_up
pile {substantif}
Jag misstänker att Barzanti förmodligen har en hög som är till och med större än denna.
I suspect that Mr Barzanti has probably got a pile even larger than that.
In some respects, it is more like a pile of loose bricks.
På en hög ytterkläder med en massa folk omkring oss.
On a pile of coats with hundreds of people around.
volume_up
stack {substantif}
Så jag går in i arbetsrummet och tar fram en 7½ cm tjock hög med visitkort.
So I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.
Det tog mig 45 minuter att ta mig genom 2½ cm av högen.
It took me 45 minutes to get one inch down inside of that stack of cards.
Jag passerade den i lördags kväll och la märke till vilken imponerande hög kylskåp som redan hade samlats där på mindre än tio veckor.
I passed it on Saturday evening and noticed an already impressive stack of refrigerators that had accumulated in less than ten weeks.

Synonymes suédois de « hög »

hög

Exemples d'usage pour « hög » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Swedish. - (PL) Kvinnor bidrar i hög grad till den vetenskapliga utvecklingen.
in writing. - (PL) Women make a major contribution to the development of science.
SwedishInom den kemiska industrin menar man att Reach i alltför hög grad gynnar miljön.
The chemical industry feels that REACH is overly favourable to the environment.
SwedishFör det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
Secondly, Member States with a large population get more than their fair share.
SwedishDe här vapnen är också i hög utsträckning ansvariga för fenomenet barnsoldater.
These weapons are also largely responsible for the phenomenon of child soldiers.
SwedishSamtidigt har de en hög ställning när det gäller den ekonomiska konkurrenskraften.
At the same time, they occupy positions at the peak of economic competitiveness.
SwedishDjuren stressas och det i vissa fall i så hög grad att de dör under transporten.
This puts the animals under stress, sometimes so much so that they die in transit.
SwedishDet måste bli större kontroll över dessa i hög grad komplexa företagsstrukturer.
There must be greater control over these highly complex corporate structures.
SwedishMen belyser detta den bakgrund som vi måste arbeta mot i tillräckligt hög grad?
Does this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
SwedishDessutom bestraffades de större och avlägset belägna medlemsstaterna i hög grad.
In addition, larger Member States and the peripheral ones were seriously penalised.
SwedishJag anser dock att denna utveckling av vetenskapen i hög grad kan ifrågasättas.
However, I believe that these scientific developments are highly questionable.
SwedishDet är något som inte i tillräckligt hög grad nämns och främjas inom forskningen.
That is something which is not being mentioned and promoted and researched enough.
SwedishDen kan vara så hög som 5 procent av alla arbetstagare i länder som Storbritannien.
It may be as much as 5% of all workers in countries such as the United Kingdom.
SwedishÅ andra sidan kommer sjömännen att i hög grad börja användas som syndabockar igen.
On the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.
SwedishDålig hälsa leder till hög fertilitet och till att familjerna lever i fattigdom.
Bad health leads to higher pregnancy rates and condemns families to poverty.
SwedishDeras snabba respons bidrog i hög grad till att hejda spridningen av denna sjukdom.
Their quick reaction contributed considerably to the containment of this disease.
SwedishDetta kommer att avlasta andra transportsträckor som redan används i hög grad.
This will bring relief to the other transport routes that are already heavily used.
SwedishDe passar inte in i bilden av ett välmående Europa med en hög tillväxtpotential.
They do not fit into the image of a prosperous Europe with enormous growth potential.
SwedishDet är hög tid att de berörda parlamentsutskotten ser närmare på denna fråga.
It is time that the relevant parliamentary committees looked into this matter.
SwedishDet intryck vi får skiljer sig i hög grad från vad han sade i kammaren i dag.
The impression we get is very different from what he said in this House today.
SwedishJag uppmanar därför kommissionen att uppmärksamma detta i så hög grad som möjligt.
I therefore urge the European Commission to give this its maximum attention.