« hos » traduction en anglais

SV

« hos » en anglais

volume_up
hos {prép.}

SV hos
volume_up
{préposition}

1. général

hos (aussi: till, genom, mot, för)
volume_up
at {prép.}
Försummelser har förekommit både hos dem som delar ut pengar och hos dem som tar emot dessa.
There has been financial negligence both at the distribution and at the receipt end.
Och trots att jag fortfarande nästan bodde hos mamma...... var jag all min tid hos Derek.
I was spending practically all my time at Derek's.
Hur kan vi förbättra rationell användning av läkemedel hos förskrivaren och hos konsumenten?
How can we improve rational use of pharmaceuticals at the level of the health care prescriber and the consumer?
hos (aussi: , vid, till, av)
volume_up
by {prép.}
Konsekventa kontroller hos producenten, men också hos jordbrukarna, måste komplettera systemet.
Consistent checks by producers, but also by farmers, must supplement the system.
Jag delar den förbehållsamma tillfredsställelsen hos vår föredragande Blak.
I agree with the modest satisfaction expressed by our rapporteur, Mr Blak.
Det är inte något som för ögonblicket utgör en del av review -proceduren hos panelen hos WTO.
It is not currently being dealt with by the WTO panel's review procedure.
hos (aussi: bland, mellan, ibland, sinsemellan)
volume_up
among {prép.}
Liksom alla nyheter medför utvidgningen osäkerhet hos den allmänna opinionen.
Like everything new, enlargement is causing uncertainty among the public.
Det är viktigt att uppmuntra denna vilja, inte minst hos ansökarländerna.
It is important to encourage this will, not least among the applicant countries.
Denna typ av betänkande skadar vårt anseende hos befolkningen och i kandidatländerna.
This type of report damages our acceptance among the population and among the candidate countries.
hos (aussi: bland, mellan, ibland, sinsemellan)
volume_up
amongst {prép.}
Vi kan se en växande oro i de berörda samhällena och hos allmänheten i denna fråga.
There is growing concern amongst interested communities and also amongst the general public in this field.
Den låga motiveringsgrad som finns hos utmärkta tjänstemän är allvarlig.
The lack of motivation amongst excellent civil servants is serious.
Jag anser, att det inte får vara så som hos de privata distributörerna.
I think conditions should not be as they are amongst private providers.

2. "vid karakteristik"

hos
volume_up
about {prép.} (for characteristics)
I dag försöker vi lösa blockeringen av de förslag som väntar på lösning hos rådet.
Today we are trying to unblock the outstanding proposals about this in Council.
Det ville nederländarna klaga hos Europeiska kommissionen om.
This is what the Dutch wanted to lodge a complaint about to the European Commission.
Därför råder det hos konsumenterna en ökande osäkerhet om köttets kvalitet.
Consumers are thus increasingly concerned about the quality of meat.

Exemples d'usage pour « hos » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishFör ögonblicket har bollen mycket snabbt hamnat hos de nationella statsmakterna.
For the present, the ball will soon be in the court of the national governments.
SwedishBehoven hos vår miljö och biologisk mångfald bör vara avgörande på detta område.
The needs of our environment and biodiversity should be paramount in this area.
SwedishNu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.
Now they want to score points with the right wing, and so they took this action.
SwedishLeende är ett av de mest grundläggande, gemensamma uttrycken hos alla människor.
Smiling is one of the most basic, biologically-uniform expressions of all humans.
SwedishFörst och främst tillförlitligheten hos de slutliga årsredovisningarna för 2006.
My first point concerns the reliability of the final annual accounts for 2006.
SwedishEn del av ansvaret ligger hos EU, men den andra delen ligger hos medlemsstaterna.
Part of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.
SwedishHos mig uppkommer två grundläggande frågor i anslutning till det som Titley sade.
As far as I am concerned, two basic questions arise from what Mr Titley has said.
SwedishDen Skandinaviska resemarknadens i särklass bästa adressregister finns hos oss.
Trade visitors and the public will be worked on in a variety of effective ways.
SwedishEn av de ovanliga aspekterna hos frågan om Fyrom är tvisterna med dess grannar.
One of the unusual aspects of the FYROM issue is its disputes with its neighbours.
SwedishPlanerna på en vitbok drivs av förväntningarna hos berörda parter inom idrotten.
Plans for a White Paper are driven by the expectations of sport stakeholders.
SwedishDen första är att de största problemen fortfarande ligger hos medlemsstaterna.
The first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
SwedishVad oss anbelangar så ligger de fortfarande främst hos de nationella staterna.
And as far as we are concerned, these are still mainly within the national state.
SwedishDen kan också begära upplysningar och göra oanmälda inspektioner hos företagen.
It can request information and make surprise inspections of business premises.
SwedishProduktansvar för råvaror stimulerar ett ansvarsfullt beteende hos lantbrukarna.
Product liability for primary products encourages farmers to act responsibly.
SwedishVi vill ha en stark euro och värna om stabiliteten hos vår unga europeiska valuta.
We want to defend a strong euro and the stability of our new European currency.
SwedishFästning Europa är tyvärr ingenting annat än en politisk fantasi hos vänstern.
Fortress Europe is, unfortunately, nothing but a political fantasy of the Left.
SwedishDessa siffror speglar bara delvis lidandet hos offren för dessa lurendrejerier.
These figures only partly reflect the suffering of the victims of these scams.
SwedishKraften hos de fallande stålbalkarna och annat skräp krossade sätena nedanför.
The force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below.
SwedishNärvaron av 27 stater i Berlin återspeglade genomslagskraften hos denna idé.
The presence of twenty-seven states in Berlin reflected the impact of this idea.
SwedishEU bör vara ett projekt som åtnjuter fullt förtroende hos alla sina medlemmar.
Europe should be a project enjoying the full confidence of all of its members.